Proverbs 8

  8:1   1473 συ You 3588 την   4678 σοφίαν [2wisdom 2784 κηρύξεις 1shall proclaim], 2443 ίνα that 5428 φρόνησίς intellect 1473-5219 σοι υπακούση should obey you.   8:2   1909 επί [3upon 1063 γαρ 1For 3588 των 4the 5308 υψηλών 5high 206.1 άκρων 6extremities 1510.2.3 εστίν 2she is], 303.1 αναμέσον [3in the midst 1161 δε 1and 3588 των 4of the 5147 τρίβων 5paths 2476 έστηκε 2she stands].   8:3   3844-1063 παρά γαρ For by 4439 πύλαις the gates 1413 δυναστών of mighty ones 3917.1 παρεδρεύει she is occupied; 1722-1161 εν δε and in 1529 εισόδοις the entrances 5214 υμνείται sings, saying,   8:4   1473 υμάς You, 5599 ω O 444 άνθρωποι men, 3870 παρακαλώ I comfort; 2532 και and 4290.2 προϊεμαι I let go 1699 εμήν with my 5456 φωνήν voice 5207 υιοίς to the sons 444 ανθρώπων of men.   8:5   3539 νοήσατε Comprehend, 172 άκακοι O guileless ones, 3834 πανουργίαν astuteness! 3588-1161 οι δε and O 521 απαίδευτοι uninstructed, 1783.2 ένθεσθε insert it 2588 καρδίαν in heart!   8:6   1522 εισακούσατέ Listen to 1473 μου me! 4586 σεμνά [3serious things 1063 γαρ 1for 2046 ερώ 2I shall speak], 2532 και and 399 ανοίσω I will offer 575 από [2from 5491 χειλέων 3my lips 3717 ορθά 1straight things]!   8:7   3754 ότι For 225 αλήθειαν [3truth 3191 μελετήσει 2shall meditate 3588 ο   2995-1473 λάρυγξ μου 1my throat]; 948 εβδελυγμένα [4are abhorrent 1161 δε 1and 1726 εναντίον 5before 1473 εμού 6me 5491 χείλη 3lips 5571 ψευδή 2lying].   8:8   3326 μετά [5are with 1343 δικαιοσύνης 6righteousness 3956 πάντα 1All 3588 τα 2the 4487 ρήματα 3sayings 3588 του   4750-1473 στόματός μου 4of my mouth]; 3762 ουδέν nothing 1722 εν in 1473 αυτοίς them 4646 σκολιόν is crooked 3761 ουδέ nor 4751.4 στραγγαλιώδες insidious.   8:9   3956 πάντα All 1799.1 ενώπια is face to face 3588 τοις to the ones 4920 συνιούσι perceiving; 2532 και and 3717 ορθά straight 3588 τοις to the ones 2147 ευρίσκουσι finding 1108 γνώσιν knowledge.   8:10   2983 λάβετε Receive 3809 παιδείαν instruction, 2532 και and 3361 μη not 694 αργύριον silver! 2532 και and 1108 γνώσιν knowledge 5228 υπέρ above 5553 χρυσίον [2gold 1381 δεδοκιμασμένον 1tried].   8:11   2908 κρείσσων [3is better 1063 γαρ 1For 4678 σοφία 2wisdom 3037 λίθων 5stones 4185 πολυτέλων 4than very costly]; 3956-1161 παν δε and every 5093 τίμιον esteemed thing 3756 ουκ [2not 514 άξιον 3worth 1473 αυτής 4her 1510.2.3 εστιν 1is].   8:12   1473 εγώ I 3588 η   4678 σοφία wisdom 2681 κατεσκήνωσα encamped 1012 βουλήν with counsel 2532 και and 1108 γνώσιν knowledge; 2532 και and 1771 έννοιαν [3reflection 1473 εγώ 1I 1941 επεκαλεσάμην 2called upon].   8:13   5401 φόβος The fear 2962 κυρίου of the lord 3404 μισεί detests 93 αδικίαν injustice; 5196 ύβριν insolence 5037 τε also, 2532 και and 5243 υπερηφανίαν pride, 2532 και and 3598 οδούς the ways 4190 πονηρών of evil ones; 3404 μεμίσηκα [3have detested 1161 δε 1and 1473 εγώ 2I] 1294 διεστραμμένας the perverting 3598 οδούς ways 2556 κακών of evil men.   8:14   1699 εμή [4are mine 1012 βουλή 1Counsel 2532 και 2and 803 ασφάλεια 3safety]; 1699 εμή [2is mine 5428 φρόνησις 1intelligence], 1699 εμή [3is mine 1161 δε 1and 2479 ισχύς 2strength].   8:15   1223 δι΄ By 1473 εμού me 935 βασιλείς kings 936 βασιλεύουσι reign, 2532 και and 3588 οι the 1413 δυνάσται mighty ones 1125 γράφουσι write 1343 δικαιοσύνην righteousness.   8:16   1223 δι΄ Through 1473 εμού me 3175 μεγιστάνες great men 3170 μεγαλύνονται become magnified, 2532 και and 5181 τύραννοι sovereigns 1223 δι΄ through 1473 εμού me 2902 κρατούσι take hold 1093 γης of the earth.   8:17   1473 εγώ I 3588 τους [2the ones 1473 εμέ 4me 5368 φιλούντας 3being fond of 25 αγαπώ 1love]; 3588-1161 οι δε and the ones 1473-2212 εμέ ζητούντες seeking me 2147 ευρήσουσι shall find 5484 χάριν favor.   8:18   4149 πλούτος Wealth 2532 και and 1391 δόξα glory 1473-5224 εμοί υπάρχει exist by me, 2532 και and 2934.3 κτήσις [2property 4183 πολλών 1much] 2532 και and 1343 δικαιοσύνη righteousness.   8:19   957 βέλτιον Best 1473-2589.4 εμέ καρπίζεσθαι to gather my fruit 5228 υπέρ than 5553 χρυσίον gold 2532 και and 3037 λίθον [2stone 5093 τίμιον 1precious]; 3588 τα   1161 δε and 1699 εμά my 1081 γεννήματα produce 2908 κρείσσον is better than 694 αργυρίου [2silver 1588 εκλεκτου 1choice].   8:20   1722 εν [2in 3598 οδοίς 3the ways 1343 δικαιοσύνης 4of righteousness 4043 περιπατώ 1I walk], 2532 και and 303.1 αναμέσον [2in the midst 5147 τρίβων 3of paths 1345 δικαιώματος 4of reason 390 αναστρέφομαι 1I return];   8:21   2443 ίνα that 3307 μερίσω I shall portion 3588 τοις [2to the ones 1473-25 εμέ αγαπώσιν 3loving me 5223 ύπαρξιν 1substance]; 2532 και and 3588 τους   2344-1473 θησαυρούς αυτών their treasuries 1705 εμπλήσω I shall fill up 18 αγαθών of good things. 1437 εάν If 312 αναγγείλω I should announce 1473 υμίν to you 3588 τα the things 2596 καθ΄ [2each 2250 ημέραν 3day 1096 γινόμενα 1happening], 3421 μνημονεύσω I will remember also 3588 τα [2the things 1537 εξ 3of 165 αιώνος 4the eon 705 αριθμήσαι 1to count].   8:22   2962 κύριος The lord 2936 έκτισέ created 1473 με me 746 αρχήν the head 3598-1473 οδών αυτού of his ways 1519 εις for 2041-1473 έργα αυτού his works.   8:23   4253 προ Before 3588 του the 165 αιώνος eon 2311 εθεμελίωσέ he founded 1473 με me 1722 εν in 746 αρχή the beginning, 4253 προ before 3588 του the 3588 την [2the 1093 γην 3earth 4160 ποιήσαι 1making];   8:24   2532 και and 4253 προ before 3588 του the 3588 τας [2the 12 αβύσσους 3abysses 4160 ποιήσαι 1making]; 4253 προ before 3588 του the 4281 προελθείν coming forth 3588 τας of the 4077 πηγάς springs 3588 των   5204 υδάτων of waters;   8:25   4253 προ before 3588 του [2of the 3735 όρη 3mountains 1475.4 εδρασθήναι 1the seating]; 4253-1161 προ δε and before 3956 πάντων all 1015 βουνών the hills 1080 γεννά he engenders 1473 με me.   8:26   2962 κύριος The lord 4160 εποίησε made 5561 χώρας regions, 2532 και and 516.2 αοικήτους uninhabited places, 2532 και and 206.1 άκρα uttermost parts 3611 οικούμενα of the inhabitable world 3588 της   5259 υπ΄ under 3772 ουρανών the heavens.   