Colossians 1

  1:1   * Παύλος Paul, 652 απόστολος apostle * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ, 1223 διά by 2307 θελήματος the will 2316 θεού of God, 2532 και and * Τιμόθεος Timothy 3588 ο the 80 αδελφός brother,   1:2   3588 τοις to the 1722 εν [2in * Κολοσσαίς 3Colosse 39 αγίοις 1holy ones], 2532 και and 4103 πιστοίς trustworthy 80 αδελφοίς brothers 1722 εν in 5547 χριστώ Christ. 5484 χάρις Favor 1473 υμίν to you 2532 και and 1515 ειρήνη peace 575 από from 2316 θεού God 3962-1473 πατρός ημών our father, 2532 και and 2962 κυρίου the Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ.   1:3   2168 ευχαριστούμεν We give thanks 3588 τω to the 2316 θεώ God 2532 και and 3962 πατρί father 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 3842 πάντοτε at all times 4012 περί [2for 1473 υμών 3you 4336 προσευχόμενοι 1praying],   1:4   191 ακούσαντες having heard 3588 την the 4102 πίστιν belief 1473 υμών of yours 1722 εν in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus, 2532 και and 3588 την the 26 αγάπην love, 3588 την the one 1519 εις towards 3956 πάντας all 3588 τους the 39 αγίους holy ones,   1:5   1223 διά on account of 3588 την the 1680 ελπίδα hope, 3588 την the one 606 αποκειμένην being reserved 1473 υμίν for you 1722 εν in 3588 τοις the 3772 ουρανοίς heavens, 3739 ην which 4257 προηκούσατε you heard before 1722 εν in 3588 τω the 3056 λόγω word 3588 της of the 225 αληθείας truth 3588 του of the 2098 ευαγγελίου good news,   1:6   3588 του the one 3918 παρόντος being at hand 1519 εις in 1473 υμάς you, 2531 καθώς as 2532 και also 1722 εν in 3956 παντί all 3588 τω the 2889 κόσμω world, 2532 και and 1510.2.3 εστι is 2592 καρποφορούμενον bearing fruit, 2531 καθώς as 2532 και also 1722 εν among 1473 υμίν you 575 αφ΄ from 3739 ης which 2250 ημέρας day 191 ηκούσατε you heard 2532 και and 1921 επέγνωτε realized 3588 την the 5484 χάριν favor 3588 του   2316 θεού of God 1722 εν in 225 αληθεία truth;   1:7   2531 καθώς as 2532 και also 3129 εμάθετε you learned 575 από from * Επαφρά Epaphras 3588 του the 27 αγαπητού beloved 4889 συνδούλου fellow-servant 1473 ημών of ours, 3739 ος who 1510.2.3 εστι is 4103 πιστός a trustworthy 5228 υπέρ [2for 1473 υμών 3you 1249 διάκονος 1servant] 3588 του of the 5547 χριστού Christ,   1:8   3588 ο the one 2532 και also 1213 δηλώσας having manifested 1473 ημίν to us 3588 την   1473 υμών your 26 αγάπην love 1722 εν in 4151 πνεύματι spirit.   1:9   1223 διά On account of 3778 τούτο this 2532 και also, 1473 ημείς we 575 αφ΄ from 3739 ης which 2250 ημέρας day 191 ηκούσαμεν heard, 3756-3973 ου παυόμεθα cease not 5228 υπέρ [2for 1473 υμών 3you 4336 προσευχόμενοι 1praying], 2532 και and 154 αιτούμενοι asking 2443 ίνα that 4137 πληρωθήτε you should be filled with 3588 την the 1922 επίγνωσιν full knowledge 3588 του   2307-1473 θελήματος αυτου of his will, 1722 εν in 3956 πάση all 4678 σοφία wisdom 2532 και and 4907 συνέσει [2understanding 4152 πνευματική 1spiritual];   1:10   4043-1473 περιπατήσαι υμάς for you to walk 516 αξίως worthily 3588 του of the 2962 κυρίου Lord, 1519 εις [2to 3956 πάσαν 3all 699 αρέσκειαν 1pleasing], 1722 εν in 3956 παντί every 2041 έργω [2work 18 αγαθώ 1good] 2592 καρποφορούντες bearing fruit, 2532 και and 837 αυξανόμενοι growing 1519 εις in 3588 την the 1922 επίγνωσιν full knowledge 3588 του   2316 θεού of God;   1:11   1722 εν in 3956 πάση all 1411 δυνάμει power, 1412 δυναμούμενοι being strengthened 2596 κατά according to 3588 το the 2904 κράτος might 3588 της   1391-1473 δόξης αυτού of his glory 1519 εις in 3956 πάσαν all 5281 υπομονήν patience 2532 και and 3115 μακροθυμίαν long-suffering 3326 μετά with 5479 χαράς joy;   1:12   2168 ευχαριστούντες giving thanks 3588 τω to the 2316 θεώ God 2532 και and 3962 πατρί father, 3588 τω to the one 2427-1473 ικανώσαντι ημάς making us fit 1519 εις in 3588 την the 3310 μερίδα portion 3588 του of the 2819 κλήρου lot 3588 των of the 39 αγίων holy ones 1722 εν in 3588 τω the 5457 φωτί light;   1:13   3739 ος who 4506 ερρύσατο rescued 1473 ημάς us 1537 εκ from out of 3588 της the 1849 εξουσίας authority 3588 του of the 4655 σκότους darkness, 2532 και and 3179 μετέστησεν changed us over 1519 εις to 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του of the 5207 υιού son 3588 της   26-1473 αγάπης αυτού of his love;   1:14   1722 εν in 3739 ω whom 2192 έχομεν we have 3588 την the 629 απολύτρωσιν release by ransom 1223 διά through 3588 του   129-1473 αίματος αυτού his blood -- 3588 την the 859 άφεσιν release 3588 των   266 αμαρτιών of sins;   1:15   3739 ος who 1510.2.3 εστιν is 1504 εικών the image 3588 του of the 2316-3588-517 θεού του αοράτου unseen God, 4416 πρωτότοκος first-born 3956 πάσης of all 2937 κτίσεως creation;   1:16   3754 ότι for 1722 εν in 1473 αυτώ him 2936 εκτίσθη were created 3588-3956 τα πάντα the whole, 3588 τα the things 1722 εν in 3588 τοις the 3772 ουρανοίς heavens, 2532 και and 3588 τα the things 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth -- 3588 τα the 3707 ορατά visible 2532 και and 3588 τα the 517 αόρατα unseen; 1535 είτε whether 2362 θρόνοι thrones, 1535 είτε whether 2963 κυριότητες lordships, 1535 είτε whether 746 αρχαί sovereignties, 1535 είτε whether 1849 εξουσίαι authorities; 3588-3956 τα πάντα the whole 1223 δι΄ through 1473 αυτού him 2532 και and 1519 εις in 1473 αυτόν him 2936 έκτισται have been created.   1:17   2532 και And 1473 αυτός he 1510.2.3 εστι is 4253 προ before 3956 πάντων all, 2532 και and 3588-3956 τα πάντα the whole 1722 εν in 1473 αυτώ him 4921 συνέστηκε combine.   1:18   2532 και And 1473 αυτός he 1510.2.3 εστιν is 3588 η the 2776 κεφαλή head 3588 του of the 4983 σώματος body 3588 της of the 1577 εκκλησίας assembly, 3739 ος who 1510.2.3 εστιν is 746 αρχή the beginning, 4416 πρωτότοκος the first-born 1537 εκ from 3588 των the 3498 νεκρών dead, 2443 ίνα that 1096 γένηται [2should be 1722 εν 4in 3956 πάσιν 5all things 1473 αυτός 1he 4409 πρωτεύων 3preeminent].   1:19   3754 οτι For 1722 εν in 1473 αυτώ him 2106 ευδόκησε [4thought well 3956 παν 1all 3588 το 2the 4138 πλήρωμα 3fullness] 2730 κατοικήσαι to dwell;   1:20   2532 και and 1223 δι΄ through 1473 αυτού him 604 αποκαταλλάξαι to reconcile 3588-3956 τα πάντα the whole 1519 εις to 1473 αυτόν himself, 1517 ειρηνοποιήσας having made peace 1223 διά through 3588 του the 129 αίματος blood 3588 του   4716-1473 σταυρού αυτού of his cross, 1223 δι΄ by 1473 αυτού him, 1535 είτε whether 3588 τα the things 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth, 1535 είτε whether 3588 τα the things 1722 εν in 3588 τοις the 3772 ουρανοίς heavens.   1:21   2532 και And 1473 υμάς you 4218 ποτέ at some time or other 1510.6 όντας being 526 απηλλοτριωμένους separated 2532 και and 2190 εχθρούς enemies 3588 τη   1271 διανοία in thought 1722 εν by 3588 τοις   2041 έργοις [2works 3588 τοις   4190 πονηροίς 1wicked], 3568-1161 νυνί δε but now 604 αποκατήλλαξεν he reconciled   1:22   1722 εν in 3588 τω the 4983 σώματι body 3588 της   4561-1473 σαρκός αυτού of his flesh 1223 διά through 3588 του   2288 θανάτου death, 3936 παραστήσαι to present 1473 υμάς you 39 αγίους holy 2532 και and 299 αμώμους unblemished 2532 και and 410 ανεγκλήτους without reproach 2714 κατενώπιον before 1473 αυτού him;   1:23   1489 είγε if indeed 1961 επιμένετε you remain 3588 τη in the 4102 πίστει belief 2311 τεθεμελιωμένοι being founded 2532 και and 1476 εδραίοι settled, 2532 και and 3361 μη not 3334 μετακινούμενοι being moved about 575 από from 3588 της the 1680 ελπίδος hope 3588 του of the 2098 ευαγγελίου good news 3739 ου of which 191 ηκούσατε you heard, 3588 του of the one 2784 κηρυχθέντος being proclaimed 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη the 2937 κτίσει creation, 3588 τη in the one 5259 υπό under 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 3739 ου of which 1096 εγενόμην [3became 1473 εγώ 1I * Παύλος 2Paul] 1249 διάκονος servant.   1:24   3568 νυν Now 5463 χαίρω I rejoice 1722 εν in 3588 τοις   3804-1473 παθήμασί μου my sufferings 5228 υπέρ for 1473 υμών you, 2532 και and 466 ανταναπληρώ filling up again 3588 τα the 5303 υστερήματα deficiencies 3588 των of the 2347 θλίψεων afflictions 3588 του of the 5547 χριστού Christ 1722 εν in 3588 τη   4561-1473 σαρκί μου my flesh 5228 υπέρ for 3588 του   4983-1473 σώματος αυτού his body, 3739 ο which 1510.2.3 εστιν is 3588 η the 1577 εκκλησία assembly;   1:25   3739 ης of which 1096-1473 εγενόμην εγώ I became 1249 διάκονος servant 2596 κατά according to 3588 την the 3622 οικονομίαν management 3588 του   2316 θεού of God, 3588 την the one 1325 δοθείσάν given 1473 μοι to me 1519 εις for 1473 υμάς you, 4137 πληρώσαι to fulfill 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του   2316 θεού of God;   1:26   3588 το the 3466 μυστήριον mystery, 3588 το the one 613 αποκεκρυμμένον being concealed 575 από from 3588 των the 165 αιώνων eons 2532 και and 575 από from 3588 των the 1074 γενεών generations, 3568-1161 νυνί δε but now 5319 εφανερώθη made manifest 3588 τοις to 39-1473 αγίοις αυτού his holy ones;   1:27   3739 οις ones to whom 2309-3588-2316 ηθέλησεν ο θεός God wanted 1107 γνωρίσαι to make known 5100 τι what 3588 το the 4149 πλούτος wealth 3588 της of the 1391 δόξης glory 3588 του   3466-3778 μυστηρίου τούτου of this mystery 1722 εν is among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations; 3739 ος which 1510.2.3 εστι is 5547 χριστός Christ 1722 εν in 1473 υμίν you, 3588 η the 1680 ελπίς hope 3588 της of the 1391 δόξης glory;   1:28   3739 ον whom 1473 ημείς we 2605 καταγγέλλομεν announce, 3560 νουθετούντες admonishing 3956 πάντα every 444 άνθρωπον man, 2532 και and 1321 διδάσκοντες teaching 3956 πάντα every 444 άνθρωπον man 1722 εν in 3956 πάση all 4678 σοφία wisdom, 2443 ίνα that 3936 παραστήσωμεν we should present 3956 πάντα every 444 άνθρωπον man 5046 τέλειον perfect 1722 εν in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus.   1:29   1519 εις In 3739 ο which 2532 και also 2872 κοπιώ I tire in labor, 75 αγωνιζόμενος struggling 2596 κατά according to 3588 την   1753-1473 ενέργειαν αυτού his energy, 3588 την the one 1754 ενεργουμένην operating 1722 εν in 1473 εμοί me 1722 εν in 1411 δυνάμει power.