Psalms 87

ABP_GRK(i)
  0 G3588 τοις G5207 υιοίς G* Κορέ G5568 ψαλμός G5603 ωδής
  1 G3588 οι G2310 θεμέλιοι αυτού G1473   G1722 εν G3588 τοις G3735 όρεσι G3588 τοις G39 αγίοις
  2 G25 αγαπά κύριος G2962   G3588 τας G4439 πύλας G* Σιών G5228 υπέρ G3956 πάντα G3588 τα G4638 σκηνώματα G* Ιακώβ
  3 G1392 δεδοξασμένα G2980 ελαλήθη G4012 περί G1473 σου G3588 η G4172 πόλις G3588 του G2316 θεού
  4 G3403 μνησθήσομαι G* Ραάβ G2532 και G* Βαβυλώνος G3588 τοις G1097 γινώσκουσί G1473 με G2532 και G2400 ιδού G246 αλλόφυλοι G2532 και G* Τύρος G2532 και G2992 λαός G* Αιθιόπων G3778 ούτοι G1096 εγενήθησαν G1563 εκεί
  5 G3384 μήτηρ G* Σιών G2046 ερεί G444 άνθρωπος G2532 και G444 άνθρωπος G1080 εγεννήθη G1722 εν G1473 αυτή G2532 και G1473 αυτός G2311 εθεμελίωσεν G1473 αυτήν G3588 ο G5310 ύψιστος
  6 G2962 κύριος G1334 διηγήσεται G1722 εν G1124 γραφή G2992 λαών G2532 και G758 αρχόντων τούτων G3778   G3588 των G1096 γεγενημένων G1722 εν G1473 αυτή G1316.1 διάψαλμα
  7 G5613 ως G2165 ευφραινομένων G3956 πάντων G3588 η G2733 κατοικία G1722 εν G1473 σοι