Isaiah 19

  19:1   3706 όρασις The vision * Αιγύπτου of Egypt. 2400 ιδού Behold, 2962 κύριος the lord 2521 κάθηται sits 1909 επί upon 3507 νεφέλης [2cloud 2893.1 κούφης 1a nimble], 2532 και and 2240 ήξει shall come 1519 εις to * Αίγυπτον Egypt. 2532 και And 4579 σεισθήσεται [4shall be shaken 3588 τα 1the 5499 χειροποίητα 2handmade idols * Αιγύπτου 3of Egypt] 575 από before 4383-1473 προσώπου αυτού his face, 2532 και and 3588 η   2588-1473 καρδία αυτών their heart 2274 ηττηθήσεται shall be vanquished 1722 εν in 1473 αυτοίς them.   19:2   2532 και And 1892-* επεγερθήσονται Αιγύπτιοι Egyptians shall be roused 1909 επ΄ against * Αιγυπτίους Egyptians, 2532 και and 4170 πολεμήσει [2shall wage war against 444 άνθρωπος 1every man] 3588 τον   80-1473 αδελφόν αυτού his brother, 2532 και and 444 άνθρωπος every man 3588 τον against 4139-1473 πλησίον αυτού his neighbor; 4172 πόλις city 1909 επί against 4172 πόλιν city, 2532 και and 3551.1 νόμος abode 1909 επί against 3551.1 νόμον abode.   19:3   2532 και And 5015 ταραχθήσεται [5shall be disturbed 3588 το 1the 4151 πνεύμα 2spirit 3588 των 3of the * Αιγυπτίων 4Egyptians] 1722 εν in 1473 αυτοίς themselves; 2532 και and 3588 την   1012-1473 βουλήν αυτών [2their plan 1286.1 διασκεδάσω 1I shall efface]. 2532 και And 1905 επερωτήσουσι they shall ask 3588 τους   2316-1473 θεούς αυτών of their gods, 2532 και and 3588 τα   21.1-1473 αγάλματα αυτών of their statues, 2532 και and 3588 τους the ones 1537 εκ [2from out of 3588 της 3the 1093 γης 4earth 5455 φωνούντας 1that speak out loud], 2532 και and 3588 τους the ones 1447.1 εγγαστριμύθους delivering oracles.   19:4   2532 και And 3860 παραδώσω I will deliver up 3588 την the * Αίγυπτον Egyptian 1519 εις into 5495 χείρας the hands 444 ανθρώπων of men 2962 κυρίων [2masters 4642 σκληρών 1being hard]; 2532 και and 935 βασιλείς [2kings 4642 σκληροί 1hard] 2961 κυριεύσουσιν shall lord over 1473 αυτών them. 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts.   19:5   2532 και And 4095 πίονται [3shall drink 3588 οι 1the * Αιγύπτιοι 2Egyptians] 5204 ύδωρ water 3588 το   3844 παρά by 2281 θάλασσαν the sea, 3588-1161 ο δε for the 4215 ποταμός river 1587 εκλείψει shall fail 2532 και and 3583 ξηρανθήσεται shall dry up.   19:6   2532 και And 1587 εκλείψουσιν [8shall fail 3588 οι 1the 4215 ποταμοί 2rivers 2532 και 3and 3588 αι 4the 1377.2 διώρυγες 5aqueducts 3588 του 6of the 4215 ποταμού 7river]; 2532 και and 3583 ξηρανθήσεται [4shall be dried up 3956 πάσα 1all 4864 συναγωγή 2the gathering 5204 ύδατος 3of water], 2532 και and 1722 εν in 3956 παντί every 1678.2 έλει marsh 2563 καλάμου of reed 2532 και and 3843.1 παπύρου papyrus,   19:7   2532 και and 3588 το   5515 χλωρόν [2the green 3956 παν 1all] 3588 το   2945 κύκλω round about 3588 του the 4215 ποταμού river, 2532 και and 3956 παν all 3588 το the thing 4687 σπειρόμενον being sown 1223 διά throughout 3588 του the 4215 ποταμού river 3583 ξηρανθήσεται shall be dried, 417.2 ανεμοφθόρον destroyed by the wind.   19:8   2532 και And 4727 στενάξουσιν [3shall moan 3588 οι 1the 231 αλιείς 2fishermen]; 2532 και and 4727 στενάξουσι [8shall moan 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the ones 906 βάλλοντες 3throwing 44 άγκιστρον 4a hook 1519 εις 5into 3588 τον 6the 4215 ποταμόν 7river]; 2532 και and 3588 οι the 906 βάλλοντες ones throwing 4522 σαγήνας dragnets 2532 και and 3588 οι the 293.1 αμφιβολείς casting-net fishermen 3996 πενθήσουσι shall mourn.   