1 Chronicles 14

DSV_Strongs(i)
  1 H7971 [H8799] Toen zond H2438 H2361 [H8676] Hiram H4428 , de koning H6865 van Tyrus H4397 , boden H413 tot H1732 David H6086 H730 , en cederenhout H7023 , en metselaars H2796 , en timmerlieden H1004 , dat zij hem een huis H1129 [H8800] bouwden.
  2 H1732 En David H3045 [H8799] merkte H3588 , dat H3068 hem de HEERE H4428 tot koning H3559 [H8689] bevestigd had H5921 over H3478 Israel H3588 ; want H4438 zijn koninkrijk H4605 werd ten hoogste H5375 [H8738] verheven H5668 , om H5971 Zijns volks H3478 Israels wil.
  3 H1732 En David H3947 [H8799] nam H5750 meer H802 vrouwen H3389 te Jeruzalem H1732 , en David H3205 [H8686] gewon H5750 meer H1121 zonen H1323 en dochteren.
  4 H428 Dit H8034 nu zijn de namen H3205 [H8803] der kinderen H834 , die H3389 hij te Jeruzalem H1961 [H8804] had H8051 : Sammua H7727 , en Sobab H5416 , Nathan H8010 en Salomo,
  5 H2984 En Jibchar H474 , en Elisua H467 , en Elpelet,
  6 H5052 En Nogah H5298 , en Nefeg H3309 , en Jafia,
  7 H476 En Elisama H1182 , en Beeljada H467 , en Elifelet.
  8 H6430 Toen de Filistijnen H8085 [H8799] hoorden H3588 , dat H1732 David H4428 tot koning H4886 [H8738] gezalfd was H5921 over H3605 het ganse H3478 Israel H5927 H0 , zo togen H3605 al H6430 de Filistijnen H5927 [H8799] op H1732 om David H1245 [H8763] te zoeken H1732 . Toen David H8085 [H8799] dat hoorde H3318 [H8799] zo toog hij uit H6440 tegen hen.
  9 H6430 Toen de Filistijnen H935 [H8804] kwamen H6584 [H8799] , zo spreidden zij zich uit H6010 in de laagte H7497 van Refaim.
  10 H7592 [H8799] Toen vraagde H1732 David H430 God H559 [H8800] , zeggende H5927 [H8799] : Zal ik optrekken H5921 tegen H6430 de Filistijnen H3027 , en zult Gij hen in mijn hand H5414 [H8804] geven H3068 ? En de HEERE H559 [H8799] zeide H5927 [H8798] tot hem: Trek op H3027 , want Ik zal hen in uw hand H5414 [H8804] geven.
  11 H5927 [H8799] Toen zij nu optogen H1188 naar Baal-perazim H5221 [H8686] , zo sloeg H1732 hen David H8033 daar H1732 ; en David H559 [H8799] zeide H430 : God H341 [H8802] heeft mijn vijanden H3027 door mijn hand H6555 [H8804] gescheurd H6556 , als een scheur H4325 der wateren H5921 H3651 ; daarom H7121 [H8804] noemden zij H8034 den naam H1931 derzelver H4725 plaats H1188 Baal-perazim.
  12 H8033 En daar H5800 [H8799] lieten zij H430 hun goden H1732 ; en David H559 [H8799] gebood H784 , en zij werden met vuur H8313 [H8735] verbrand.
  13 H6430 Doch de Filistijnen H3254 H0 voeren H5750 nog H3254 [H8686] voort H6584 [H8799] , en zij verspreidden zich H6010 in dat dal.
  14 H1732 En David H7592 [H8799] vraagde H430 God H5750 nog eens H430 ; en God H559 [H8799] zeide H3808 tot hem: Gij zult niet H5927 [H8799] optrekken H310 achter H5437 [H8685] hen heen; [maar] omsingel H4480 hen van H5921 boven H935 [H8804] , en kom H4480 H4136 tot hen tegenover H1057 de moerbezienbomen.
  15 H1961 [H8799] En het zal geschieden H8085 [H8800] , als gij hoort H6963 het geruis H6807 van een gang H7218 in de toppen H1057 der moerbezienbomen H3318 H0 , kom H227 dan H3318 [H8799] uit H4421 ten strijde H3588 ; want H430 God H6440 zal voor uw aangezicht H3318 [H8804] uitgegaan zijn H4264 , om het leger H6430 der Filistijnen H5221 [H8687] te slaan.
  16 H1732 David H6213 [H8799] nu deed H834 , gelijk als H430 hem God H6680 [H8765] geboden had H5221 [H8686] ; en zij sloegen H4264 het heir H6430 der Filistijnen H4480 van H1391 Gibeon H5704 af tot aan H1507 Gezer.
  17 H3318 H0 Alzo ging H1732 Davids H8034 naam H3318 [H8799] uit H3605 in al H776 die landen H3068 ; en de HEERE H5414 [H8804] gaf H6343 Zijn verschrikking H5921 over H3605 al H1471 die heidenen.