Psalms 32

DSV_Strongs(i)
  1 H4905 [H8688] Een onderwijzing H1732 van David H835 . Welgelukzalig H6588 is hij, wiens overtreding H5375 [H8803] vergeven H2401 , wiens zonde H3680 [H8803] bedekt is.
  2 H835 Welgelukzalig H120 is de mens H3068 , dien de HEERE H5771 de ongerechtigheid H2803 [H8799] niet toerekent H7307 , en in wiens geest H7423 geen bedrog is.
  3 H2790 [H8689] Toen ik zweeg H6106 , werden mijn beenderen H1086 [H8804] verouderd H7581 , in mijn brullen H3117 den gansen dag.
  4 H3027 Want Uw hand H3119 was dag H3915 en nacht H3513 [H8799] zwaar H3955 op mij; mijn sap H2015 [H8738] werd veranderd H2725 H7019 in zomerdroogten H5542 . Sela.
  5 H2403 Mijn zonde H3045 [H8686] maakte ik U bekend H5771 , en mijn ongerechtigheid H3680 [H8765] bedekte ik H559 [H8804] niet. Ik zeide H3034 H0 : Ik zal belijdenis H6588 van mijn overtredingen H3034 [H8686] doen H3068 voor den HEERE H5375 [H8804] ; en Gij vergaaft H5771 de ongerechtigheid H2403 mijner zonde H5542 . Sela.
  6 H2623 Hierom zal U ieder heilige H6419 [H8691] aanbidden H6256 H4672 [H8800] in vindenstijd H7858 ; ja, in een overloop H7227 van grote H4325 wateren H5060 [H8686] zullen zij hem niet aanraken.
  7 H5643 Gij zijt mij een Verberging H5341 [H8799] ; Gij behoedt H6862 mij voor benauwdheid H5437 [H8779] ; Gij omringt H7438 mij met vrolijke gezangen H6405 van bevrijding H5542 . Sela.
  8 H7919 [H8686] Ik zal u onderwijzen H3384 [H8686] , en u leren H1870 van den weg H2098 , dien H3212 [H8799] gij gaan zult H3289 [H8799] ; Ik zal raad geven H5869 , Mijn oog zal op u zijn.
  9 H5483 Weest niet gelijk een paard H6505 , gelijk een muilezel H995 [H8687] , hetwelk geen verstand heeft H5716 , welks muil H1102 [H8800] men breidelt H4964 met toom H7448 en gebit H1077 , opdat het tot u niet H7126 [H8800] genake.
  10 H7563 De goddeloze H7227 heeft veel H4341 smarten H3068 , maar die op den HEERE H982 [H8802] vertrouwt H2617 , dien zal de goedertierenheid H5437 [H8779] omringen.
  11 H8055 [H8798] Verblijdt u H3068 in den HEERE H1523 [H8798] , en verheugt u H6662 , gij rechtvaardigen H7442 [H8685] ! en zingt H3477 vrolijk, alle gij oprechten H3820 van harte!