8:27   2259 ηνίκα When 2090 ητοίμαζε he prepared 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 4840 συμπαρήμην I was present with 1473 αυτώ him, 2532 και and 3753 ότε when 873 αφώριζε he separated 3588 τον   1438 εαυτού his 2362 θρόνον throne 1909 επ΄ upon 417 ανέμων the winds;   8:28   2259 ηνίκα when 2478 ισχυρά [5strong 4160 εποίει 1he made 3588 τα 2the 507 άνω 3upward 3509 νέφη 4clouds]; 2532 και and 5613 ως as 804 ασφαλείς [5safe 5087 ετίθει 1he made 4077 πηγάς 2the springs 3588 της   5259 υπ΄ 3under 3772 ουρανόν 4heaven];   8:29   1722 εν in 3588 τω the 5087 τιθέναι putting 3588 τη [2to the 2281 θαλάσση 3sea 194.1-1473 ακριβασμόν αυτού 1of his restriction]; 2532 και and 5204 ύδατα the waters 3756 ου shall not 3928 παρελεύσονται go by 4750-1473 στόματος αυτού his mouth; 2532 και and 5613 ως as 2478 ισχυρά [6strong 4160 εποίει 1he made 3588 τα 2the 2310 θεμέλια 3foundations 3588 της 4of the 1093 γης 5earth],   8:30   1510.7.1 ήμην I was 3844 παρ΄ by 1473 αυτώ him. 718 αρμόζουσα [3being in accord 1473 εγώ 1I 1510.7.1 ήμην 2was], 3739 η in which 4377.1 προσέχαιρε he rejoiced with. 2596 καθ΄ [2each 2250 ημέραν 3day 1161 δε 1And] 2165 ευφραινόμην I was glad 1722 εν in 4383 προσώπω front 1473 αυτού of him 1722 εν at 3956 παντί all 2540 καιρώ time,   8:31   3753 ότε even when 1757.1 ενευφραίνετο he was pleased with 3588 την the 3611 οικουμένην [2the inhabitable world 4931 συντέλεσας 1completing], 2532 και and 1757.1 ενευφραίνετο was pleased 1722 εν among 5207 υιοίς the sons 444 ανθρώπων of men.   8:32   3568 νυν Now 3767 ουν then, 5207 υιέ O son, 191 άκουέ hear 1473 μου me! 2532 και and 3107 μακάριοι blessed are 3588 οι the ones 3598-1473 οδούς μου [2my ways 5442 φυλάσσοντες 1guarding].   8:33   191 ακούσατε Hear 4678 σοφίαν wisdom! 2532 και and 4679 σοφίσθητε you should be wise, 2532 και and 3361 μη you should not 656.3 αποσφραγήτε seal it up. 3107 μακάριος Blessed is 435 ανήρ the man 3739 ος who 1522 εισακούσεταί shall listen to 1473 μου me, 2532 και and 444 άνθρωπος the man 3739 ος who 3588 τας   1699 εμάς [2my 3598 οδούς 3ways 5442 φυλάξει 1shall guard];   8:34   69 αγρυπνών being awake 1909 επ΄ at 1699 εμαίς my 2374 θύραις doors 2596 καθ΄ each 2250 ημέραν day, 5083 τηρών giving heed at 4712.4 σταθμούς the doorposts 1699 εμών of my 1529 εισόδων entrances.   8:35   3588 αι   1063 γαρ For 1841-1473 έξοδοί μου my issues 1841 έξοδοι are the issues 2222 ζωής of life, 2532 και and 2090 ετοιμάζεται in them [2is prepared 2308 θέλησις 1volition] 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord.   8:36   3588-1161 οι δε But the ones 264 αμαρτάνοντες sinning 1519 εις against 1473 εμέ me 764 ασεβούσιν are impious 1519 εις unto 3588 τας their 1438 εαυτών own 5590 ψυχάς souls; 2532 και and 3588 οι the ones 3404 μισούντές detesting 1473 με me 25 αγαπώσι love 2288 θάνατον death.