Ezra 10:40

Geneva(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai,