Colossians 2

  2:1   2309-1063 θέλω γαρ For I want 1473 υμάς you 1492 ειδέναι to know 2245 ηλίκον how much 73 αγώνα struggle 2192 έχω I have 4012 περί for 1473 υμών you, 2532 και and 3588 των the ones 1722 εν in * Λαοδικεία Laodicea, 2532 και and 3745 όσοι as many as 3756 ουχ have not 3708 εωράκασι seen 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν μου my face 1722 εν in 4561 σαρκί flesh;   2:2   2443 ίνα that 3870 παρακληθώσιν [2should be comforted 3588 αι   2588-1473 καρδίαι αυτών 1their hearts], 4822 συμβιβασθέντων being instructed 1722 εν in 26 αγάπη love, 2532 και and 1519 εις in 3956 πάντα all 4149 πλούτον riches 3588 της of the 4136 πληροφορίας full assurance 3588 της of the 4907 συνέσεως understanding, 1519 εις in 1922 επίγνωσιν full knowledge 3588 του of the 3466 μυστηρίου mystery 3588 του of the 2316 θεού God 2532 και and 3962 πατρός father 2532 και and 3588 του of the 5547 χριστού Christ;   2:3   1722 εν in 3739 ω which 1510.2.6 εισί are 3956 πάντες all 3588 οι the 2344 θησαυροί treasures 3588 της of the 4678 σοφίας wisdom 2532 και and 3588 της of the 1108 γνώσεως knowledge 614 απόκρυφοι concealed.   2:4   3778-1161 τούτο δε And this 3004 λέγω I say, 2443 ίνα that 3361 μη not 5100 τις anyone 1473-3884 υμάς παραλογίζηται should mislead you 1722 εν in 4086 πιθανολογία plausible arguments.   2:5   1487-1063 ει γαρ For if 2532 και even 3588 τη in the 4561 σαρκί flesh 548 άπειμι I am absent, 235 αλλά yet 3588 τω in the 4151 πνεύματι spirit 4862 συν [2with 1473 υμίν 3you 1510.2.1 ειμί 1I am], 5463 χαίρων rejoicing 2532 και and 991 βλέπων seeing 1473 υμών your 3588 την   5010 τάξιν order, 2532 και and 3588 το the 4733 στερέωμα firmness, 3588 της the one 1519 εις [2in 5547 χριστόν 3Christ 4102-1473 πίστεως υμών 1of your belief].   2:6   5613 ως As 3767 ουν then 3880 παρελάβετε you took to yourself 3588 τον the 5547 χριστόν Christ -- * Ιησούν Jesus 3588 τον the 2962 κύριον Lord; 1722 εν [2in 1473 αυτώ 3him 4043 περιπατείτε 1walk]!   2:7   4492 ερριζωμένοι being rooted 2532 και and 2026 εποικοδομούμενοι built up 1722 εν in 1473 αυτώ him, 2532 και and 950 βεβαιούμενοι being firmed up 1722 εν in 3588 τη the 4102 πίστει belief, 2531 καθώς as 1321 εδιδάχθητε you were taught, 4052 περισσεύοντες abounding 1722 εν in 1473 αυτή it 1722 εν with 2169 ευχαριστία thankfulness.   2:8   991 βλέπετε Take heed 3361 μη lest 5100 τις [2anyone 1473 υμάς 4you 1510.8.3 έσται 1there shall be 3588 ο   4812 συλαγωγών 3robbing] 1223 διά through 3588 της the 5385 φιλοσοφίας fondness of intellectual pursuits 2532 και and 2756 κενής empty 539 απάτης deception, 2596 κατά according to 3588 την the 3862 παράδοσιν tradition 3588 των   444 ανθρώπων of men, 2596 κατά according to 3588 τα the 4747 στοιχεία elements 3588 του of the 2889 κόσμου world, 2532 και and 3756 ου not 2596 κατά according to 5547 χριστόν Christ!   2:9   3754 ότι For 1722 εν in 1473 αυτώ him 2730 κατοικεί dwells 3956 παν all 3588 το the 4138 πλήρωμα fullness 3588 της of the 2320 θεότητος deity 4985 σωματικώς bodily.   2:10   2532 και And 1510.2.5 εστε you are 1722 εν [2in 1473 αυτώ 3him 4137 πεπληρωμένοι 1being fulfilled], 3739 ος who 1510.2.3 εστιν is 3588 η the 2776 κεφαλή head 3956 πάσης of all 746 αρχής sovereignty 2532 και and 1849 εξουσίας authority;   2:11   1722 εν in 3739 ω whom 2532 και also 4059 περιετμήθητε you were circumcised 4061 περιτομή by a circumcision 886 αχειροποιήτω not made by hands, 1722 εν in 3588 τη the 555 απεκδύσει stripping 3588 του of the 4983 σώματος body 3588 των of the 266 αμαρτιών sins 3588 της of the 4561 σαρκός flesh, 1722 εν in 3588 τη the 4061 περιτομή circumcision 3588 του of the 5547 χριστού Christ;   2:12   4916 συνταφέντες having been buried together with 1473 αυτώ him 1722 εν in 3588 τω the 908 βαπτίσματι immersion, 1722 εν in 3739 ω which 2532 και also 4891 συνηγέρθητε you were risen up together 1223 διά through 3588 της the 4102 πίστεως belief 3588 της of the 1753 ενεργείας energy 3588 του   2316 θεού of God -- 3588 του the one 1453 εγείραντος having raised 1473 αυτόν him 1537 εκ from 3588 των the 3498 νεκρών dead.   2:13   2532 και And 1473 υμάς you, 3498-1510.6 νεκρούς όντας being dead 1722 εν in 3588 τοις the 3900 παραπτώμασι transgressions, 2532 και and 3588 τη in the 203 ακροβυστία uncircumcision 3588 της   4561-1473 σαρκός υμών of your flesh, 4806-1473 συνεζωοποίησεν υμάς he made you alive together 4862 συν with 1473 αυτώ him, 5483 χαρισάμενος granting forgiveness 1473 ημίν to us 3956 πάντα for all 3588 τα the 3900 παραπτώματα transgressions;   2:14   1813 εξαλείψας having wiped away 3588 το the 2596 καθ΄ [4against 1473 ημών 5us 5498 χειρόγραφον 1handwriting 3588 τοις 2by the 1378 δόγμασιν 3decrees], 3739 ο which 1510.7.3 ην was 5227 υπεναντίον contrary 1473 ημίν to us; 2532 και and 1473-142 αυτό ήρκεν he has lifted it 1537 εκ from out of 3588 του the 3319 μέσου midst, 4338-1473 προσηλώσας αυτό having fastened it with a nail 3588 τω to the 4716 σταυρώ cross;   2:15   554 απεκδυσάμενος having divested 3588 τας the 746 αρχάς sovereignties 2532 και and 3588 τας the 1849 εξουσίας authorities, 1165 εδειγμάτισεν he made an example 1722 εν in 3954 παρρησία an open manner 2358 θριαμβεύσας triumphing over 1473 αυτούς them 1722 εν by 1473 αυτώ it.   2:16   3361 μη [2not 3767 ουν 3then 5100 τις 4anyone 1473 υμάς 6you 2919 κρινέτω 1Let 5judge] 1722 εν in 1035 βρώσει food 2228 η or 1722 εν in 4213 πόσει drink, 2228 η or 1722 εν in 3313 μέρει the rank 1859 εορτής of a holiday feast, 2228 η or 3561 νουμηνίας new moon, 2228 η or 4521 σαββάτων sabbaths,   2:17   3739 α which 1510.2.3 εστι are 4639 σκιά a shadow 3588 των of the 3195 μελλόντων things about to be -- 3588-1161 το δε but the 4983 σώμα body 3588 του of the 5547 χριστού Christ!   2:18   3367 μηδείς [2no one 1473 υμάς 4you 2603 καταβραβεύετω 1Let 3deprive] of due reward, 2309 θέλων wanting 1722 εν by 5012 ταπεινοφροσύνη deprivation 2532 και and 2356 θρησκεία following a religion 3588 των   32 αγγέλων of angels, 3739 α [2things which 3361 μη 3he has not 3708 εώρακεν 4seen 1687 εμβατεύων 1entering into], 1500 εική vainly 5448 φυσιούμενος being inflated 5259 υπό by 3588 του the 3563 νοός mind 3588 της   4561-1473 σαρκός αυτού of his flesh,   2:19   2532 και and 3756 ου not 2902 κρατών holding onto 3588 την the 2776 κεφαλήν head, 1537 εξ from out of 3739 ου which 3956 παν all 3588 το the 4983 σώμα body 1223 διά through 3588 των the 860 αφών ligaments 2532 και and 4886 συνδέσμων sinews 2023 επιχορηγούμενον being supplied 2532 και and 4822 συμβιβαζόμενον being instructed, 837 αύξει grow 3588 την by the 838 αύξησιν growth 3588 του   2316 θεού of God.   2:20   1487 ει If 3767 ουν then 599 απεθάνετε you died 4862 συν with 3588 τω the 5547 χριστώ Christ 575 από from 3588 των the 4747 στοιχείων elements 3588 του of the 2889 κόσμου world, 5100 τι why 5613 ως as 2198 ζώντες living 1722 εν in 2889 κόσμω the world 1379 δογματίζεσθε do you subject yourselves to decrees?   2:21   3361 μη that is, You should not 680 άψη lightly touch, 3366 μηδέ nor 1089 γεύση should you taste, 3366 μηδέ nor 2345 θίγης should you touch,   2:22   3739 α (which things 1510.2.3 εστι are 3956 πάντα all 1519 εις for 5356 φθοράν corruption 3588 τη   671 αποχρήσει in abuse,) 2596 κατά according to 3588 τα the 1778 εντάλματα precepts 2532 και and 1319 διδασκαλίας instructions 3588 των   444 ανθρώπων of men,   2:23   3748 άτινά which 1510.2.3 εστι is 3056 λόγον communication 3303 μεν then 2192 έχοντα having 4678 σοφίας wisdom 1722 εν in 1479 εθελοθρησκεία man made religion, 2532 και and 5012 ταπεινοφροσύνη deprivation, 2532 και and 857 αφειδία austerity 4983 σώματος of the body, 3756 ουκ not 1722 εν in 5092-5100 τιμή τινί any value 4314 προς to 4140 πλησμονήν fullness 3588 της of the 4561 σαρκός flesh.