Ezra 10:40

Rotherham(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai;