Ezra 10:40

JPS_ASV_Byz(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai;