Ezra 10:40

LITV(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai,