Jeremiah 15

  15:1   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to 1473 με me, 1437 εάν If 2476 στη [4should stand * Μωυσής 1Moses 2532 και 2and * Σαμουήλ 3Samuel] 4253 προ before 4383-1473 προσώπου μου my face 3756-1510.2.3 ουκ έστιν [2is not 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 1my soul] 4314 προς for 1473 αυτούς them. 1821 εξαπόστειλον Send out 3588 τον   2992-3778 λαόν τούτον this people 575 από from 4383-1473 προσώπου μου my face, 2532 και and 1831 εξελθέτωσαν let them go forth!   15:2   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1437 εάν if 2036 είπωσι they should say 4314 προς to 1473 σε you, 4226 που Where 1831 εξελευσόμεθα shall we go forth? 2532 και then 2046 ερείς you shall say 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3745 όσοι As many as 1519 εις for 2288 θάνατον death, 1519 εις to 2288 θάνατον death; 2532 και and 3745 όσοι as many as 1519 εις for 3162 μάχαιραν sword, 1519 εις to 3162 μάχαιραν sword; 2532 και and 3745 όσοι as many as 1519 εις for 3042 λιμόν famine, 1519 εις to 3042 λιμόν famine; 2532 και and 3745 όσοι as many as 1519 εις for 161 αιχμαλωσίαν captivity, 1519 εις to 161 αιχμαλωσίαν captivity.   15:3   2532 και And 1556 εκδικήσω I will avenge 1909 επ΄ against 1473 αυτούς them 5064 τέσσαρα four 1491 είδη forms, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord; 3588 την the 3162 μάχαιραν sword 1519 εις unto 4967 σφαγήν slaughter, 2532 και and 3588 τους the 2965 κύνας dogs 1519 εις for 1287.3 διασπασμόν tearing in pieces, 2532 και and 3588 τα the 2342 θηρία wild beasts 3588 της of the 1093 γης earth, 2532 και and 3588 τα the 4071 πετεινά winged creatures 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 1519 εις for 1035 βρώσιν solid food 2532 και and 1312 διαφθοράν corruption.   15:4   2532 και And 3860-1473 παραδώσω αυτούς I will deliver them up 1519 εις for 318 ανάγκας distresses 3956 πάσαις to all 3588 ταις the 932 βασιλείαις kingdoms 3588 της of the 1093 γης earth, 1223 διά because of * Μανασσή Manasseh 5207 υιόν son * Εζεκίου of Hezekiah 935 βασιλέως king * Ιούδα of Judah, 4012 περί for 3956 πάντων all 3739 ων which 4160 εποίησεν he did 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   15:5   5100 τις Who 5339 φείσεται will spare 1909 επί over 1473 σοι you, * Ιερουσαλήμ O Jerusalem? 2532 και And 5100 τις who 1168 δειλιάσει will show timidity 1909 επί against 1473 σοι you? 2228 η Or, 5100 τις who 344 ανακάμψει shall return 1519 εις to say, 1515 ειρήνην Peace 1473 σοι to you?   15:6   1473 συ You 654 απεστράφης turned from 1473 με me, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord; 3694 οπίσω [2back 4198 πορεύση 1you shall go]. 2532 και And 1614 εκτενώ I will stretch out 3588 την   5495-1473 χείρά μου my hand, 2532 και and 1311 διαφθερώ I shall utterly destroy 1473 σε you; 2532 και and 3765 ουκέτι no longer 447 ανήσω shall I spare 1473 αυτούς them.   15:7   2532 και And 1289 διασπερώ I will scatter 1473 αυτούς them 1722 εν in 1290 διασπορά a dispersion 1722 εν in 4439 πύλαις the gates 2992-1473 λαού μου of my people. 815.1 ητεκνώθησαν They were made childless; 622 απώλεσαν they destroyed 3588 τον   2992-1473 λαόν μου my people 1223 διά because of 3588 τας   2549-1473 κακίας αυτών their evils.   15:8   4129 επληθύνθησαν [2were multiplied 3588 αι   5503-1473 χήραι αυτών 1Their widows] 5228 υπέρ above 3588 την the 285 άμμον sand 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea; 1863 επήγαγον I brought 1909 επί [2against 3384 μητέρα 3the mother 3495 νεανίσκους 1young men], 5004 ταλαιπωρίαν misery 1722 εν in 3314 μεσημβρία midday. 1977 επέρριψα I cast 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν her 1810 εξαίφνης sudden 5156 τρόμον trembling 2532 και and 4710 σπουδήν anxiety.   15:9   2758 εκενώθη [4was emptied 3588 η 1The one 5088 τίκτουσα 2giving birth to 2033 επτά 3seven]. 600.1 απεκάκησεν [2suffered misfortune 3588 η   5590-1473 ψυχή αυτής 1Her soul]; 1931 επέδυ [2set 3588 ο   2246-1473 ήλιος αυτή 1her sun] 2089 έτι even 3322 μεσούσης in the middle 3588 της of the 2250 ημέρας day. 2617 κατησχύνθη She was disgraced 2532 και and 3679 ωνειδίσθη berated. 3588 τους Of the ones 2645 καταλοίπους remaining 1473 αυτών of them 1519 εις [2to 3162 μάχαιραν 3the sword 1325 δώσω 1I will give] 1726 εναντίον before 3588 των   2190-1473 εχθρών αυτών their enemies, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord.   15:10   3629.3 οίμοι Woe, 3384 μήτερ O mother, 5613-5100 ως τίνα as how 1473-5088 με έτεκες you bore me 435 άνδρα a man 1340.1 δικαζόμενον adjudicating 2532 και and 1252 διακρινόμενον litigating 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη the 1093 γη earth. 3756-5623 ουκ ωφέλησα I derived no benefit, 3777 ούτε nor 5623 ωφέλησέ did [2benefit 1473 με 3me 3762 ουδείς 1anyone]. 3588 η   2479-1473 ισχύς μου My strength 1587 εξέλιπεν failed 1722 εν among 3588 τοις the ones 2672 καταρωμένοις cursing 1473 με me.   15:11   1096 γένοιτο May it be, 2962 κύριε O lord 1203 δέσποτα master, 2720-1473 κατευθυνόντων αυτών of their prospering 1722 εν in 2540 καιρώ a time 2347-1473 θλίψεως αυτών of their affliction 1519 εις for 18 αγαθά good 4314 προς against 3588 τον the 2190 εχθρόν enemy.   15:12   1487 ει Shall 1097 γνωσθήσεται it be known 4604 σίδηρος that iron 2532 και and 4018 περιβόλαιον a wrap-around garment 5470 χαλκούν of brass 3588 η   2479-1473 ισχύς σου is your strength, no.   15:13   2532 και And 3588 τους   2344-1473 θησαυρούς σου of your treasures 1325 δώσω I will give 465 αντάλλαγμα an equivalent, 1223 διά on account of 3956 πάσας all 3588 τας   266-1473 αμαρτίας σου your sins, 2532 και and 1722 εν in 3956 πάσι all 3588 τοις   3725-1473 ορίοις σου your borders.   15:14   2615-1473 καταδουλώσω σε I will reduce you to slavery 2945 κύκλω round about 3588 τοις   2190-1473 εχθροίς σου your enemies, 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land 3739 η which 3756-1492 ουκ ήδεις you knew not. 3754 ότι For 4442 πυρ a fire 1572 εκκέκαυται has been kindled 1537 εκ because of 3588 του   2372-1473 θυμού μου my rage; 1909 εφ΄ [2against 1473 υμάς 3you 2545 καυθήσεται 1it shall be kindled].   