Isaiah 36:19

  36:19   4226 που Where 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 2316 θεός god * Εμάθ of Hamath 2532 και and * Αρφάθ Arpad? 2532 και And 4226 που where 3588 ο is the 2316 θεός god 3588 της of the 4172 πόλεως city * Σεπφαρουϊμ of Sepharvaim? 3361 μη Have 1410 εδύναντο they been able 4506 ρύσασθαι to rescue 3588 την   * Σαμάρειαν Samaria 1537 εκ from out of 5495-1473 χειρός μου my hand?