Genesis 22:5

LXX_WH(i)
    5 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G11 N-PRI αβρααμ G3588 T-DPM τοις G3816 N-DPM παισιν G846 D-GSM αυτου G846 D-GSM καθισατε\super G2523 V-ωMI-2P αυτου G3326 PREP μετα G3588 T-GSF της G3688 N-GSF ονου G1473 P-NS εγω G1161 PRT δε G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G3808 N-NSN παιδαριον G1330 V-FMI-1P διελευσομεθα G2193 CONJ εως G3592 ADV ωδε G2532 CONJ και G4352 V-AAPNP προσκυνησαντες G390 V-AAS-1P αναστρεψωμεν G4314 PREP προς G4771 P-AP υμας
HOT(i) 5 ויאמר אברהם אל נעריו שׁבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשׁתחוה ונשׁובה אליכם׃
IHOT(i) (In English order)
  5 H559 ויאמר said H85 אברהם And Abraham H413 אל unto H5288 נעריו his young men, H3427 שׁבו Abide H6311 לכם פה ye here H5973 עם with H2543 החמור the ass; H589 ואני and I H5288 והנער and the lad H1980 נלכה will go H5704 עד yonder H3541 כה yonder H7812 ונשׁתחוה and worship, H7725 ונשׁובה and come again H413 אליכם׃ to
Vulgate(i) 5 dixitque ad pueros suos expectate hic cum asino ego et puer illuc usque properantes postquam adoraverimus revertemur ad vos
Clementine_Vulgate(i) 5 dixitque ad pueros suos: Expectate hic cum asino: ego et puer illuc usque properantes, postquam adoraverimus, revertemur ad vos.
Wycliffe(i) 5 and he seide to hise children, Abide ye here with the asse, Y and the child schulen go thidur; and aftir that we han worschipid, we schulen turne ayen to you.
Tyndale(i) 5 and sayde vnto his yong men: byde here with the asse. I and the lad will goo yonder and worshippe and come agayne vnto you.
Coverdale(i) 5 and sayde vnto his yonge me: Tary ye here with the Asse: as for me and the childe, we wyl go yonder: and whan we haue worshipped, we wyll come to you againe.
MSTC(i) 5 and said unto his young men, "Bide here with the ass. I and the lad will go yonder and worship and come again unto you."
Matthew(i) 5 and sayd vnto hys yong men: byde here with the asse. I and the lad wyll goo yonder and worshyppe and come agayne vnto you.
Great(i) 5 and sayde vnto his yonge men: byde here with the asse. I and the lad wyll goo yonder and worshyppe, & come agayne vnto you.
Geneva(i) 5 And said vnto his seruants, Abide you here with the asse: for I and the childe will go yonder and worship, and come againe vnto you.
Bishops(i) 5 And sayde vnto his young men, byde here with the Asse, I and the lad will go yonder & worship, and come agayne to you
DouayRheims(i) 5 And he said to his young men: Stay you here with the ass; I and the boy will go with speed as far as yonder, and after we have worshipped, will return to you.
KJV(i) 5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you.
KJV_Cambridge(i) 5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you.
Thomson(i) 5 he said to his servants, Stay here with the ass, and I and the lad will go yonder, and when we have worshipped we will return to you.
Webster(i) 5 And Abraham said to his young men, Abide you here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and return to you.
Brenton(i) 5 And Abraam said to his servants, Sit ye here with the ass, and I and the lad will proceed thus far, and having worshipped we will return to you.
Brenton_Greek(i) 5 Καὶ εἶπεν Ἁβραὰμ τοῖς παισὶν αὐτοῦ, καθίσατε αὐτοῦ μετὰ τῆς ὄνου· ἐγὼ δὲ καὶ τὸ παιδάριον διελευσόμεθα ἕως ὧδε· καὶ προσκυνήσαντες ἀναστρέψομεν πρὸς ὑμᾶς.
Leeser(i) 5 And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder, and we will worship, and then come again to you.
YLT(i) 5 and Abraham saith unto his young men, `Remain by yourselves here with the ass, and I and the youth go yonder and worship, and turn back unto you.'
JuliaSmith(i) 5 And Abraham will say to his boys, Sit ye here in this place with the ass; I and the boy will go even there and worship, and will turn back to you.
Darby(i) 5 And Abraham said to his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you.
ERV(i) 5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come again to you.
ASV(i) 5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come again to you.
JPS_ASV_Byz(i) 5 And Abraham said unto his young men: 'Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come back to you.'
Rotherham(i) 5 And Abraham said unto his young men––Tarry by yourselves here, with the ass, but, I and the young man, must go yonder,––that we may bow ourselves down, and return unto you.
CLV(i) 5 And saying is Abraham to his lads, "Sit you here with the ass, and I and the lad will go, meanwhile, and we will worship and return to you.
BBE(i) 5 Then he said to his young men, Keep here with the ass; and I and the boy will go on and give worship and come back again to you.
MKJV(i) 5 And Abraham said to his young men, You stay here with the ass. And I and the boy will go on to this way and worship, and come again to you.
LITV(i) 5 And Abraham said to his young men, You stay here with the ass. I and the boy will go on to that place, that we may worship, and may return to you.
ECB(i) 5 and Abraham says to his lads, Sit here with the he burro; and I and the lad go thus and prostrate and return to you.
ACV(i) 5 And Abraham said to his young men, Abide ye here with the donkey, and I and the lad will go yonder, and we will worship, and come again to you.
WEB(i) 5 Abraham said to his young men, “Stay here with the donkey. The boy and I will go over there. We will worship, and come back to you.”
NHEB(i) 5 Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. The boy and I will go over there, and we will worship, and come back to you."
AKJV(i) 5 And Abraham said to his young men, Abide you here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you.
KJ2000(i) 5 And Abraham said unto his young men, Abide you here with the donkey; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you.
UKJV(i) 5 And Abraham said unto his young men, Abide all of you here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you.
EJ2000(i) 5 And Abraham said unto his young men, Abide here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you.
CAB(i) 5 And Abraham said to his servants, Sit here with the donkey, and I and the lad will proceed thus far, and having worshipped, we will return to you.
LXX2012(i) 5 And Abraam said to his servants, Sit you⌃ here with the ass, and I and the lad will proceed thus far, and having worshipped we will return to you.
NSB(i) 5 He said to the servants: »Stay here with the donkey. The boy and I will go over there and worship. Then we will come back to you.«
ISV(i) 5 Abraham ordered his two servants, “Both of you are to stay here with the donkey. Now as for the youth and me, we’ll go up there, we’ll worship, and then we’ll return to you.”
LEB(i) 5 And Abraham said to his servants, "You stay here with the donkey, and I and the boy will go up there. We will worship, then we will return to you."
BSB(i) 5 “Stay here with the donkey,” Abraham told his servants. “The boy and I will go over there to worship, and then we will return to you.”
MSB(i) 5 “Stay here with the donkey,” Abraham told his servants. “The boy and I will go over there to worship, and then we will return to you.”
MLV(i) 5 And Abraham said to his young men, You* abide here with the donkey and I and the lad will go over there and we will worship and come back again to you*.
VIN(i) 5 He said to the servants: "Stay here with the donkey. The boy and I will go over there and worship. Then we will come back to you."
Luther1545(i) 5 Und sprach zu seinen Knaben: Bleibet ihr hie mit dem Esel; ich und der Knabe wollen dorthin gehen; und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen.
Luther1912(i) 5 und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel! Ich und der Knabe wollen dorthin gehen; und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen.
ELB1871(i) 5 Und Abraham sprach zu seinen Knaben: Bleibet ihr hier mit dem Esel; ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren.
ELB1905(i) 5 Und Abraham sprach zu seinen Knaben: Bleibet ihr hier mit dem Esel; ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren.
DSV(i) 5 En Abraham zeide tot zijn jongeren: Blijft gij hier met den ezel, en ik en de jongen zullen heengaan tot daar; als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren.
Giguet(i) 5 Et dit à ses serviteurs: Arrêtez-vous ici avec l’ânesse, moi de mon côté j’irai avec l’enfant jusque là-bas; puis après avoir adoré, nous reviendrons auprès de vous.
DarbyFR(i) 5 Et Abraham dit à ses jeunes hommes: Restez ici, vous, avec l'âne; et moi et l'enfant nous irons jusque-là, et nous adorerons: et nous reviendrons vers vous.
Martin(i) 5 Et il dit à ses serviteurs : Demeurez ici avec l'âne; moi et l'enfant marcherons jusque-là, et adorerons, après quoi nous reviendrons à vous.
Segond(i) 5 Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous.
SE(i) 5 Entonces dijo Abraham a sus criados: Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros.
ReinaValera(i) 5 Entonces dijo Abraham á sus mozos: Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos á vosotros.
JBS(i) 5 Entonces dijo Abraham a sus criados: Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Albanian(i) 5 Atëherë Abrahami u tha shërbyesve të tij: "Rrini këtu bashkë me gomarin; unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë; pastaj do të kthehemi pranë jush".
RST(i) 5 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
Arabic(i) 5 فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ههنا مع الحمار. واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما.
ArmenianEastern(i) 5 Աբրահամն ասաց իր ծառաներին. «Նստեցէ՛ք այստեղ՝ էշի մօտ, իսկ ես ու այս պատանին գնանք այնտեղ, երկրպագութիւն անենք ու վերադառնանք ձեզ մօտ»:
Bulgarian(i) 5 Тогава Авраам каза на слугите си: Вие останете тук с магарето, а аз и момчето ще отидем там, и като се поклоним, ще се върнем при вас.
Croatian(i) 5 Abraham onda reče slugama: "Vi ostanite ovdje uz magarca, a ja i dječak odosmo gore da se poklonimo, pa ćemo se vratiti k vama".
BKR(i) 5 A řekl Abraham služebníkům svým: Pozůstaňte vy tuto s oslem, já pak a dítě půjdeme tamto; a pomodlíce se, navrátíme se k vám.
Danish(i) 5 Da sagde Abraham til sine Drenge: Bliver I her med Asenet, og jeg og Drengen vi ville gaa derhen, og vi ville tilbede og komme til eder igen.
CUV(i) 5 亞 伯 拉 罕 對 他 的 僕 人 說 : 你 們 和 驢 在 此 等 候 , 我 與 童 子 往 那 裡 去 拜 一 拜 , 就 回 到 你 們 這 裡 來 。
CUVS(i) 5 亚 伯 拉 罕 对 他 的 仆 人 说 : 你 们 和 驴 在 此 等 候 , 我 与 童 子 往 那 里 去 拜 一 拜 , 就 回 到 你 们 这 里 来 。
Esperanto(i) 5 Kaj Abraham diris al siaj junuloj: Restu cxi tie kun la azeno, kaj mi kun la knabo iros tien, kaj ni adorklinigxos kaj revenos al vi.
Estonian(i) 5 Ja Aabraham ütles oma noortele meestele: „Jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde."
Finnish(i) 5 Silloin Abraham sanoi palvelioillensa: olkaat te tässä itseksenne aasin tykönä; mutta minä ja poika käymme tuonne. Ja koska me olemme rukoilleet, niin me palajamme teidän tykönne.
FinnishPR(i) 5 Silloin Aabraham sanoi palvelijoilleen: "Jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan; sitten me palaamme luoksenne."
Haitian(i) 5 Abraram di domestik li yo. -Nou menm, mesye, rete isit la ak bourik la. Mwen menm ak ti gason an, nou pral jouk lòt bò a, pou nou fè sèvis pou Bondye. Apre sa, n'a tounen vin jwenn nou.
Hungarian(i) 5 És monda Ábrahám az õ szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.
Indonesian(i) 5 Lalu ia berkata kepada kedua hambanya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah TUHAN, nanti kami kembali kepadamu."
Italian(i) 5 E disse a’ suoi servitori: Restate qui con l’asino; ed io e il fanciullo andremo fin colà, ed adoreremo; poi ritorneremo a voi.
ItalianRiveduta(i) 5 E Abrahamo disse ai suoi servitori: "Rimanete qui con l’asino; io ed il ragazzo andremo fin colà e adoreremo; poi torneremo a voi".
Korean(i) 5 이에 아브라함이 사환에게 이르되 `너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 경배하고 너희에게로 돌아오리라' 하고
Lithuanian(i) 5 Abraomas tarė savo jaunuoliams: “Pasilikite čia su asilu, o mes su sūnumi nueisime ten ir pagarbinę sugrįšime pas jus”.
PBG(i) 5 I rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie wy tu z osłem, a ja z dziecięciem pójdziemy aż do onąd, a odprawiwszy modlitwy, wrócimy się do was.
Portuguese(i) 5 E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá; depois de adorarmos, voltaremos a vós.
Norwegian(i) 5 Da sa Abraham til sine drenger: Bli I her med asenet! Jeg og gutten, vi vil gå dit bort og bede og så komme tilbake til eder.
Romanian(i) 5 Şi Avraam a zis slugilor sale:,,Rămîneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul, ne vom duce pînă colo să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi.``
Ukrainian(i) 5 І сказав Авраам своїм слугам: Сідайте собі тут з ослом, а я й хлопець підем аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас.