Ezra 10:40

Darby(i) 40 Machnadbai, Shashai, Sharai,