Ezekiel 5

  5:1   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2983 λάβε take 4572 σεαυτώ to yourself 4501 ρομφαίαν [2broadsword 3691 οξείαν 1a sharp] 5228 υπέρ for 3587.2 ξυρόν a razor 2891.2 κουρέως of a barber! 2932 κτήση You shall acquire 1473 αυτήν it 4572 σεαυτώ to yourself, 2532 και and 1863-1473 επάξεις αυτήν you shall bring it 1909 επί upon 3588 την   2776-1473 κεφαλήν σου your head, 2532 και and 1909 επί upon 3588 τον   4452.1-1473 πώγωνά σου your beard. 2532 και And 2983 λήψη you shall take 2218 ζυγόν a yoke balance scale 4712.3 σταθμίων of weights, 2532 και and 1339-1473 διαστήσεις αυτούς you shall part them.   5:2   3588 το   5067 τέταρτον A fourth part 1722 εν [2in 4442 πυρί 3fire 341.1 ανακαύσεις 1you shall kindle] 1722 εν in 3319 μέση the middle 3588 τη of the 4172 πόλει city, 2596 κατά according to 3588 την the 4138.1 πλήρωσιν fullness 3588 των of the 2250 ημερών days 3588 του of the 4787.4 συγκλεισμού siege. 2532 και And 2983 λήψη you shall take 3588 το   5067 τέταρτον a fourth part 2532 και and 2618 κατακαύσεις shall incinerate 1473 αυτό it 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτής of it. 2532 και and 3588 το   5067 τέταρτον a fourth part 2629 κατακόψεις you shall cut in pieces 1722 εν with 4501 ρομφαία the broadsword 2945 κύκλω round about 1473 αυτής it. 2532 και And 3588 το   5067 τέταρτον a fourth part 1287 διασκορπίσεις you shall disperse 3588 τω to the 4151 πνεύματι wind; 2532 και for 3162 μάχαιραν [2a sword 1573.2 εκκενώσω 1I shall empty out] 3694 οπίσω after 1473 αυτών them.   5:3   2532 και And 2983 λήψη you shall take 1564 εκείθεν from there 3641 ολίγους a few 1722 εν in 706 αριθμώ number, 2532 και and 4843 συμπεριλήψη shall wrap 1473 αυτούς them 3588 τη in 311-1473 αναβολή σου your wrapping.   5:4   2532 και And 1537 εκ from out of 3778 τούτων these 2983 λήψη you shall take 2089 έτι still more, 2532 και and 4495 ρίψεις shall toss 1473 αυτούς them 1519 εις into 3319 μέσον the midst 3588 του of the 4442 πυρός fire, 2532 και and 2618 κατακαύσεις shall incinerate 1473 αυτούς them 1722 εν by 4442 πυρί fire; 1537 εξ [3from 1473 αυτής 4it 1831 εξελεύσεται 2shall come forth 4442 πυρ 1and fire], 2532 και and 2046 ερείς you shall say 3956 παντί to all 3624 οίκω the house * Ισραήλ of Israel,   5:5   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord; 3778 αύτη This 3588 η   * Ιερουσαλήμ is Jerusalem; 1722 εν [3in 3319 μέσω 4the midst 3588 των 5of the 1484 εθνών 6nations 5087 τέθεικα 1I have placed 1473 αυτήν 2her], 2532 και and 3588 τας the ones 2945 κύκλω round about 1473 αυτής her 5561 χώρας place.   5:6   2532 και And 2046 ερείς you shall tell 3588 τα   1345-1473 δικαιώματά μου of my ordinances 3588 τη to the 459 ανόμω lawless one 1537 εκ of 3588 των the 1484 εθνών nations, 2532 και and 3588 τα   3544.1-1473 νόμιμά μου my laws to the lawless 3588 των of the 5564 χωρίων places 3588 των   2945 κύκλω round about 1473 αυτής her; 1360 διότι because 3588 τα   1345-1473 δικαιώματά μου [2my ordinances 683 απώσαντο 1they thrust away], 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις   3544.1-1473 νομίμοις μου my laws 3756 ουκ they did not 4198 επορεύθησαν go 1722 εν by 1473 αυτοίς them.   5:7   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord; 446.2 ανθ΄ ων Because 3588 η   874-1473 αφορμή υμών your opportunity for lawlessness is 1537 εκ from 3588 των the 1484 εθνών nations 3588 των   2945 κύκλω round about 1473 υμών you, 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις   3544.1-1473 νομίμοις μου my laws 3756 ουκ you did not 4198 επορεύθητε go, 2532 και and 3588 τα   1345-1473 δικαιώματά μου my ordinances 3756 ουκ you did not 4160 εποιήσατε observe, 235 αλλ΄ but 3761 ουδέ not even 2596 κατά according to 3588 το the 1345 δικαιώματα ordinances 3588 των of the 1484 εθνών nations 3588 των   2945 κύκλω round about 1473 υμών you 3756 ου   4160 πεποιήκατε did you observe;   5:8   1223 διά on account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord; 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I am 1909 επί against 1473 σε you, 2532 και and 4160 ποιήσω I shall execute 1722 εν [2in 3319 μέσω 3the midst 1473 σου 4of you 2917 κρίμα 1judgment] 1799 ενώπιον before 3588 των the 1484 εθνών nations.   5:9   2532 και And 4160 ποιήσω I shall do 1722 εν among 1473 σοι you 3739 α what 3756 ου I have not 4160 πεποίηκα done, 2532 και and 3756-4160 ου ποιήσω I shall not do 3664 όμοια likened 1473 αυτοίς to them 2089 έτι again 2596 κατά against 3956 πάντα all 3588 τα   946-1473 βδελύγματά σου your abominations.   5:10   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3962 πατέρες fathers 2068 φάγονται shall eat 3588 τα the 5043 τέκνα children 1722 εν in 3319-1473 μέσω σου your midst, 2532 και and 5043 τέκνα children 2068 φάγονται shall eat 3962 πατέρας fathers. 2532 και And 4160 ποιήσω I shall execute 1722 εν [2among 1473 σοι 3you 2917 κρίματα 1judgments]; 2532 και and 1287 διασκορπιώ I shall scatter 3956 πάντας all 3588 τους the 2645 καταλοίπους rest 1473 σου of you 1519 εις unto 3956 πάντα every 417 άνεμον wind.   5:11   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2198-1473 ζω εγώ as I live, 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord; 2229 ημήν Assuredly, 446.2 ανθ΄ ων because 3588 τα   39-1473 άγιά μου [2my holy things 3392 εμίανας 1you defiled] 1722 εν in 3956 πάσι all 3588 τοις   4360.1-1473 προσοχθίσμασί σου your loathsome things, 2532 και and 1722 εν in 3956 πάσι all 3588 τοις   946-1473 βδελύγμασί σου your abominations, 2504 καγώ I also 683-1473 απώσομαί σε thrust you away; 3756 ου [3will not 5339 φείσεταί 4spare 1473 μου 1my 3588 ο   3788 οφθαλμός 2eye], 2504 καγώ and I 3756 ουκ shall not 1653 ελεήσω show mercy.   5:12   3588 το The 5067 τέταρτόν fourth part 1473 σου of you 1722 εν [2by 2288 θανάτω 3plague 355 αναλωθήσεται 1shall be consumed]; 2532 και and 3588 το   5067 τέταρτόν a fourth part 1473 σου of you 1722 εν [2by 3042 λιμώ 3famine 4931 συντελεσθήσεται 1shall be finished off] 1722 εν in 3319-1473 μέσω σου your midst; 2532 και and 3588 το   5067 τέταρτόν a fourth part 1473 σου of you 1519 εις [2unto 3956 πάντα 3every 417 άνεμον 4wind 4650-1473 σκορπιώ αυτούς 1will be dispersed]; 2532 και and 3588 το   5067 τέταρτόν a fourth part 1473 σου of you 1722 εν [2by 4501 ρομφαία 3the broadsword 4098 πεσούνται 1shall fall] 2945 κύκλω round about 1473 σου you; 2532 και and 3162 μάχαιραν a sword 1573.2 εκκενώσω I shall empty out 3694 οπίσω after 1473 αυτών them.   5:13   2532 και And 4931 συντελεσθήσεται [2shall be exhausted 3588 ο   2372-1473 θυμός μου 1my rage], 2532 και and 3588 η   3709-1473 οργή μου my anger 1909 επ΄ against 1473 αυτούς them. 2532 και And 3870 παρακληθήσομαι I shall enjoin, 2532 και and 1097 γνώση you shall know, 1360 διότι because 1473 εγώ I 2962 κύριος the lord 2980 λελάληκα have spoken 1722 εν in 3588 τω   2205-1473 ζήλω μου my zeal 1722 εν in 3588 τω   4931-1473 συντελέσαι με my exhausting 3588 την   3709 οργήν μου my anger 1909 επ΄ against 1473 αυτούς them.   5:14   2532 και And 5087 θήσομαί I shall make 1473 σε you 1519 εις into 2048 έρημον a wilderness, 2532 και even 3588 τας   2364-1473 θυγατέρας σου your daughters 2945 κύκλω round about 1473 σου you, 1799 ενώπιον in the presence of 3956 παντός all 1353 διοδεύοντος traveling through.   5:15   2532 και And 1510.8.2 έση you will be 4727.1 στενακτή bemoaned 2532 και and 1166.1 δειλαια wretched 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations 2945 κύκλω round about 1473 σου you, 1722 εν in 3588 τω   4160-1473 ποιήσαί με my executing 1722 εν among 1473 σοι you 2917 κρίματα judgments 1722 εν in 3709 οργή anger 2532 και and 1722 εν in 2372 θυμώ rage, 2532 και and 1722 εν in 1557 εκδικήσει vengeance 2372 θυμού of rage. 1473 εγώ I 2962 κύριος the lord 2980 λελάληκα have spoken.   5:16   1722 εν In 3588 τω   1821-1473 εξαποστείλαί με my sending 3588 τας the 1002 βολίδας arrows 3588 του   3042 λιμού of famine 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them, 2532 και then 1510.8.6 έσονται they will be 1519 εις in 1587.2 έκλειψιν want, 2532 και and 649 αποστελώ I shall send 1473 αυτάς them 1311 διαφθείραι to ruin 1473 υμάς you. 2532 και And 3042 λιμόν [2famine 4863 συνάξω 1I shall gather] 1909 εφ΄ unto 1473 υμάς you, 2532 και and 4937 συντρίψω I shall break 4739.6 στήριγμα the reliance 740-1473 άρτου σου of your bread.   5:17   2532 και And 1821 εξαποστελώ I shall send out 1909 επί against 1473 σε you 3042 λιμόν famine 2532 και and 2342 θηρία [2wild beasts 4190 πονηρά 1ferocious], 2532 και and 5097 τιμωρήσομαί I shall punish 1473 σε you; 2532 και and 2288 θάνατος plague 2532 και and 129 αίμα blood 1330 διελεύσονται shall go through 1909 επί upon 1473 σε you; 2532 και and 3162 μάχαιραν a sword 1863 επάξω I shall bring 1909 επί upon 1473 σε you. 1473 εγώ I 2962 κύριος the lord 2980 λελάληκα have spoken.