Isaiah 36

  36:1   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 3588 του the 5065 τεσσαρεσκαιδεκάτου fourteenth 2094 έτους year 936 βασιλεύοντος of the reigning * Εζεκίου of Hezekiah, 305 ανέβη [4ascended * Σενναχηρείμ 1Sennacherib 935 βασιλεύς 2king * Ασσυρίων 3of the Assyrians] 1909 επί upon 3588 τας the 4172 πόλεις [2cities 3588 της   * Ιουδαίας 3of Judea 3588 τας   3793.1 οχυράς 1fortified], 2532 και and 2983 έλαβεν took 1473 αυτάς them.   36:2   2532 και And 649 απέστειλε [3sent 935 βασιλεύς 1the king * Ασσυρίων 2of the Assyrians] 3588 τον   * Ραψάκην Rabshakeh 1537 εκ from * Λάχης Lachish 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem 4314 προς to 3588 τον   935 βασιλέα king * Εζεκίαν Hezekiah 3326 μετά with 1411 δυνάμεως [2force 4183 πολλής 1a great]. 2532 και And 2476 έστη he stood 1722 εν by 3588 τω the 5200.1 υδραγωγώ aqueduct 3588 της of the 2861 κολυμβήθρας [2pool 3588 της   507 άνω 1upper] 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ way 3588 του of the 68 αγρού field 3588 του of the 1102 κναφέως fuller.   36:3   2532 και And 1831 εξήλθε there came forth 4314 προς to 1473 αυτόν him, * Ελιακείμ Eliakim, 3588 ο the 3588 του son of * Χελκίου Hilkiah 3588 ο the 3623 οικονόμος manager, 2532 και and * Σομνάς Shebna 3588 ο the 1122 γραμματεύς scribe, 2532 και and * Ιωάχ Joah, 3588 ο the 3588 του son of * Ασάφ Asaph, 3588 ο the 5279.3 υπομνηματογράφος recorder.   36:4   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτοίς 3to them * Ραψάκης 1Rabshakeh], 2036-1161 είπατε δε Speak 4314 προς   * Εζεκίαν to Hezekiah! 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 3588 ο the 935 βασιλεύς [2king 3588 ο   3173 μέγας 1great], 935 βασιλεύς the king * Ασσυρίων of the Assyrians. 5100 τι What 3982-1510.2.2 πεποιθώς ει are you relying on?   36:5   3361 μη Does 1722 εν [3by 1012 βουλή 4a plan 3588 η 5with the 3056 λόγοις 6words 5491 χειλέων 7of the lips 3904.3 παράταξις 1the battle 1096 γίνεται 2take place]? 2532 και And 3568 νυν now, 1909 επί upon 5100 τίνα whom 3982 πέποιθας are you relying 3754 ότι that 544-1473 απειθείς μοι you resist my persuasion?   36:6   2400 ιδού Behold, 3982-1510.2.2 πεποιθώς ει you are relying 1909 επί upon 3588 την   4464 ράβδον [2rod 3588 την   2562.1 καλαμίνην 3of reed 3588 την   2345.4-3778 τεθλασμένην ταύτην 1this fractured] -- 1909 επ΄ upon * Αίγυπτον Egypt; 3739 η which 302 αν if 1991 επιστηρισθή [2should stay his weight 435 ανήρ 1a man] 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν it, 1525 εισελεύσεται it shall enter 1519 εις into 3588 την   5495-1473 χείρα αυτού his hand, 2532 και and 5069.2 τρήσει shall puncture 1473 αυτήν it. 3779 ούτως Thus 1510.2.3 εστί is * Φαραώ Pharaoh 935 βασιλεύς king * Αιγύπτου of Egypt, 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the ones 3982 πεποιθότες relying 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ him.   36:7   1487-1161 ει δε And if 3004 λέγετε you should say, 1909 επί Upon 2962 κύριον the lord 3588 τον   2316-1473 θεόν ημών our God 3982 πεποίθαμεν we rely on. 3756 ουκ [2not 1473-1510.2.3 αυτός εστι 1Is he] 3739 ους whom 851-* αφείλεν Εζεκίας Hezekiah removed 3588 τα   5308-1473 υψηλά αυτού his high places, 2532 και and 3588 τα   2379-1473 θυσιαστήρια αυτού his altars, 2532 και and 2036 είπε told 3588 τω   * Ιούδα Judah 2532 και and 3588 τη   * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2596-4383 κατά πρόσωπον In front 3588 του   2379-3778 θυσιαστηρίου τούτου of this altar 4352 προσκυνήσατε do obesiance 3568 νυν now!   36:8   3396-1161 μίχθητε δε But mix in with 3588 τω   2962-1473 κυρίω μου my master 3588 τω the 935 βασιλεί king * Ασσυρίων of the Assyrians, 2532 και and 1325 δώσω I will give 1473 υμίν to you 1367 δισχιλίαν two thousand 2462 ίππον horses, 1487 ει if 1410 δυνήσεσθε you are able 1325 δούναι to put 306.3 αναβάτας riders 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them.   36:9   2532 και And 4459 πως how 1410 δύνασθε are you all able 654 αποστρέψαι to turn 1519 εις to 4383 πρόσωπον the face 3588 των of the 5116.1 τοπαρχών toparchs? 3610 οικέται [10our servants 1510.2.6 εισίν 9are 3588 οι 1The ones 3982 πεποιθότες 2relying 1909 επ΄ 3upon * Αιγυπτίοις 4the Egyptians 1519 εις 5for 2462 ίππον 6a horse 2532 και 7and 306.3 αναβάτην 8rider].   36:10   2532 και And 3568 νυν now, 3361 μη have 427 άνευ [2without 2962 κυρίου 3the lord 305 ανέβημεν 1we ascended] 1909 επί upon 3588 την   5561-3778 χώραν ταύτην this place 4170 πολεμήσαι to wage war 1473 αυτήν with it? 2962 κύριος The lord 2036 είπε said 4314 προς to 1473 με me, 305 ανάβηθι Ascend 1909 επί upon 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land, 2532 και and 1311 διάφθειρον utterly destroy 1473 αυτήν it!   36:11   2532 και And 2036 είπε [6said 4314 προς 7to 1473 αυτόν 8him * Ελιακείμ 1Eliakim 2532 και 2and * Σομνάς 3Shebna 2532 και 4and * Ιωάς 5Joah], 4314 προς to * Ραψάκην Rabshakeh, 2980 λάλησον Speak 1211 δη indeed 4314 προς to 3588 τους   3816-1473 παίδάς σου your servants * Συριστί in Syriac! 191-1063 ακούομεν γαρ for we hear 1473 ημείς ourselves; 2532 και and 3361 μη do not 2980 λαλεί speak 4314 προς to 1473 ημάς us 2454.1 Ιουδαϊστι in Jewish! 2532 και For 2444 ινατί why 2980 λαλείς do you speak 1519 εις unto 3588 τα the 3775 ώτα ears 3588 των of the 444 ανθρώπων men 3588 των   2476 εστηκότων standing 1909 επί upon 3588 τω the 5038 τείχει wall?   36:12   2532 και And 2036 είπε [2said 4314 προς 3to 1473 αυτούς 4them * Ραψάκης 1Rabshakeh], 3361 μη Is it 4314 προς to 3588 τον   2962-1473 κύριόν σου your master, 2228 η or 4314 προς to 1473 υμάς you 649 απέστειλέ [2sent 1473 με 3me 3588 ο   2962-1473 κυριός μου 1my master] 2980 λαλήσαι to speak 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words? 3780 ουχί Is it not 4314 προς to 3588 τους the 444 ανθρώπους men, 3588 τους the ones 2521 καθημένους sitting 1909 επί upon 3588 τω the 5038 τείχει wall, 2443 ίνα that 2068 φάγωσι they should eat 3588 την   2874.1-1473 κόπρον αυτών their dung 2532 και and 4095 πιώσιν drink 3588 το   3774.2-1473 ούρον αυτών their urine 3326 μεθ΄ with 1473 υμών you 260 άμα together?   36:13   2532 και And 2476-* έστη Ραψάκης Rabshakeh stood 2532 και and 310 ανεβόησε yelled out 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1with a great] 2454.1 Ιουδαϊστι in Jewish, 2532 και and 2036 είπεν said, 191 ακούσατε Hearken to 1211 δη indeed 3588 τους the 3056 λόγους words 3588 του of the 935 βασιλέως [2king 3588 του   3173 μεγάλου 1great], 935 βασιλέως the king * Ασσυρίων of the Assyrians!   36:14   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 3588 ο the 935 βασιλεύς king, 3361 μη Do not let 538 απατάτω [2deceive 1473 υμάς 3you * Εζεκίας 1Hezekiah] 3056 λόγοις with words! 