19:9   2532 και And 152 αισχύνη shame 2983 λήψεται shall take 3588 τους the 2038 εργαζομένους ones working 3588 το the 3043 λινόν [2flax 3588 το   4978.2 σχιστόν 1shredded], 2532 και and 3588 τους the ones 2038 εργαζομένους working 3588 την the 1040 βύσσον linen.   19:10   2532 και And 1510.8.6 έσονται [4will be 3588 οι 1the 2038 εργαζόμενοι 2ones working 1473 αυτά 3them] 1722 εν in 3601 οδύνη grief; 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the ones 4160 ποιούντες making 3588 τον   2218.2 ζύθον beer 3076 λυπηθήσονται shall be fretful; 2532 και and 3588 τας the 5590 ψυχάς souls 4188.1 πονέσουσι shall cause pain.   19:11   2532 και And 3474-1510.8.6 μωροί έσονται [4will be morons 3588 οι 1the 758 άρχοντες 2rulers * Τάνεως 3of Tanis]; 3588 οι and the 4680 σοφοί wise 4825 σύμβουλοι counselors 3588 του of the 935 βασιλέως king, 3588 η   1012-1473 βουλή αυτών their counsel 3471 μωρανθήσεται will be moronish. 4459 πως How 2046 ερείτε shall you say 3588 τω to the 935 βασιλεί king, 5207 υιοί [2sons 4908 συνετών 3of discerning men 1473 ημείς 1We are], 5207 υιοί sons 935 βασιλέων of kings 3588 των   1537 εξ from 746 αρχής the beginning?   19:12   4226 που Where 1510.2.6 εισι are they 3568 νυν now, 3588 οι   4680-1473 σοφοί σου your wise men? 2532 και and 312 αναγγειλάτωσάν let them announce 1473 σοι to you, 2532 και and 2036 ειπάτωσαν say 5100 τι what 1011 βεβούλευται [3planned 2962 κύριος 1the lord 4519 σαβαώθ 2of Hosts] 1909 επ΄ against * Αίγυπτον Egypt.   19:13   1587 εξέλιπον [4failed 3588 οι 1The 758 άρχοντες 2rulers * Τάνεως 3of Tanis], 2532 και and 5312 υψώθησαν [4are haughty 3588 οι 1the 758 άρχοντες 2rulers * Μέμφεως 3of Memphis]; 2532 και and 4105-* πλανήσουσιν Αίγυπτον they shall cause Egypt to wander 2532 και and 3588 τας the 5443 φυλάς tribes.   19:14   2962-1063 κυριός γαρ For the lord 2767 εκέρασεν mixed 1473 αυτοίς for them 4151 πνεύμα a spirit 4106.1 πλανήσεως addicted to a delusion; 2532 και and 4105-* επλάνησαν Αίγυπτον they caused Egypt to wander 1722 εν in 3956 πάσι all 3588 τοις   2041-1473 έργοις αυτής its works, 5613 ως as 4105 πλανάται [3wanders 3588 ο 1the one 3184 μεθύων 2being intoxicated] 2532 και and 3588 ο the one 1692 εμών vomitting 260 άμα together.   19:15   2532 και And 3756 ουκ there will not 1510.8.3 έσται be 3588 τοις [2for the * Αιγυπτίοις 3Egyptians 2041 έργον 1work], 3739 ο which 4160 ποιήσει shall make 2776 κεφαλήν head 2532 και or 3769 ουράν tail, 2532 και and 746 αρχήν beginning 2532 και or 5056 τέλος end.   19:16   3588 τη In 2250-1565 ημέρα εκείνη that day 1510.8.6 έσονται [3will be 3588 οι 1the * Αιγύπτιοι 2Egyptians] 5613 ως as 1135 γυναίκες women, 1722 εν in 5401 φόβω fear 2532 και and 1722 εν in 5156 τρόμω trembling 575 από from 4383 προσώπου in front 3588 της of the 5495 χειρός hand 2962 κυρίου of the lord 4519 σαβαώθ of Hosts, 3739 ην which 1473 αυτός he 1911 επιβαλεί shall put upon 1473 αυτοίς them.   19:17   2532 και And 1510.8.3 έσται [5will be 3588 η 1the 5561 χώρα 2place 3588 των 3of the * Ιουδαίων 4Jews] 3588 τοις to the * Αιγυπτίοις Egyptians 1519 εις for 5400 φόβητρον a fearful thing; 3956 πας any one 3739 ος who 1437 εάν might 3687 ονομάση name 1473 αυτήν it 1473 αυτοίς to them, 5399 φοβηθήσονται they shall fear, 1223 διά because of 3588 την the 1012 βουλήν plan 3739 ην which 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts 1011 βεβούλευται planned 1909 επ΄ against 1473 αυτήν it.   19:18   3588 τη In 2250-1565 ημέρα εκείνη that day 1510.8.6 έσονται there will be 4002 πέντε five 4172 πόλεις cities 1722 εν in 3588 τη   * Αιγύπτω Egypt 2980 λαλούσαι speaking 3588 τη the 1100 γλώσση tongue 3588 τη of the * Χαναανίτιδι Canaanites, 2532 και and 3660 ομνύοντες swearing by an oath 3588 τω to the 3686 ονόματι name 2962 κυρίου of the lord 4519 σαβαώθ of Hosts. 