Ezra 10:40

BBE(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai,