Ezra 10:40

AKJV(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai,