Judges 5

  5:1   2532 και And 103 ήσαν [6sang * Δεββωρά 1Deborah 2532 και 2and * Βαράκ 3Barak 5207 υιός 4son * Αβινεέμ 5of Abinoam] 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 2532 και and 2036 είπεν said,   5:2   1722 εν In 3588 τω the 756 άρξασθαι rule 747 αρχηγούς of chiefs 1722 εν in * Ισραήλ Israel, 1722 εν in 4254.1 προαιρέσει resolve 2992 λαού of people, 2127 ευλογείτε bless 2962 κύριον the lord!   5:3   191 ακούσατε Hear, 935 βασιλείς O kings! 1801 ενωτίζεσθε Give ear, 4568.2 σατράπαι O satraps! 1473 εγώ I 3588 τω [2to the 2962 κυρίω 3 lord 103 άσομαι 1shall sing], 2532 και and 5567 ψαλώ I shall strum 3588 τω to the 2316 θεώ God * Ισραήλ of Israel.   5:4   2962 κύριε O lord, 1722 ει in 3588 τη   1841-1473 εξόδω σου your exodus 1722 εκ from * Σειρ Seir, 1722 εν in 3588 τω   522-1473 απαίρειν σε your departing 1537 εξ from out of 68 αγρού the field * Εδώμ of Edom, 1093 γη the earth 4579 εσείσθη was shaken, 2532-1065 και γε and indeed 3588 ο the 3772 ουρανός heaven 5015 εταράχθη was disturbed, 2532 και and 3588 αι the 3507 νεφέλαι clouds 4712.1 έσταξαν dripped 5204 ύδωρ water.   5:5   3735 όρη Mountains 4531 εσαλεύθησαν shook 575 από from 4383 προσώπου the face 2962 κυρίου of the lord; 3778 τούτο this * Σινά Sinai 575 από from 4383 προσώπου the face 2962 κυρίου of the lord 2316 θεού God * Ισραήλ of Israel.   5:6   1722 εν In 2250 ημέραις the days * Σαμεγάρ of Shamgar 5207 υιόυ son * Ανάθ of Anath, 1722 εν in 2250 ημέραις the days * Ιαήλ of Jael, 1587 εξέλιπον [2failed 3598 οδούς 1the ways], 2532 και and 4198 επορεύθησαν they went 824.2 ατραπούς by short cuts. 4198 επορεύθησαν They went 3598 οδούς by ways 1294 διεστραμμένας being turned aside.   5:7   1587 εξέλιπον [5failed 3588 οι 1The 2730 κατοικούντες 2ones dwelling 1722 εν 3in 3588 τω   * Ισραήλ 4Israel], 1587 εξέλιπον they failed 2193 έως until 3739 ου of which time 450-* ανέστη Δεββωρά Deborah rose up, 3754 ότι that 450 ανέστη [2rose up 3384 μήτηρ 1a mother] 1722 εν in * Ισραήλ Israel.   5:8   140 ηρέτισαν They selected 2316-2537 θεούς καινούς new gods, 5119 τότε then 4170 επολέμησαν [3waged war 4172 πόλεις 1cities 758 αρχόντων 2of rulers]; 4629.2 σκέπη [3for protection 3494.1 νεανίδων 4of young women 4577.2 σειρομάστων 1spears 3708 οφθή 2appeared], 2532 και even 4577.2 σειρομάστης a spear -- 5062 τεσσαράκοντα forty 5505 χιλιάσιν thousand 1722 εν in 3588 τω   * Ισραήλ Israel.   5:9   3588 η   2588-1473 καρδία μου My heart 1909 επί is with 3588 τα the 1299 διατεταγμένα things ordered 3588 τω   * Ισραήλ to Israel. 3588 οι The 1413 δυνάσται mighty 3588 του of the 2992 λαού people -- 2127 ευλογείτε you bless 3588 τον the 2962 κύριον lord!   5:10   1910 επιβεβηκότες O ones mounting 1909 επί upon 5268 υποζυγίων beasts of burden, 1909 επί upon 2985.1 λαμπηνών covered royal chariots, 2521 καθήμενοι sitting down 1909 επί upon 2922 κριτηρίου a judgment seat, 2532 και and 4198 πορευόμενοι going 1909 εφ΄ by 3598 οδώ the way -- 5350 φθέγξασθε utter!   5:11   5456 φωνήν A sound 351.1 ανακρουομένων of the men playing music 303.1 αναμέσον in the midst 2165 ευφραινομένων of ones making merry. 1563 εκεί There 1325 δώσουσι they shall give 1343 δικαιοσύνην righteousness 2962 κυρίω to the lord. 1343 δικαιοσύνας O righteousness 1765 ενίσχυσον grow in strength 1722 εν in 3588 τω   * Ισραήλ Israel! 5119 τότε Then 2597 κατέβη shall go down 1519 εις into 3588 τας   4172-1473 πόλεις αυτού his cities 3588 ο the 2992 λαός people 2962 κυρίου of the lord.   5:12   1825 εξεγείρου Awaken, 1825 εξεγείρου awaken, * Δεββωρά O Deborah! 1825 εξεγείρου Awaken, 1825 εξεγείρου awaken! 2980 λαλεί Speak 3326 μετ΄ with 5603 ωδής an ode! 1817 εξανίστασο Rise up, * Βαράκ O Barak! 2532 και And 163 αιχμαλώτιζε take captive 161-1473 αιχμαλωσίαν σου your captivity, 5207 υιός O son * Αβινεέμ of Abinoam!   5:13   5119 τότε Then 3170 εμεγαλύνθη [2was magnified 3588 η   2479-1473 ισχύς αυτού 1his strength]. 2962 κύριε O lord 5013 ταπείνωσόν abase 1473 μοι to me 3588 τους the ones 2478 ισχυροτέρους stronger 1473 μου than me! 2992 λαός People * Εφραϊμ Ephraim 5097 ετιμωρήσατο punished 1473 αυτούς them 1722 εν in 2835.1 κοιλάδι the valley. 80-1473 αδελφός σου Your brother * Βενιαμίν Benjamin 1722 εν among 2992-1473 λαοίς σου your peoples.   5:14   * Εφραϊμ Ephraim 1610-1473 εξερρίζωσεν αυτούς rooted them out 1722 εν among 3588 τω   * Αμαλήκ Amalek. 3694 οπίσω After 1473 σου you, * Βενιαμίν Benjamin, 1722 εν with 3588 τοις   2992-1473 λαοίς σου your peoples. 1537 εξ Of 1473 εμού me, * Μαχείρ Machir, 2597 κατέβησαν they came down 1830 εξερευνώντες searching out; 2532 και and 1537 εκ from * Ζαβουλών Zebulun 1765 ενισχυόντες growing in strength 1722 εν in 4638.1 σκήπτρω chiefdom 1335 διηγήσεως of the narrative 1122 γραμματέως of a scribe.   5:15   2532 και And 758 άρχοντες the rulers 1722 εν were in * Ισσάχαρ Issachar 3326 μετά with * Δεβώρρας Deborah 2532 και and * Ισσάχαρ Issachar; 3779 ούτω so * Βαράκ Barak 1722 εν in 3588 τη the 2835.1 κοιλάδι valley 1821 εξαπέστειλεν sent out 3979.1-1473 πεζούς αυτού his footmen 1722 εν in 1243 διαιρέσεσιν the divisions * Ρουβήν of Reuben -- 3173 μεγάλοι in great 194.1 ακριβασμοί restrictions 2588 καρδίας of heart.   5:16   2444 ινατί Why 1473 μοι with me 2521 κάθησθε did you settle 303.1 αναμέσον between 3588 των the 3446.1 μοσφαθαϊμ sheepfolds 3588 του   1522 εισακούειν to listen to 4947.1 συριγμούς whistlings 1825 εξεγειρόντων arousing 3588 του   1330 διελθείν to go through 1519 εις for 3588 τα the ones 3588 του   * Ρουβήν of Reuben -- 3173 μεγάλοι in great 1840.2 εξιχνιασμοί trackings out 2588 καρδίας of heart?   