Colossians 3

  3:1   1487 ει If 3767 ουν then 4891 συνηγέρθητε you were raised up together with 3588 τω the 5547 χριστώ Christ, 3588 τα [2the things 507 άνω 3upward 2212 ζητείτε 1seek]! 3739 ου where 3588 ο the 5547 χριστός Christ 1510.2.3 εστιν is 1722 εν at 1188 δεξιά the right hand 3588 του   2316 θεού of God 2521 καθήμενος sitting down.   3:2   3588 τα [2the things 507 άνω 3upward 5426 φρονείτε 1Think], 3361 μη not 3588 τα the things 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth!   3:3   599-1063 απεθάνετε γαρ For you died, 2532 και and 3588 η   2222-1473 ζωή υμών your life 2928 κέκρυπται has been hid 4862 συν with 3588 τω the 5547 χριστώ Christ 1722 εν in 3588 τω   2316 θεώ God.   3:4   3752 όταν Whenever 3588 ο the 5547 χριστός Christ 5319 φανερωθή should be manifested 3588 η in 2222-1473 ζωή ημών our life, 5119 τότε then 2532 και also 1473 υμείς you 4862 συν with 1473 αυτώ him 5319 φανερωθήσεσθε shall be manifested 1722 εν in 1391 δόξη glory.   3:5   3499 νεκρώσατε Deaden 3767 ουν then 3588 τα   3196-1473 μέλη υμών your members! 3588 τα the ones 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth -- 4202 πορνείαν harlotry, 167 ακαθαρσίαν uncleanness, 3806 πάθος passion, 1939 επιθυμίαν [2desire 2556 κακήν 1evil], 2532 και and 3588 την the 4124 πλεονεξίαν desire for wealth, 3748 ήτις which 1510.2.3 εστίν is 1495 ειδωλολατρεία idolatry;   3:6   1223 δι΄ through 3739 α which 2064 έρχεται comes 3588 η the 3709 οργή wrath 3588 του   2316 θεού of God 1909 επί upon 3588 τους the 5207 υιούς sons 3588 της   543 απειθείας of disobedience,   3:7   1722 εν among 3739 οις whom 2532 και also 1473 υμείς you 4043 περιεπατήσατέ walked 4218 ποτε at some time or other, 3753 ότε when 2198 εζήτε you were living 1722 εν in 1473 αυτοίς these things.   3:8   3568-1161 νυνί δε But now 659 απόθεσθε put aside, 2532 και even 1473 υμείς you, 3588 τα   3956 πάντα all 3709 οργήν anger, 2372 θυμόν rage, 2549 κακίαν evil, 988 βλασφημίαν blasphemy, 148 αισχρολογίαν obscene talk 1537 εκ from out of 3588 του   4750-1473 στόματος υμών your mouth!   3:9   3361 μη Do not 5574 ψεύδεσθε lie 1519 εις to 240 αλλήλους one another! 554 απεκδυσάμενοι But be divesting 3588 τον the 3820 παλαιόν old 444 άνθρωπον man 4862 συν with 3588 ταις   4234-1473 πράξεσιν αυτου his actions;   3:10   2532 και and 1746 ενδυσάμενοι putting on 3588 τον the 3501 νέον new, 3588 τον the one 341 ανακαινούμενον being restored 1519 εις in 1922 επίγνωσιν full knowledge, 2596 κατ΄ according to 1504 εικόνα the image 3588 του of the one 2936 κτίσαντος creating 1473 αυτόν him;   3:11   3699 όπου where 3756-1762 ουκ ένι there is not * Έλλην Greek 2532 και and * Ιουδαίος Jew, 4061 περιτομή circumcision 2532 και and 203 ακροβυστία uncircumcision, 915 βάρβαρος barbarian, * Σκύθης Scythian, 1401 δούλος bondman, 1658 ελεύθερος free; 235 αλλά but 3588 τα [2is the 3956 πάντα 3all 2532 και 4and 1722 εν 5in 3956 πάσι 6all 5547 χριστός 1Christ]!   3:12   1746 ενδύσασθε Put on 3767 ουν then 5613 ως as 1588 εκλεκτοί chosen ones 3588 του   2316 θεού of God, 39 άγιοι holy ones, 2532 και and 25 ηγαπημένοι beloved, 4698 σπλάγχνα feelings of compassion, 3628 οικτιρμού pity, 5544 χρηστότητα graciousness, 5012 ταπεινοφροσύνην humility, 4236 πραότητα gentleness, 3115 μακροθυμίαν long-suffering!   3:13   430 ανεχόμενοι enduring 240 αλλήλων one another, 2532 και and 5483 χαριζόμενοι granting forgiveness 1438 εαυτοίς to each other 1437 εάν if 5100 τις any 4314 προς [3against 5100 τινα 4any 2192 έχη 1should have any 3437 μομφήν 2blame]. 