Isaiah 38

  38:1   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 1722 εν in 3588 τω   2540-1565 καιρώ εκείνω that time *-3119.1 εμαλακίσθη Εζεκίας Hezekiah was infirm 2193 έως unto 2288 θανάτου death. 2532 και And 2064 ήλθε there came 4314 προς to 1473 αυτόν him * Ησαϊας Isaiah 5207 υιός son * Αμώς of Amoz 3588 ο the 4396 προφήτης prophet; 2532 και and 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 5021 τάξαι Give orders 4012 περί concerning 3588 του   3624-1473 οίκου σου your house! 599-1063 αποθνήσκεις [3die 1063 γαρ 1for 1473 συ 2you], 2532 και and 3756 ου shall not 2198 ζήση live.   38:2   2532 και And *-654 απέστρεψεν Εζεκίας Hezekiah turned 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face 4314 προς to 3588 τον the 5109 τοίχον wall, 2532 και and 4336 προσηύξατο prayed 4314 προς to 2962 κύριον the lord,   38:3   3004 λέγων saying, 3403 μνήσθητι Remember, 2962 κύριε O lord, 5613 ως as 4198 επορεύθην I was gone 1799 ενώπιόν before 1473 σου you 3326 μετά with 225 αληθείας truth, 1722 εν in 2588 καρδία [2heart 228 αληθινή 1a true], 2532 και and 3588 τα the things 701 αρεστά pleasing 1799 ενώπιόν before 1473 σου you 4160 εποίησα I did. 2532 και And *-2799 έκλαυσεν Εζεκίας Hezekiah wept 2805 κλαυθμώ [2weeping 3173 μεγάλω 1with great].   38:4   2532 και And 1096 εγένετο [3came 3056 λόγος 1the word 2962 κυρίου 2of the lord] 4314 προς to * Ησαϊαν Isaiah, 3004 λέγων saying,   38:5   4198 πορεύθητι Go, 2532 και and 2036 είπον say * Εζεκία to Hezekiah, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3588 ο the 2316 θεός God * Δαυίδ of David 3588 του   3962-1473 πατρός σου your father; 191 ήκουσα I heard 3588 της   4335-1473 προσευχής σου your prayer, 2532 και and 1492 είδον beheld 3588 τα   1144-1473 δάκρυά σου your tears. 2400 ιδού Behold, 4369 προστίθημι I add 4314 προς to 3588 τον   5550-1473 χρόνον σου your time 1178 δεκαπέντε fifteen 2094 έτη years.   38:6   2532 και And 1537 εκ from out of 5495 χειρός the hand 935 βασιλέως of the king * Ασσυρίων of the Assyrians 4506 ρύσομαί I shall rescue 1473 σε you, 2532 και and 3588 την   4172-3778 πόλιν ταύτην this city; 2532 και and 5231.3 υπερασπιώ I shall shield 5228 υπέρ over 3588 της   4172-3778 πόλεως ταύτης this city.   38:7   3778-1161 τούτο δε And this 1473 σοι [3to you 3588 το 1is the 4592 σημείον 2sign] 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord, 3754 ότι that 4160 ποιήσει [2will do 3588 ο   2316 θεός 1God] 3588 το   4487-3778 ρήμα τούτο this thing 3739 ος which 2980 ελάλησεν he said.   38:8   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 4762 στρέψω shall turn 3588 την the 4639 σκιάν shadow 3588 των of the 304 αναβαθμών stairs 3739 ους which 2597 κατέβη [3went down 3588 τους 4the 1176 δέκα 5ten 304 αναβαθμούς 6stairs 3588 του 7of the 3624 οίκου 8house 3588 του   3962-1473 πατρός σου 9of your father 3588 ο 1the 2246 ήλιος 2sun]. 654 αποστρέψω I will return 3588 τον the 2246 ήλιον sun 3588 τους the 1176 δέκα ten 304 αναβαθμούς stairs 3739 ους which 2597 κατέβη [3went down 3588 η 1the 4639 σκιά 2shadow].   38:9   4335 προσευχή The prayer * Εζεκίου of Hezekiah 935 βασιλέως king 3588 της   * Ιουδαίας of Judea 2259 ηνίκα when 3119.1 εμαλακίσθη he was infirm 2532 και and 450 ανέστη he rose up 1537 εκ from 3588 της   3119-1473 μαλακίας αυτού his infirmity.   38:10   1473 εγώ I 2036 είπα said 1722 εν in 3588 τω the 5311 ύψει height 3588 των   2250-1473 ημερών μου of my days, 4198 πορεύσομαι I shall go 1722 εν to 4439 πύλαις the gates 86 άδου of Hades; 2641 καταλείψω I shall forsake 3588 τα the 2094 έτη years 3588 τα   1954 επίλοιπα remaining.   38:11   2036 είπα I said, 3765 ουκέτι No longer 3766.2 ου μη in any way 1492 ίδω shall I behold 3588 το the 4992 σωτήριον deliverance 3588 του   2316 θεού of God 1909 επί upon 1093 γης the land 2198 ζώντων of the living. 3765 ουκέτι No longer 3766.2 ου μη in any way 1492 ίδω shall I behold 444 άνθρωπον a man 3326 μετά with 2730 κατοικούντων ones inhabiting.   38:12   1587 εξέλιπον I failed 4772-1473 συγγενείας μου my kin; 2641 κατέλιπον I forsook 3588 το the 3062 λοιπόν rest 3588 της   2222-1473 ζωής μου of my life; 1831 εξήλθε it departed 2532 και and 565 απήλθεν went forth 575 απ΄ from 1473 εμού me 5618 ώσπερ as 3588 ο the one 2647 καταλύων resting up 4633 σκηνήν [2a tent 4078 πήξας 1pitching]. 3588 το   4151-1473 πνεύμα μου My spirit 3844 παρ΄ in 1473 εμοί me 1096 εγένετο became 5613 ως as 2477.1 ιστός the web 2052.1 ερίθου of one working in wool 1448 εγγιζούσης approaching 1615.1 εκτεμείν to cut it off.   38:13   1722 εν In 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 3860 παρεδόθην I was delivered over 2193 έως until 4404 πρωϊ morning. 5613 ως As 3023 λέων a lion 3779 ούτως so 4937 συνέτριψε he broke 3956 πάντα all 3588 τα   3747-1473 οστά μου my bones. 575-1063 από γαρ For from 3588 της the 2250 ημέρας day 2193 έως until 3588 της the 3571 νυκτός night 3860 παρεδόθην I was delivered over.   38:14   5613 ως As 5501.1 χελιδών a swallow, 3779 ούτως so 5455 φωνήσω shall I call out, 2532 και and 5613 ως as 4058 περιστερά a dove, 3779 ούτως so 3191 μελετήσω shall I meditate. 1587 εξέλιπον [4failed 1063 γαρ 1For 1473 μου 2my 3588 οι   3788 οφθαλμοί 3eyes] 3588 του   991 βλέπειν to see 1519 εις into 3588 το the 5311 ύψος height 3588 του of the 3772 ουρανού heaven, 4314 προς to 3588 τον the 2962 κύριον lord 3739 ος who 1807 εξείλατό rescued 1473 με me.   38:15   2532 και And 851 αφείλατό he removed 1473 μου [3of my 3588 την 1the 3601 οδύνην 2grief] 3588 της   5590 ψυχής soul, 2532 και and 1473 αυτός he 4160 εποίησε acted.   38:16   2962 κύριε O lord, 4012 περί [2concerning 1473 αυτής 3this 1063 γαρ 1for] 312 ανηγγέλη it was announced 1473 σοι to you, 2532 και and 1825 εξήγειράς you awakened 1473 μου my 3588 την   4157 πνοήν breath, 2532 και and 3870 παρακληθείς being comforted 2198 έζησα I live.   38:17   2400 ιδού Behold, 1722 εν being in 1515 ειρήνη peace 4088 πικρία was bitter 1473 μου for me. 138-1063 είλου γαρ For you took up 1473 μου my 3588 την   5590 ψυχήν soul, 2443 ίνα that 3361-622 μη απόληται it should not perish; 2532 και and 641 απέρριψας you threw away 3694 οπίσω [3behind 1473 μου 4me 3956 πάσας 1all 3588 τας   266-1473 αμαρτίας μου 2my sins].   38:18   3756 ου [6not 1063 γαρ 1For 3588 οι 2the ones 1722 εν 3in 86 άδου 4Hades 134 αινέσουσί 5shall] praise 1473 σε you; 3761 ουδέ nor 3588 οι the ones 599 αποθνήσκοντες dying 2127 ευλογήσουσί shall bless 1473 σε you; 3761 ουδέ nor 1679 ελπιούσιν shall [4hope 3588 οι 1the ones 1722 εν 2in 86 άδου 3Hades] 3588 την   1654-1473 ελεημοσύνην σου on your charity.   38:19   3588 οι The 2198 ζώντες living 2127 ευλογήσουσί shall bless 1473 σε you 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 2504 καγώ as I; 575-1063 από γαρ for from 3588 της   4594 σήμερον today 3813 παιδία [2children 4160 ποιήσω 1I shall produce] 3739 α who 312 αναγγελούσι shall announce 3588 την   1343-1473 δικαιοσύνην σου your righteousness,   38:20   2962 κύριε O lord 3588 της   4991-1473 σωτηρίας μου of my deliverance; 2532 και even 3756 ου I will not 3973 παύσομαι cease 2127 ευλογών blessing 1473 σε you 3326 μετά with 5568.1 ψαλτηρίου the psaltery 3956 πάσας all 3588 τας the 2250 ημέρας days 3588 της   2222-1473 ζωής μου of my life, 2713 κατέναντι before 3588 του the 3624 οίκου house 3588 του   2316 θεού of God.   38:21   2532 και And *-2036 είπεν Ησαϊας Isaiah said 4314 προς to * Εζεκίαν Hezekiah, 2983 λάβε Take 3818.1 παλάθην a dried cluster 4810 σύκων of figs, 2532 και and 5147.1 τρίψον grind them, 2532 και and 2667.2 κατάπλασαι plaster with it, 2532 και and 5199 υγιής [2in health 1510.8.2 έση 1you will be].   38:22   2532 και And *-2036 είπεν Εζεκίας Hezekiah said, 5100 τι What is 3588 το the 4592 σημείον sign 3754 ότι that 305 αναβήσομαι I shall ascend 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   2316 θεού of God.