Isaiah 19:17

  19:17   2532 και And 1510.8.3 έσται [5will be 3588 η 1the 5561 χώρα 2place 3588 των 3of the * Ιουδαίων 4Jews] 3588 τοις to the * Αιγυπτίοις Egyptians 1519 εις for 5400 φόβητρον a fearful thing; 3956 πας any one 3739 ος who 1437 εάν might 3687 ονομάση name 1473 αυτήν it 1473 αυτοίς to them, 5399 φοβηθήσονται they shall fear, 1223 διά because of 3588 την the 1012 βουλήν plan 3739 ην which 2962 κύριος the lord 4519 σαβαώθ of Hosts 1011 βεβούλευται planned 1909 επ΄ against 1473 αυτήν it.