5:17   * Γαλαάδ Gilead 1722 εν [2on 3588 τω 3the 4008 πέραν 4other side 3588 του 5of the * Ιορδάνου 6Jordan 2681 κατεσκήνωσε 1encamped]. 2532 και And * Δαν Dan -- 2444 ινατί why 3939 παροικείς does he sojourn 4143 πλοίοις in boats? * Ασήρ Asher 3939 παρώκησεν sojourns 3844 παρ΄ by 123 αιγιαλόν the shore 2281 θαλασσών of seas, 2532 και and 1909 επί at 3588 τας   1249.1-1473 διακοπάς αυτού his breaches 2681 κατεσκήνωσεν he will encamp.   5:18   * Ζαβουλών Zebulun -- 2992 λαός a people 3679 ονειδίσας berating 5590-1473 ψυχήν αυτού their soul 1519 εις to 2288 θάνατον death; 2532 και and * Νεφθαλί Naphtali 1909 επί was upon 5311 ύψη the heights 68 αγρού of a field.   5:19   2064 ήλθον [2came 935 βασιλείς 1Kings] 2532 και and 3904.4 παρετάξαντο deployed; 5119 τότε then 4170 επολέμησαν [3waged war 935 βασιλείς 1the kings * Χαναάν 2of Canaan] 1722 εν in * Τεννάχ Taanach, 1909 επί at 3588 του the 5204 ύδατος water * Μαγεδδώ of Megiddo; 4124 πλεονεξίαν a desire for wealth 694 αργυρίου of silver 3756-2983 ουκ έλαβον they did not have.   5:20   1537 εκ From 3588 του the 3772 ουρανού heaven 3904.4 παρετάξαντο they deployed; 3588 οι the 792 αστέρες stars 1537 εκ from 3588 της   5010-1473 τάξεως αυτών their order 3904.4 παρετάξαντο deployed 3326 μετά against * Σισάρα Sisera.   5:21   5493 χειμάρρους The rushing stream * Κισών Kishon 1544-1473 εξέβαλεν αυτούς cast them out, 5493 χειμάρρους the rushing stream 2504.1 Καδημίμ of antiquity, 5493 χειμάρρους the rushing stream * Κισών Kishon; 2662 καταπατήσει [4shall trample 1473 αυτούς 5them 5590 ψυχή 3soul 1473 μου 1my 1415 δυνατή 2mighty].   5:22   5119 τότε Then 1709.1 ενεπόδισθησαν they were impeded, 4418 πτέρναι the heels 2462 ίππων of horses 4710 σπουδή [2with diligence 4692 εσπεύσαν 1were hastened] 2478-1473 ισχυροί αυτού by his mighty ones.   5:23   2672 καταράσθε Curse * Μηρώζ Meroz! 2036 είπεν said 2532 ο the 32 άγγελος angel 2962 κυρίου of the lord. 2672.1 καταράσει With a curse, 2672 καταράσασθε curse 3956 πας every one 3588 ο   2730 κατοικών dwelling 1473 αυτήν in it! 3754 ότι for 3756-2064 ουκ ήλθον they came not 1519 εις to 3588 την the 996 βοήθειαν help 2962 κυρίου of the lord. 2962 κύριος The lord 998 βοηθός is a helper 1722 εν against 3163.2 μαχηταίς warriors.   5:24   2127 ευλογηθείη May she be blessed 1537 εκ of 1135 γυναικών women -- * Ιαήλ Jael 1135 γυνή wife * Χαβέρ of Heber 3588 του the * Κιναίου Kenite; 575 από above 1135 γυναικών the women 1722 εν in 4633 σκηνή the tent 2127 ευλογηθείη may she be blessed.   5:25   5204 ύδωρ [3for water 154 ήτησεν 1He asked 1473 αυτήν 2her], 2532 και and 1051 γάλα [2milk 1325 έδωκεν 1she gave] 1473 αυτώ to him 1722 εν in 3011.3 λεκάνη a pan; 2478 ισχυρών [3of strong ones 4331 προσήγγισε 1she drew near 1016.2 βούτυρον 2butter].   5:26   3588 την   5495-1473 χείρα αυτής [2her hand 1519 εις 3for 3956.1 πάσσαλον 4a peg 1614 εξέτεινε 1She stretched out], 2532 και and 1188-1473 δεξιάν αυτής her right 1519 εις for 4973.1 σφύραν the hammer 2872 κοπιώντων of a laborer; 2532 και and 4973.2-* εσφυροκόπησε she struck [2with a hammer * Σισάρα 1Sisera]; 1335.2 διήλωσε she nailed 2776-1473 κεφαλήν αυτού his head; 2532 και yes, 3960 επάταξε she struck, 1335.2 διήλωσε she nailed 2924.7-1473 κρόταφον αυτού his temple.   5:27   303.1 αναμέσον In between 3588 των   4228-1473 ποδών αυτής her feet 4794 συγκύψας bowing 4098 έπεσε he fell; 2837 εκοιμήθη he slept 3342 μεταξύ between 4228-1473 ποδών αυτής her feet; 2578 έκαμψεν he bent; 4098 έπεσεν he fell; 1722 εν in 3739 ω which 2578 έκαμψεν he bent 1563 εκεί there 4098 έπεσεν he fell 5005.1 ταλαιπώρως miserably.   5:28   1223 διά Through 3588 της the 2376 θυρίδος window 1253.1 διέκυπτε [4looked 2532 και 5and 2648 κατεμάνθανεν 6studied 3588 η 1the 3384 μήτηρ 2mother * Σισάρα 3of Sisera] -- 1223 διά through 3588 της the 1350.2 δικτυωτής latticed window. 1302 διάτι Why 2077.3 ησχάτισε was [2late 3588 το   716-1473 άρμα αυτού 1his chariot] 3854 παραγενέσθαι to arrive? 1302 διατί Why did 5549 εχρόνισαν [3pass time 2487 ίχνη 1the track 716-1473 αρμάτων αυτού 2of his chariots]?   5:29   4680 σοφαί [3wise ladies 756 αρχουσών 2leading 1473 αυτής 1Her] 470 ανταπεκρίναντο answered 4314 προς to 1473 αυτήν her, 2532 και and 1473 αυτή she 654 απέστρεψε returned 3056-1473 λόγους αυτής her words 1438 εαυτή to herself.   5:30   3756-2147 ουχί ευρήσουσιν Shall they not find 1473 αυτόν him 1266 διαμερίζοντα dividing 4661 σκύλα the spoils? 5373.1 φιλιάζως Befriending 5384 φίλοις friends 1519 εις to 2776 κεφαλήν [2head ruler 1415 δυνατού 1a mighty]. 4661 σκύλα Spoils 906.1 βαμμάτων of dyed things 3588 τω for * Σισάρα Sisera, 4661 σκύλα spoils 906.1 βαμμάτων of dyed 4163.1 ποικιλίας embroidery 911 βαφή dipped. 906.1 βάμματα Dyed 4164.3 ποικιλτών embroidered works, 3588 τω   5137-1473 τραχήλω αυτού [2for his neck 4661 σκύλα 1spoils].   5:31   3779 ούτως Thus 622 απόλοιντο may [3be destroyed 3956 πάντες 1all 3588 οι   2190-1473 εχθροί σου 2your enemies], 2962 κύριε O lord. 2532 και And 3588 οι the 25 αγαπώντες ones loving 1473 αυτόν him 2531 καθώς be as 3588 η the 395 ανατολή rising 3588 του of the 2246 ηλίου sun 1722 εν in 1411-1473 δυνάμει αυτού his power. 2532 και And 2270 ησύχασεν [3was quiet 3588 η 1the 1093 γη 2land] 5062 τεσσαράκοντα forty 2094 έτη years.