1 Chronicles 15:2-14

DSV_Strongs(i)
  2 H227 Toen H559 [H8804] zeide H1732 David H3808 : Niemand H727 mag de ark H430 Gods H5375 [H8800] dragen H3588 H518 , dan H3881 de Levieten H3588 ; want H3068 die heeft de HEERE H977 [H8804] verkoren H727 , om de ark H430 Gods H5375 [H8800] te dragen H8334 [H8763] , en om Hem te dienen H5704 tot in H5769 der eeuwigheid.
  3 H6950 [H8686] Ook vergaderde H1732 David H3605 gans H3478 Israel H413 te H3389 Jeruzalem H727 , om de ark H3068 des HEEREN H5927 [H8687] op te halen H413 aan H4725 haar plaats H834 , die H3559 [H8689] hij haar bereid had.
  4 H1732 En David H622 [H8799] verzamelde H1121 de kinderen H175 van Aaron H3881 en de Levieten.
  5 H1121 Van de kinderen H6955 van Kehath H222 was Uriel H8269 overste H251 , en van zijn broederen H3967 waren honderd H6242 en twintig.
  6 H1121 Van de kinderen H4847 van Merari H6222 was Asaja H8269 overste H251 , en van zijn broederen H3967 waren tweehonderd H6242 en twintig.
  7 H1121 Van de kinderen H1647 van Gersom H3100 was Joel H8269 overste H251 , en van zijn broederen H3967 waren honderd H7970 en dertig.
  8 H1121 Uit de kinderen H469 van Elizafan H8269 was overste H8098 Semaja H251 , en van zijn broederen H3967 waren tweehonderd.
  9 H1121 Uit de kinderen H2275 van Hebron H447 was Eliel H8269 overste H251 , en zijn broederen H8084 waren tachtig.
  10 H1121 Uit de kinderen H5816 van Uzziel H5992 was Amminadab H8269 overste H251 , en zijn broederen H3967 waren honderd H8147 H6240 en twaalf.
  11 H1732 En David H7121 [H8799] riep H3548 de priesters H6659 Zadok H54 en Abjathar H3881 , en de Levieten H222 Uriel H6222 , Asaja H3100 en Joel H8098 , Semaja H447 , en Eliel H5992 , en Amminadab.
  12 H559 [H8799] En hij zeide H859 tot hen: Gijlieden H7218 zijt hoofden H1 der vaderen H3881 onder de Levieten H6942 [H8690] ; heiligt u H859 , gij H251 en uw broeders H727 , dat gij de ark H3068 des HEEREN H430 , des Gods H3478 van Israel H5927 [H8689] , opbrengt H413 , ter H3559 [H8689] [plaatse], [die] ik voor haar bereid heb.
  13 H3588 Want H859 omdat gijlieden H7223 ten eerste H3808 [dit] niet H3068 [deedt], heeft de HEERE H430 , onze God H6555 [H8804] , onder ons een scheur gedaan H3588 , omdat H3808 wij Hem niet H1875 [H8804] gezocht hebben H4941 naar het recht.
  14 H6942 [H8691] Zo heiligden zich H3548 dan de priesters H3881 en Levieten H727 , om de ark H3068 des HEEREN H430 , des Gods H3478 van Israel H5927 [H8687] , op te brengen.