Ezra 10:40

KJV_Cambridge(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai,