Numbers 24

  24:1   2532 και And 1492-* ιδών Βαλαάμ Balaam seeing 3754 ότι that 2570-1510.2.3 καλόν εστιν it is good 1726 εναντίον before 2962 κυρίου the lord 2127 ευλογείν to bless 3588 τον   * Ισραήλ Israel, 3756 ουκ he did not 4198 επορεύθη go 2596 κατά according to 3588 το the 1486 ειωθός accustomed way 1519 εις to 4877 συνάντησιν meet with 3588 τοις the ones 3634.6 οιωνοίς with omens; 2532 και and 654 απέστρεψε he turned back 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face 1519 εις to 3588 την the 2048 έρημον wilderness.   24:2   2532 και And 1869-* επάρας Βαλαάμ Balaam lifting up 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς αυτού his eyes, 2529 καθορά looks down 3588 τον   * Ισραήλ on Israel 4759.2 εστρατοπεδευκότα encamped 2596 κατά by 5443 φυλάς tribes. 2532 και And 1096 εγένετο [3became 4151 πνεύμα 1spirit 2316 θεού 2of God] 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him.   24:3   2532 και And 353 αναλαβών taking up 3588 την   3850-1473 παραβολήν αυτού his parable, 2036 είπε he said, 5346 φησί Says * Βαλαάμ Balaam 5207 υιός son * Βεώρ of Beor. 5346 φησίν Says 3588 ο the 444 άνθρωπος man 228 αληθινός [2true 3708 ορών 1seeing].   24:4   5346 φησίν Says 191 ακούων the one hearing 3051 λόγια oracles 2316 θεού of God, 3748 όστις who 3706 όρασιν [2a vision 2316 θεού 3of God 1492 είδεν 1saw] 1722 εν in 5258 ύπνω sleep; 601 αποκεκαλυμμένοι uncovering 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί αυτού his eyes.   24:5   5613 ως How 2570 καλοί good 3588 οι   3624-1473 οίκοί σου are your houses, * Ιακώβ O Jacob, 3588 αι   4633-1473 σκηναί σου your tents, * Ισραήλ O Israel.   24:6   5616 ωσεί As 3486.1 νάπαι groves 4639.2 σκιάζουσαι shadowing, 5616 ωσεί as 3857 παράδεισοι parks 1909 επί near 4215 ποταμόν a river, 2532 και and 5616 ωσεί as 4633 σκηναί tents 3739 ας which 4078-2962 έπηξε κύριος the lord pitched, 5616 ωσεί as 2748 κέδροι cedars 3844 παρ΄ by 5204 ύδατα waters.   24:7   1831 εξελεύσεται [2came forth 444 άνθρωπος 1A man] 1537 εκ from out of 3588 του   4690-1473 σπέρματος αυτού his seed, 2532 και and 2961 κυριεύσει he shall dominate 1484 εθνών [2nations 4183 πολλων 1many]. 2532 και And 5312 υψωθήσεται [3shall be raised up high 3588 η   * Γωγ 1Gog 932-1473 βασιλεία αυτού 2his kingdom], 2532 και and 837 αυξηθήσεται [2shall be increased 932-1473 βασιλεία αυτού 1his kingdom].   24:8   3588 ο   2316 θεός God 3594 ωδήγησεν guided 1473 αυτόν him 1537 εξ from out of * Αιγύπτου Egypt; 5613 ως as 1391 δόξα the glory 3439.2 μονοκέρωτος of a unicorn 1473 αυτώ to him. 2068 έδεται He shall eat 1484 έθνη the nations 2190-1473 εχθρών αυτού of his enemies, 2532 και and 3588 τα   3974.2-1473 πάχη αυτών [2of their thickness 1591.3 εκμυελιεί 1he will extract the marrow], 2532 και and 3588 ταις with 1002-1473 βολίσιν αυτού his arrows 2700 κατατοξεύσει he shall shoot 2190 εχθρόν an enemy.   24:9   2625 κατακλιθείς Lying down 373 ανεπαύσατο he rested 5613 ως as 3023 λέων a lion, 2532 και and 5616 ωσεί as 4661.1 σκύμνος a cub 5100 τις who 450 αναστήσει shall raise 1473 αυτόν him? 3588 οι The 2127 ευλογούντές ones blessing 1473 σε you, 2127 ευλόγηνται they are blessed; 2532 και and 3588 οι the 2672 καταρώμενοί ones cursing 1473 σε you, 2672 κεκατήρανται they are cursed.   24:10   2532 και And 2373-* εθυμώθη Βαλαάκ Balak was enraged 1909 επί at * Βαλαάμ Balaam, 2532 και and 4793.2 συνεκρότησε he struck together 3588 ταις   5495-1473 χερσίν αυτού his hands. 2532 και And 2036-* είπε Βαλαάκ Balak said 4314 προς to * Βαλαάμ Balaam, 2672 καταράσθαι To imprecate maledictions upon 3588 τον   2190-1473 εχθρόν μου my enemy 2564 κέκληκά I have called 1473 σε you, 2532 και and 2400 ιδού behold, 2127 ευλογών blessing 2127 ευλόγησας you blessed 5154-3778 τρίτον τούτο this third time.   24:11   3568 νυν Now 3767 ουν then, 5343 φεύγε flee 1519 εις unto 3588 τον   5117-1473 τόπον σου your place! 2036 είπα I said 5091 τιμήσω I will esteem 1473 σε you, 2532 και but 3568 νυν now 4732.1 εστέρησέ [2deprived 1473 σε 3you 2962 κύριος 1the lord] 3588 της of the 1391 δόξης glory.   24:12   2532 και And 2036-* είπε Βαλαάμ Balaam said 4314 προς to * Βαλαάκ Balak, 3780 ουχί Did I not 2532 και also 3588 τοις [2to 32-1473 αγγέλοις σου 3your messengers 3739 ους 4whom 649 απέστειλας 5you sent 4314 προς 6to 1473 με 7me 2980 ελάλησα 1speak], 3004 λέγων saying,   24:13   1437 εάν If 1473 μοι [3to me 1325 δω 2should give * Βαλαάκ 1Balak 4134 πλήρη 5full 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού 4his house] 694 αργυρίου of silver 2532 και and 5553 χρυσίου gold, 3756 ου I shall not 1410 δυνήσομαι be able 3845 παραβήναι to violate 3588 το the 4487 ρήμα word 2962 κυρίου of the lord, 4160 ποιήσαι to do 1473 αυτό it 2570 καλόν good 2228 η or 4190 πονηρόν bad 3844 παρ΄ by 1683 εμαυτού myself. 3745 όσα As many things 1437 εάν as 2036 είπη [2should say 1473 μοι 3to me 3588 ο   2316 θεός 1God], 3778 ταύτα these things 2046 ερώ I shall speak.   24:14   2532 και And 3568 νυν now, 2400 ιδού behold, 665.1 αποτρέχω I run 1519 εις to 3588 τον   5117-1473 τόπον μου my place. 1204 δεύρο Come, 4823 συμβουλεύσω I will advise 1473 σοι you 5100 τι what 4160 ποιήσει [2will do 3588 ο   2992-3778 λαός ούτος 1this people] 3588 τον   2992-1473 λαόν σου with your people 1909 επ΄ in 2078 εσχατών the last 3588 των of the 2250 ημερών days.   24:15   2532 και And 353 αναλαβών taking up 3588 την   3850-1473 παραβολήν αυτού his parable, 2036 είπε he said, 5346 φησί Says * Βαλαάμ Balaam 5207 υιός son * Βεώρ of Beor. 5346 φησίν Says 3588 ο the 444 άνθρωπος man 3588 ο   228 αληθινός [2true 3708 ορών 1seeing],   24:16   191 ακούων In hearing 3051 λόγια oracles 2316 θεού of God, 1987 επιστάμενος having knowledge of 1989.1 επιστήμην higher knowledge 3844 παρά by 5310 υψίστου the highest, 2532 και and 3706 όρασιν [2a vision 2316 θεού 3of God 1492 ιδών 1seeing] 1722 εν in 5258 ύπνω sleep, 601 αποκεκαλυμμένοι uncovering 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί αυτού his eyes.   24:17   1166 δείξω I will show 1473 αυτώ to him, 2532 και but 3780 ουχί not 3568 νυν now. 3106 μακαρίζω I bless, 2532 και and 3756 ουκ he does not 1448 εγγίζει approach. 