Amos 6

  6:1   3759 ουαί Woe 3588 τοις to the ones 1848-* εξουθενούσι Σιών treating Zion with contempt, 2532 και and 3588 τοις to the ones 3982 πεποιθόσιν yielding 1909 επί upon 3588 το the 3735 όρος mountain * Σαμαρείας of Samaria; 665.3 απετρύγησαν they harvested 746 αρχάς the heads 1484 εθνών of nations, 2532 και and 1525 εισήλθον [3entered 1438 εαυτοίς 4themselves, 3624 οίκος 1the house 3588 του   * Ισραήλ 2of Israel].   6:2   1224 διάβητε Pass over 3956 πάντες all 2532 και and 1492 ίδετε behold, 2532 και and 1330 διέλθατε go through 1564 εκείθεν from there 1519 εις into * Αμμάθ Ραβά Hamath Rabba! 2532 και And 2597 κατάβητε go down 1519 εις to * Γεθ Gath 246 αλλοφύλων of the Philistines! 3588 τας [2the 2903 κρατίστας 3most excellent 1537 εκ 4out of 3588 των   932-3778 βασιλειών τούτων 5these kingdoms 1487 ει 1Are you]? 4183 πλείονα [4greater than 3588 τα   3725-1473 όρια αυτών 5their borders 1510.2.3 εστι 1Are 3588 των   5212 υμετερων 2your 3725 ορίων 3borders]?   6:3   3588 οι The ones 2064 ερχόμενοι coming 1519 εις unto 2250 ημέραν [2day 2556 κακήν 1an evil]; 3588 οι the ones 1448 εγγίζοντες approaching 2532 και and 2178.1 εφαπτόμενοι attaching to 4521 σαββάτων [2Sabbaths 5571 ψευδών 1false];   6:4   3588 οι the ones 2518 καθεύδοντες sleeping 1909 επί upon 2825 κλινών beds 1661 ελεφαντίνων of ivory, 2532 και and 2686.1 κατασπαταλώντες living wastefully 1909 επί upon 3588 ταις   4765.7-1473 στρωμναίς αυτών their strewn beds, 2532 και and 2068 έσθοντες eating 2056 ερίφους kids 1537 εκ of 4168 ποιμνίων the flocks, 2532 και and 3446.2 μοσχάρια young calves 1537 εκ of 3319 μέσου the midst 1009.3 βουκολίων of the herds -- 1051.1 γαλαθηνά sucklings;   6:5   3588 οι the ones 1948.1 επικροτούντες clapping 4314 προς along with 3588 την the 5456 φωνήν sound 3588 των   3708.1 οργάνων of instruments; 5613 ως (as 2476 εστηκότα being established 3049 ελογίσαντο they considered them, 2532 και and 3756 ουχ not 5613 ως as 5343 φεύγοντα fleeting;)   6:6   3588 οι the ones 4095 πίνοντες drinking 3588 τον   1368 διυλισμένον [2being strained 3631 οίνον 1wine], 2532 και and 3588 τα [2with the 4413 πρώτα 3foremost 3464 μύρα 4perfumes 5548 χριόμενοι 1anointing themselves], 2532 και and 3756-3958 ουκ έπασχον they suffered not 3762 ουδέν anything 1909 επί over 3588 την the 4936.1 συντριβήν destruction 3588 του   * Ιωσήφ of Joseph.   6:7   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3568 νυν now 164-1510.8.6 αιχμάλωτοι έσονται they will be captives 575 απ΄ by 746 αρχής a company 1413 δυναστών of mighty ones; 2532 και and 1808 εξαρθήσεται there shall be lifted away 5532.2 χρεμετισμός the snorting 2462 ίππων of horses 1537 εξ from * Εφραϊμ Ephraim.   6:8   3754 ότι For 3660-2962 ώμοσε κύριος the lord swore an oath 2596 καθ΄ according to 1438 εαυτού himself, saying, 1360 διότι Because 948-1473 βδελύσσομαι εγώ I abhor 3956 πάσαν every 3588 την   5196 ύβριν insult * Ιακώβ of Jacob, 2532 και and 3588 τας   5561 χώρας αυτού [2his places 3404 μεμίσηκα 1I have detested], 2532 και that 1808 εξαρώ I will lift away 4172 πόλιν his city 4862 συν with 3956 πάσι all 3588 τοις the ones 1722 εν in 1473 αυτή her.   6:9   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1437 εάν if 5275 υπολειφθώσι there should be left behind 1176 δέκα ten 435 άνδρες men 1722 εν in 3614 οικία [2house 1520 μία 1one], 2532 και even 599 αποθανούνται they shall die.   6:10   2532 και And 5275 υπολειφθήσονται [2shall be left behind 3588 οι   3609-1473 οικείοι αυτών 1their family members], 2532 και and 3849 παραβιώνται they should press 3588 του   1627 εξενέγκαι to bring forth 3588 τα   3747-1473 οστά αυτών their bones 1537 εκ from out of 3588 του the 3624 οίκου house; 2532 και and 2046 ερεί one shall say 3588 τοις to the ones 4291 προεστηκόσι set over 3588 της the 3614 οικίας house, 1487 ει Is there 2089 έτι still 5224 υπάρχει any existing 3844 παρά with 1473 σοι you? 2532 και And 2046 ερεί he shall say, 3765 ουκ έτι No longer, 2532 και and 2046 ερεί the other shall say, 4601 σίγα Quiet, 1752-3588 ένεκα του so as 3361 μη to not 3687 ονομάσαι name 3588 το the 3686 όνομα name 2962 κυρίου of the lord.   6:11   3754 ότι For 2400 ιδού behold, 2962 κύριος the lord 1781 εντέλλεται gives charge, 2532 και and 3960 πατάξει he shall strike 3588 τον the 3624 οίκον [2house 3588 τον   3173 μέγαν 1great] 2345.3 θλάσμασι with fractures, 2532 και and 3588 τον the 3624 οίκον [2house 3588 τον   3397 μικρόν 1small] 4485 ρήγμασιν with torn pieces.   6:12   1487 ει Shall 1377 διώξονται [2pursue 1722 εν 3in 4073 πέτραις 4the rocks 2462 ίπποι 1horses], no. 1487 ει shall 3902.1 παρασιωπήσονται they remain silent 1722 εν around 2338 θηλείαις females, no. 3754 ότι For 1612 εξεστρέψατε you distorted 1519 εις [2into 2372 θυμόν 3rage 2917 κρίμα 1judgment], 2532 και and 2590 καρπόν the fruit 1343 δικαιοσύνης of righteousness 1519 εις into 4088 πικρίαν bitterness;   6:13   3588 οι the ones 2165 ευφραινόμενοι being glad 1909 επ΄ over 3762 ουδενί no 3056 λόγω [2word 18 αγαθώ 1good]; 3588 οι the ones 3004 λέγοντες saying, 3756 ουκ Was it not 1722 εν in 3588 τη   2479-1473 ισχύϊ ημών our strength 2192 έσχομεν we had 2768 κέρατα horns?   6:14   1360 διότι For 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1892 επεγερώ will rouse 1909 εφ΄ against 1473 υμάς you, 3624 οίκος O house 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 1484 έθνος a nation. 2532 και And 1570.2 εκθλίψουσιν they shall squeeze 1473 υμάς you 3588 του   3361 μη to not 1525 εισελθείν enter 1519 εις into * Αιμάθ Hamath, 2532 και and 2193 έως unto 3588 του the 5493 χειμάρρου rushing stream 3588 των of the 1424 δυσμών west.