Ezekiel 5:1

  5:1   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2983 λάβε take 4572 σεαυτώ to yourself 4501 ρομφαίαν [2broadsword 3691 οξείαν 1a sharp] 5228 υπέρ for 3587.2 ξυρόν a razor 2891.2 κουρέως of a barber! 2932 κτήση You shall acquire 1473 αυτήν it 4572 σεαυτώ to yourself, 2532 και and 1863-1473 επάξεις αυτήν you shall bring it 1909 επί upon 3588 την   2776-1473 κεφαλήν σου your head, 2532 και and 1909 επί upon 3588 τον   4452.1-1473 πώγωνά σου your beard. 2532 και And 2983 λήψη you shall take 2218 ζυγόν a yoke balance scale 4712.3 σταθμίων of weights, 2532 και and 1339-1473 διαστήσεις αυτούς you shall part them.