3766.2 ου μη in no way 1410 δύνηται shall he be able 4506 ρύσασθαι to rescue 1473 υμάς you.   36:15   2532 και And 3361 μη do not let 3004 λέγετω [2say 1473 υμίν 3to you * Εζεκίας 1Hezekiah] 3754 ότι that, 4506 ρύσεται [2shall rescue 1473 υμάς 3you 3588 ο   2316 θεός 1God], 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 3860 παραδοθή shall [2be delivered 3588 η   4172-3778 πόλις αύτη 1this city] 1722 εν into 5495 χειρί the hand 935 βασιλέως of the king * Ασσυρίων of the Assyrians.   36:16   3361 μη Do not 191 ακούετε hearken * Εζεκίου to Hezekiah! 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 3588 ο the 935 βασιλεύς king * Ασσυρίων of the Assyrians, 1487 ει If 1014 βούλεσθε you want 2127 ευλογηθήναι to be blessed, 1607 εκπορεύεσθε come forth 4314 προς to 1473 με me! 2532 και and 2068 φάγεσθε you shall [2eat 1538 έκαστος 1each] 3588 την   288-1473 άμπελον αυτού of his own grapevine 2532 και and 3588 τας   4808 συκάς fig-trees, 2532 και and 4095 πίεσθε shall drink 5204 ύδωρ water 1537 εκ from out of 3588 του   2978.1-1473 λάκκου αυτού his own well;   36:17   2193 έως until 302 αν whenever 2064 έλθω I should come 2532 και and 2983 λάβω should take 1473 υμάς you 1519 εις into 1093 γην a land 5613 ως as 3588 η   1093-1473 γη υμών your land; 1093 γη a land 4621 σίτου of grain, 2532 και and 3631 οίνου wine, 2532 και and 740 άρτων bread loaves, 2532 και and 290 αμπελώνων vineyards.   36:18   3361 μη Let not 538 απατάτω [2deceive 1473 υμάς 3you * Εζεκίας 1Hezekiah]! 3004 λέγων saying, 3588 ο   2316 θεός God 4506 ρύσεται shall rescue 1473 ημάς us. 3361 μη Have 4506 ερρύσαντο [6rescued 3588 οι 1the 2316 θεοί 2gods 3588 των 3of the 1484 εθνών 4nations 1538 έκαστος 5each] 3588 την   1438 εαυτού his own 5561 χώραν place 1537 εκ from out of 5495 χειρός the hand 935 βασιλέως of the king * Ασσυρίων of the Assyrians?   36:19   4226 που Where 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 2316 θεός god * Εμάθ of Hamath 2532 και and * Αρφάθ Arpad? 2532 και And 4226 που where 3588 ο is the 2316 θεός god 3588 της of the 4172 πόλεως city * Σεπφαρουϊμ of Sepharvaim? 3361 μη Have 1410 εδύναντο they been able 4506 ρύσασθαι to rescue 3588 την   * Σαμάρειαν Samaria 1537 εκ from out of 5495-1473 χειρός μου my hand?   36:20   5100 τις Which 3588 των of the 2316 θεών gods 3956 πάντων of all 3588 των   1484-3778 εθνών τούτων these nations 3748 όστις is the one who 4506 ερρύσατο was rescued 3588 την   1093-1473 γην αυτού of his land 1537 εκ from out of 5495-1473 χειρός μου my hand, 3754 ότι that 4506 ρύση [2shall rescue 2962 κύριος 1the lord] * Ιερουσαλήμ Jerusalem 1537 εκ from out of 5495-1473 χειρός μου my hand?   36:21   2532 και And 4623 εσιώπησαν they kept silent, 2532 και and 3762 ουδείς no one 611 απεκρίθη answered 1473 αυτώ him 3056 λόγον a word 1223 διά by 3588 το the 4367 προστάξαι assignment 3588 τον of the 935 βασιλέα king, saying, 3367 μηδέν No one 611 αποκριθήναι is to answer.   36:22   2532 και And 1525 εισήλθεν [7entered * Ελιακείμ 1Eliakim 3588 ο 2the 3588 του 3son of * Χελκίου 4Helkiah 3588 ο 5the 3623 οικονόμος 6manager], 2532 και and * Σομνάς Shebna 3588 ο the 1122 γραμματεύς scribe, 2532 και and * Ιωάς Joah, 3588 ο the 3588 του son of * Ασάφ Asaph 3588 ο the 5279.3 υπομνηματογράφος recorder, 4314 προς to * Εζεκίαν Hezekiah, 4058.7 περιεσχισμένοι having split 3588 τους their 5509 χιτώνας inner garments. 2532 και And 312 ανήγγειλαν they announced 1473 αυτώ to him 3588 τους the 3056 λόγους words * Ραψάκου of Rabshakeh.