Ezra 10:40

VIN(i) 40 Macnadebai, Shashai, Sharai,