Ezra 10:40

YLT(i) 40 Machnadbai, Shashai, Sharai,