15:15   2962 κύριε O lord, 3403 μνήσθητί remember 1473 μου me, 2532 και and 1980 επίσκεψαί visit 1473 με me, 2532 και and 121.1 αθώωσόν acquit 1473 με me 575 από from 3588 των the ones 2614 καταδιωκόντων pursuing 1473 με me -- 3361 μη not 1519 εις for 3115 μακροθυμίαν leniency! 1097 γνώθι Know 5613 ως how 2983 έλαβον I took 4012 περί [2on account of 1473 σου 3you 3680 ονειδισμόν 1scorning]!   15:16   5259 υπό even by 3588 των the ones 114 αθετούντων disregarding 3588 τους   3056-1473 λόγους σου your words. 4931-1473 συντέλεσον αυτούς Finish them off entirely! 2532 και and 1510.8.3 έσται [2will be 3588 ο   3056-1473 λόγος σου 1your word] 1473 εμοί to me 1519 εις for 2167 ευφροσύνην gladness 2532 και and 5479 χαράν the joy 2588-1473 καρδίας μου of my heart. 3754 ότι For 1941 επικέκληται [2has been called 3588 το   3686-1473 όνομά σου 1your name] 1909 επ΄ upon 1473 εμοί me, 2962 κύριε O lord 3841 παντοκράτωρ almighty.   15:17   3756-2523 ουκ εκάθισα I sat not 1722 εν in 4892-1473 συνεδρίω αυτών their sanhedrin 3815 παιζόντων playing about, 235 αλλ΄ but 2125 ευλαβούμην I was cautious 575 από from 4383 προσώπου in front 5495-1473 χειρός σου of your hand. 2596-3441 κατα μόνας Alone 2521 εκαθήμην I sat, 3754 ότι for 4088 πικρίας [2with bitterness 1705 ενεπλήσθην 1I was filled].   15:18   2444 ινατί Why do 3588 οι the ones 3076 λυπούντές grieving 1473 με me 2729 κατισχύουσί prevail over 1473 μου me? 3588 η   4127-1473 πληγή μου My wound 4731 στερεά is substantial, 4159 πόθεν from where 2390 ιαθήσομαι shall I be healed? 1096 γινομένη In becoming, 1096 εγενήθη it became 1473 μοι to me 5613 ως as 5204 ύδωρ [2water 5571 ψευδές 1false], 3756 ουκ not 2192 έχον having 4102 πίστιν trust.   15:19   1223 διά Because of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 1437 εάν If 1994 επιστρέψης you should return, 2532 και and 600 αποκαταστήσω I should restore 1473 σε you, 4253 προ [2before 4383-1473 προσώπου μου 3my face 2476 στήση 1you shall stand]. 2532 και And 1437 εάν if 1806 εξαγάγης you should lead out 5093 τίμιον the esteemed 575 από from 370 αναξίου the unworthy, 5613 ως [2as 4750-1473 στόμα μου 3my mouth 1510.8.2 έση 1you will be]. 2532 και And 390-1473 αναστρέψουσιν αυτοι they shall return 4314 προς to 1473 σε you; 2532 και and 1473 συ you 3756 ουκ shall not 390 αναστρέψεις return 4314 προς to 1473 αυτούς them.   15:20   2532 και And 1325 δώσω I will appoint 1473 σε you 3588 τω to 2992-3778 λαώ τούτω this people 5613 ως as 5038 τείχος [2wall 3793.1 οχυρόν 1a fortified] 5470 χαλκούν of brass. 2532 και And 4170 πολεμήσουσι they shall wage war 4314 προς against 1473 σε you, 2532 και but 3766.2 ου μη in no way 1410 δύνωνται shall they be able to prevail 4314 προς against 1473 σε you; 1360 διότι because 3326 μετά [2with 1473 σου 3you 1510.2.1 ειμι 1I am] 3588 του   4982 σώζειν to deliver 1473 σε you, 2532 και and 1807 εξαιρείσθαί to rescue 1473 σε you, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   15:21   2532 και And 4982 σώσω I will deliver 1473 σε you 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 4190 πονηρών of the wicked ones, 2532 και and 3084 λυτρώσομαι I will ransom 1473 σε you 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 3061 λοιμών of pestilent ones.