Ezra 10:40

MSTC(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai,