Ezra 10:40

EJ2000(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai,