1 Timothy 1

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G652 , een apostel G2424 van Jezus G5547 Christus G2596 , naar G2003 het bevel G2316 van God G2257 , onzen G4990 Zaligmaker G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3588 , [Die G2257 ] onze G1680 Hope [is],
  2 G5095 Aan Timotheus G1103 , [mijn] oprechten G5043 zoon G1722 in G4102 het geloof G5485 ; genade G1656 , barmhartigheid G1515 , vrede G575 zij u van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G5547 Christus G2424 Jezus G2257 , onzen G2962 Heere.
  3 G2531 Gelijk G4571 ik u G3870 [G5656] vermaand heb G1722 , dat gij te G2181 Efeze G4357 [G5658] zoudt blijven G1519 , als ik naar G3109 Macedonie G4198 [G5740] reisde G2443 , [zo] [vermaan] [ik] [het] [u] [nog], opdat G5100 gij sommigen G3853 [G5661] beveelt G3361 geen G2085 [G5721] andere leer te leren;
  4 G3366 Noch G4337 [G5721] zich te begeven G3454 tot fabelen G2532 en G562 oneindelijke G1076 geslachtsrekeningen G3748 , welke G3123 meer G2214 [twist] vragen G3930 [G5719] voortbrengen G2228 dan G3620 stichting G2316 Gods G3588 , die G1722 in G4102 het geloof is.
  5 G1161 Maar G5056 het einde G3852 des gebods G2076 [G5748] is G26 liefde G1537 uit G2513 een rein G2588 hart G2532 , en G18 [uit] een goed G4893 geweten G2532 , en G505 [uit] een ongeveinsd G4102 geloof.
  6 G3739 Van dewelke G5100 sommigen G795 [G5660] afgeweken zijnde G1624 [G5648] , zich gewend hebben G1519 tot G3150 ijdelspreking;
  7 G2309 [G5723] Willende G3547 leraars der wet G1511 [G5750] zijn G3361 , niet G3539 [G5723] verstaande G3383 , noch G3739 wat G3004 [G5719] zij zeggen G3383 , noch G4012 G5101 wat G1226 [G5736] zij bevestigen.
  8 G1161 Doch G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat G3551 de wet G2570 goed G1437 is, zo G5100 iemand G846 die G3545 wettelijk G5530 [G5741] gebruikt;
  9 G5124 En hij dit G1492 [G5761] weet G3754 , dat G1342 den rechtvaardigen G3551 de wet G3756 niet G2749 [G5736] is gezet G1161 , maar G459 den onrechtvaardigen G2532 en G506 den halsstarrigen G765 , den goddelozen G2532 en G268 den zondaren G462 , den onheiligen G2532 en G952 den ongoddelijken G3964 , den vadermoorders G2532 en G3389 den moedermoorders G409 , den doodslagers,
  10 G4205 Den hoereerders G733 , dien, die bij mannen liggen G405 , den mensendieven G5583 , den leugenaars G1965 , den meinedigen G2532 , en G1536 zo er iets G2087 anders G480 [G5736] tegen G5198 [G5723] de gezonde G1319 leer is;
  11 G2596 Naar G2098 het Evangelie G1391 der heerlijkheid G3107 des zaligen G2316 Gods G3739 , dat G1473 mij G4100 [G5681] toebetrouwd is.
  12 G2532 En G2192 G5485 [G5719] ik dank G3588 Hem, Die G3165 mij G1743 [G5660] bekrachtigd heeft G5547 , [namelijk] Christus G2424 Jezus G2257 , onzen G2962 Heere G3754 , dat G3165 Hij mij G4103 getrouw G2233 [G5662] geacht heeft G1519 , [mij] in G1248 de bediening G5087 [G5642] gesteld hebbende;
  13 G3588 Die G4386 te voren G989 een [gods] lasteraar G5607 [G5752] was G2532 , en G1376 een vervolger G2532 , en G5197 een verdrukker G235 ; maar G1653 [G5681] mij is barmhartigheid geschied G3754 , dewijl G50 [G5723] ik het onwetende G4160 [G5656] gedaan heb G1722 in G570 [mijn] ongelovigheid.
  14 G1161 Doch G5485 de genade G2257 onzes G2962 Heeren G5250 [G5656] is zeer overvloedig geweest G3326 , met G4102 geloof G2532 en G26 liefde G3588 , die G1722 er is in G5547 Christus G2424 Jezus.
  15 G4103 Dit is een getrouw G3056 woord G2532 , en G3956 alle G594 aanneming G514 waardig G3754 , dat G5547 Christus G2424 Jezus G1519 in G2889 de wereld G2064 [G5627] gekomen is G268 , om de zondaren G4982 [G5658] zalig te maken G3739 , van welke G1473 ik G4413 de voornaamste G1510 [G5748] ben.
  16 G235 Maar G5124 G1223 daarom G1653 [G5681] is mij barmhartigheid geschied G2443 , opdat G2424 Jezus G5547 Christus G1722 in G1698 mij G4413 , die de voornaamste G3956 ben, al G3115 [Zijn] lankmoedigheid G1731 [G5672] zou betonen G4314 , tot G5296 een voorbeeld G1909 dergenen, die in G846 Hem G4100 [G5721] geloven G3195 [G5723] zullen G1519 ten G166 eeuwigen G2222 leven.
  17 G935 Den Koning G1161 nu G165 der eeuwen G862 , den onverderfelijken G517 , den onzienlijken G3441 , den alleen G4680 wijzen G2316 God G5092 , zij eer G2532 en G1391 heerlijkheid G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.
  18 G5026 Dit G3852 gebod G3908 [G5731] beveel ik G4671 u G5043 , [mijn] zoon G5095 Timotheus G2443 , dat G2596 gij naar G4394 de profetieen G1909 , die van G4571 u G4254 [G5723] voorgegaan zijn G1722 , in G846 dezelve G2570 den goeden G4752 strijd G4754 [G5731] strijdt;
  19 G2192 [G5723] Houdende G4102 het geloof G2532 , en G18 een goed G4893 geweten G3739 , hetwelk G5100 sommigen G683 [G5666] verstoten hebbende G4012 , van G4102 het geloof G3489 [G5656] schipbreuk geleden hebben;
  20 G3739 Onder welken G2076 [G5748] is G5211 Hymeneus G2532 en G223 Alexander G3739 , die G4567 ik den satan G3860 [G5656] overgegeven heb G2443 , opdat G3811 [G5686] zij zouden leren G3361 niet G987 [G5721] [meer] te lasteren.