393 ανατελεί [2will arise 798 άστρον 1A star] 1537 εξ from out of * Ιακώβ Jacob, 2532 και and 450 αναστήσεται [2shall rise up 444 άνθρωπος 1a man] 1537 εξ from out of * Ισραήλ Israel, 2532 και and 2352 θραύσει he shall devastate 3588 τους the 747 αρχηγούς heads * Μωάβ of Moab, 2532 και and 4307.1 προνομεύσει he shall despoil 3956 πάντας all 3588 τους of the 5207 υιούς sons * Σήθ of Sheth.   24:18   2532 και And 1510.8.3-* έσται Εδώμ Edom shall be 2817 κληρονομία an inheritance, 2532 και and 1510.8.3 έσται [3shall be 2817 κληρονομία 4an inheritance * Ησαύ 1Esau 3588 ο   2190-1473 εχθρός αυτού 2his enemy]. 2532 και And * Ισραήλ Israel 4160 εποίησεν acted 1722 εν in 2479 ισχύϊ strength.   24:19   2532 και And 1825 εξεγερθήσεται one shall be awakened 1537 εξ from out of * Ιακώβ Jacob, 2532 και and 622 απολεί shall destroy 4982 σωζόμενον the one escaping 1537 εκ from 4172 πόλεως the city.   24:20   2532 και And 1492 ιδών having seen 3588 τον   * Αμαλήκ Amalek, 2532 και and 353 αναλαβών taking up 3588 την   3850-1473 παραβολήν αυτού his parable, 2036 είπεν he said, 746 αρχή The head 1484 εθνών of nations * Αμαλήκ is Amalek, 2532 και and 3588 το   4690-1473 σπέρμα αυτού his seed 622 απολείται shall perish.   24:21   2532 και And 1492 ιδών having seen 3588 τον the * Κεναίον Kenite, 2532 και and 353 αναλαβών taking up 3588 την   3850-1473 παραβολήν αυτού his parable, 2036 είπεν he said, 2478 ισχυρά [2is strong 3588 η   2733-1473 κατοικία σου 1Your dwelling], 2532 και and 1437 εάν if 5087 θης you should put 1722 εν [2in 4073 πέτρα 3a rock 3588 την   3555-1473 νοσσιάν σου 1your nest],   24:22   2532 και and 1437 εάν if 1096 γένηται it be 3588 τω   * Βεώρ to Beor 3555 νοσσιά a nest 3834 πανουργίας of astuteness, * Ασσύριοι the Assyrians 162 αιχμαλωτεύσουσί shall capture 1473 σε you.   24:23   2532 και And 353 αναλαβών taking up 3588 την   3850-1473 παραβολήν αυτού his parable, 2036 είπεν he said, 5599 ω Oh, 5599 ω Oh, 5100 τις who 2198 ζήσεται shall live 3752 όταν whenever 5087 θη [2should appoint 3778 ταύτα 3these things 3588 ο   2316 θεός 1God]?   24:24   2532 και And 1831 εξελεύσεται one shall come forth 1537 εκ from out of 5495 χειρών the hands * Κιτιαίων of the Chittim, 2532 και and 2559 κακώσουσιν they shall afflict * Ασσούρ Assyria, 2532 και and 2559 κακώσουσιν they shall afflict * Εβραίους Hebrews, 2532 και and 1473 αυτοί they 3661 ομοθυμαδόν with one accord 622 απολούνται shall perish.   24:25   2532 και And 450-* αναστάς Βαλαάμ Balaam rising up 565 απήλθεν went forth 654 αποστραφείς returning 1519 εις unto 3588 τον   5117-1473 τόπον αυτού his place. 2532 και And * Βαλαάκ Balak 565 απήλθε went forth 4314 προς to 1438 εαυτονύ his own.