Psalms 87

DSV_Strongs(i)
  1 H4210 Een psalm H7892 , een lied H1121 voor de kinderen H7141 van Korach H3248 . Zijn grondslag H2042 is op de bergen H6944 der heiligheid.
  2 H3068 De HEERE H157 [H8802] bemint H8179 de poorten H6726 van Sion H4908 boven alle woningen H3290 van Jakob.
  3 H3513 [H8737] Zeer heerlijke dingen H1696 [H8794] worden van u gesproken H5892 , o stad H430 Gods H5542 ! Sela.
  4 H7294 Ik zal Rahab H894 en Babel H2142 [H8686] vermelden H3045 [H8802] , onder degenen, die Mij kennen H6429 ; ziet, de Filistijn H6865 , en de Tyrier H3568 , met den Moor H3205 [H8795] , deze is aldaar geboren.
  5 H6726 En van Sion H559 [H8735] zal gezegd worden H376 : Die en die H3205 [H8795] is daarin geboren H5945 ; en de Allerhoogste H3559 [H8787] Zelf zal hen bevestigen.
  6 H3068 De HEERE H5608 [H8799] zal hen rekenen H3789 [H8800] in het opschrijven H5971 der volken H3205 [H8795] , [zeggende]: Deze is aldaar geboren H5542 . Sela.
  7 H7891 [H8802] En de zangers H2490 [H8802] , gelijk de speellieden H4599 , [mitsgaders] al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.