Ezra 10:40

NSB(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai,