Ezra 10:40

ACV(i) 40 Machnadebai, Shashai, Sharai,