2531 καθώς As 2532 και also 3588 ο the 5547 χριστός Christ 5483 εχαρίσατο granted forgiveness 1473 υμίν to you, 3779 ούτω so 2532 και also 1473 υμείς you.   3:14   1909 επί [2upon 3956 πάσι 3all 1161 δε 1And] 3778 τούτοις these things 3588 την the 26 αγάπην love 3748 ήτις which 1510.2.3 εστί is 4886 σύνδεσμος the bonding together 3588 της of the 5047 τελειότητος perfection.   3:15   2532 και And 3588 η [2the 1515 ειρήνη 3peace 3588 του   2316 θεού 4of God 1018 βραβευέτω 1let] preside 1722 εν in 3588 ταις   2588-1473 καρδίαις υμών your hearts! 1519 εις in 3739 ην which 2532 και also 2564 εκλήθητε you were called 1722 εν in 1520 ενί one 4983 σώματι body. 2532 και And 2170 ευχάριστοι [2gracious 1096 γίνεσθε 1be]!   3:16   3588 ο [2the 3056 λόγος 3word 3588 του 4of the 5547 χριστού 5Christ 1774 ενοικείτω 1Let] dwell 1722 εν in 1473 υμίν you 4146 πλουσίως richly, 1722 εν in 3956 πάση all 4678 σοφία wisdom; 1321 διδάσκοντες teaching 2532 και and 3560 νουθετούντες admonishing 1438 εαυτούς yourselves 5568 ψαλμοίς in psalms, 2532 και and 5215 ύμνοις hymns, 2532 και and 5603 ωδαίς [2odes 4152 πνευματικαίς 1spiritual], 1722 εν with 5484 χάριτι favor 103 άδοντες singing 1722 εν in 3588 τη   2588-1473 καρδία υμών your heart 3588 τω to the 2962 κυρίω Lord!   3:17   2532 και And 3956 παν everything, 3739 ο what 302 αν ever 4160 ποιήτε you should do 1722 εν in 3056 λόγω word 2228 η or 1722 εν in 2041 έργω work, 3956 πάντα do all 1722 εν in 3686 ονόματι the name 2962 κυρίου of the Lord * Ιησού Jesus, 2168 ευχαριστούντες giving thanks 3588 τω to the 2316 θεώ God 2532 και and 3962 πατρί father 1223 δι΄ by 1473 αυτού him.   3:18   3588 αι The 1135 γυναίκες Wives -- 5293 υποτάσσεσθε submit 3588 τοις to 2398 ιδίοις your own 435 ανδράσιν husbands, 5613 ως as 433 ανήκεν relates 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord!   3:19   3588 οι The 435 άνδρες husbands -- 25 αγαπάτε love 3588 τας the 1135 γυναίκας wives, 2532 και and 3361 μη be not 4087 πικραίνεσθε bitter 4314 προς against 1473 αυτάς them!   3:20   3588 τα The 5043 τέκνα children -- 5219 υπακούετε obey 3588 τοις the 1118 γονεύσι parents 2596 κατά in 3956 πάντα all things, 3778-1063 τούτο γαρ for this 1510.2.3 εστιν is 2101 ευάρεστον well-pleasing 3588 τω to the 2962 κυρίω Lord!   3:21   3588 οι The 3962 πατέρες fathers -- 3361 μη do not 2042 ερεθίζετε aggravate 3588 τα   5043-1473 τέκνα υμών your children, 2443 ίνα that 3361 μη they should not 120 αθυμώσιν be depressed!   3:22   3588 οι The 1401 δούλοι bondmen -- 5219 υπακούετε obey 2596 κατά in 3956 πάντα all things 3588 τοις the 2596 κατά [2according to 4561 σάρκα 3the flesh 2962 κυρίοις 1masters]! 3361 μη not 1722 εν in 3787 οφθαλμοδουλείαις eyeservices 5613 ως as 441 ανθρωπάρεσκοι ones who try to please men, 235 αλλ΄ but 1722 εν in 572 απλότητι singleness 2588 καρδίας of heart, 5399 φοβούμενοι fearing 3588 τον   2316 θεόν God.   3:23   2532 και And 3956 παν all, 3748 ο τι whatever 1437 εάν you should 4160 ποιήτε do, 1537 εκ [2from 5590 ψυχής 3the soul 2038 εργάζεσθε 1work] 5613 ως as 3588 τω to the 2962 κυρίω Lord, 2532 και and 3756 ουκ not 444 ανθρώποις to men!   3:24   1492 ειδότες knowing 3754 ότι that 575 από from 2962 κυρίου the Lord 618 απολήψεσθε you shall accept 3588 την the 469 ανταπόδοσιν reward 3588 της of the 2817 κληρονομίας inheritance -- 3588-1063 τω γαρ for to the 2962 κυρίω Lord 5547 χριστώ Christ 1398 δουλεύετε serve!   3:25   3588-1161 ο δε And the one 91 αδικών wronging 2865 κομιείται shall receive 3739 ο for what 91 ηδίκησε he wronged; 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 4382 προσωποληψία discrimination.