4172 πόλις [5City * Ασεδεκ 6of Asedek 2564 κληθήσεται 4shall be called 3588 η 1The 1520 μία 2one 4172 πόλις 3city].   19:19   3588 τη In 2250-1565 ημέρα εκείνη that day 1510.8.3 έσται there will be 2379 θυσιαστήριον an altar 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 1722 εν in 5561 χώρα the region * Αιγυπτίων of the Egyptians; 2532 και and 4739.1 στήλη there will be a monument 4314 προς at 3588 το   3725-1473 όριον αυτής its border 3588 τω to the 2962 κυρίω lord.   19:20   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1519 εις for 4592 σημείον a sign 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon 2962 κυρίω to the lord 1722 εν in 5561 χώρα the place * Αιγύπτου of Egypt; 3754 ότι for 2896 κεκράξονται they shall cry out 4314 προς to 2962 κύριον the lord 1223 διά because of 3588 τους the 2346 θλίβοντας ones afflicting 1473 αυτούς them; 2532 και and 649 αποστελεί he shall send 1473 αυτοίς to them 444 άνθρωπον a man 3739 ος who 4982 σώσει will deliver 1473 αυτούς them; 2919 κρίνων by judging 4982 σώσει he shall deliver 1473 αυτούς them.   19:21   2532 και And 1110 γνωστός [3made known 1510.8.3 έσται 2will be 2962 κύριος 1the lord] 3588 τοις to the * Αιγυπτίοις Egyptians; 2532 και and 1097 γνώσονται [3shall know 3588 οι 1the * Αιγύπτιοι 2Egyptians] 3588 τον the 2962 κύριον lord 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day; 2532 και and 4160 ποιήσουσι they shall make 2378 θυσίαν a sacrifice offering 2532 και and 1435 δώρον a gift offering; 2532 και and 2172 εύξονται they shall vow 2171 ευχάς vows 3588 τω to the 2962 κυρίω lord, 2532 και and 591 αποδώσουσι shall render them.   19:22   2532 και And 3960-2962 πατάξει κύριος the lord shall strike 3588 τους the * Αιγυπτίους Egyptians 4127 πληγή with a calamity, 2532 και and 2390 ιάσεται he shall heal 1473 αυτούς them; 2532 και and 1994 επιστραφήσονται they shall be turned 4314 προς towards 2962 κύριον the lord; 2532 και and 1522 εισακούσεται he shall listen to 1473 αυτών them, 2532 και and 2390 ιάσεται he shall heal 1473 αυτούς them 2392 ιάσει with healing.   19:23   3588 τη In 2250-1565 ημέρα εκείνη that day 1510.8.3 έσται there will be 3598 οδός a way * Αιγύπτου of Egypt 4314 προς to * Ασσυρίους the Assyrians; 2532 και and 1525 εισελεύσονται [2shall enter * Ασσύριοι 1the Assyrians] 1519 εις into * Αίγυπτον Egypt, 2532 και and * Αιγύπτιοι Egypt 4198 πορεύσονται will go 4314 προς to * Ασσυρίους the Assyrians, 2532 και and 1398 δουλεύσουσιν [3shall serve 3588 οι 1the * Αιγύπτιοι 2Egyptians] 3588 τοις to the * Ασσυρίοις Assyrians.   19:24   3588 τη In 2250-1565 ημέρα εκείνη that day 1510.8.3-* έσται Ισραήλ Israel will be 5154 τρίτος third 1722 εν with 3588 τοις the * Αιγυπτίοις Egyptians 2532 και and 1722 εν with 3588 τοις the * Ασσυρίοις Assyrians, 2127 ευλογημένος being blessed 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land;   19:25   3739 ην which 2127 ευλόγησε [3blessed 2962 κύριος 1the lord 4519 σαβαώθ 2of Hosts], 3004 λέγων saying, 2127 ευλογημένος Blessed be 3588 ο   2992-1473 λαός μου my people, 3588 ο the 1722 εν one in * Αιγύπτω Egypt, 2532 και and 3588 ο the one 1722 εν among * Ασσυρίοις the Assyrians, 2532 και and 3588 η   2817-1473 κληρονομία μου my inheritance * Ισραήλ Israel.