Ezra 10:40

LEB(i) 40 Macnadebai, Shashai, Sharai,