Ezra 10:40

CAB(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai,