Nehemiah 13

ABP_GRK(i)
  1 G1722 εν G3588 τη G2250 ημέρα εκείνη G1565   G314 ανεγνώσθη G1722 εν G975 βιβλίω G* Μωυσή G1722 εν G3775 ωσί G3588 του G2992 λαού G2532 και G2147 ευρέθη G1125 γεγραμμένον G1722 εν G1473 αυτώ G3704 όπως G3361 μη G1525 εισέλθωσιν G* Αμμανίται G2532 και G* Μωαβίται G1722 εν G1577 εκκλησία G2316 θεού G2193 έως G165 αιώνος
  2 G3754 ότι G3756 ου G4876 συνήντησαν G3588 τοις G5207 υιοίς G* Ισραήλ G1722 εν G740 άρτω G2532 και G5204 ύδατι G2532 και G3409 εμισθώσαντο G1909 επ΄ G1473 αυτούς G3588 τον G* Βαλαάμ G2672 καταράσασθαι G1473 αυτούς G2532 και G1994 επέστρεψεν G3588 ο G2316 θεός ημών G1473   G3588 την G2671 κατάραν G1519 εις G2129 ευλογίαν
  3 G2532 και G1096 εγένετο G5613 ως G191 ήκουσαν G3588 τον G3551 νόμον G2532 και G5563 εχωρίσθησαν G3956 πας G1961.2 επίμικτος G1722 εν G* Ισραήλ
  4 G2532 και G4253 προ G3778 τούτου G* Ελιασίβ G3588 ο G2409 ιερεύς G3611 οίκων G1722 εν G1049 γαζοφυλακίω G3624 οίκου G2316 θεού ημων G1473   G1448 εγγιών G* Τωβία
  5 G2532 και G4160 εποίησεν G1438 αυτώ G1049 γαζοφυλάκιον G3173 μέγα G2532 και G1563 εκεί G1510.7.6 ήσαν G4387 πρότερον G1325 διδόντες G3588 την G2378 θυσίαν G2532 και G3588 τον G3030 λίβανον G2532 και G3588 τα G4632 σκεύη G2532 και G3588 την G1181 δεκάτην G3588 του G4621 σίτου G2532 και G3588 του G3631 οίνου G2532 και G3588 του G1637 ελαίου G1785 εντολήν G3588 των G* Λευιτών G2532 και G3588 των G103 αδόντων G2532 και G3588 των G4440.1 πυλωρών G2532 και G536 απαρχάς G3588 των G2409 ιερέων
  6 G2532 και G1722 εν G3956 παντί G3778 τούτω G3756 ουκ ήμην G1510.7.1   G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G3754 ότι G1722 εν G2094 έτει G5145.1 τριακοστώ G2532 και G1208 δευτέρω G3588 του G* Αρθασασθά G935 βασιλέως G* Βαβυλώνος G2064 ήλθον G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G2532 και G3326 μετά G3588 το G5056 τέλος G3588 των G2250 ημερών G154 ητησάμην G3844 παρά G3588 του G935 βασιλέως
  7 G2532 και G2064 ήλθον G1519 εις G* Ιερουσαλήμ G2532 και G4920 συνήκα G1722 εν G3588 τη G4189 πονηρία G3739 η G4160 εποίησεν Ελιασίβ G*   G3588 τω G* Τωβία G4160 ποιήσαι G1473 αυτώ G1049 γαζοφυλάκιον G1722 εν G833 αυλή G3624 οίκου G3588 του G2316 θεού
  8 G2532 και G4190 πονηρόν G1473 μοι G5316 εφάνη G4970 σφόδρα G2532 και G4495 έρριψα G3956 πάντα G3588 τα G4632 σκεύη G3624 οίκου G* Τωβία G1854 έξω G575 από G3588 του G1049 γαζοφυλακίου
  9 G2532 και G2036 είπα G2532 και G2511 εκαθάρισαν G3588 τα G1049 γαζοφυλάκια G2532 και G1994 επέστρεψα G1563 εκεί G4632 σκεύη G3624 οίκου G3588 του G2316 θεού G3588 την G2378 θυσίαν G2532 και G3588 τον G3030 λίβανον
  10 G2532 και G1097 έγνων G3754 ότι G3310 μερίδες G3588 των G* Λευιτών G3756 ουκ G1325 εδόθησαν G2532 και G5343 έφυγον G435 ανήρ G1519 εις G68 αγρόν εαυτού G1438   G3588 οι G* Λευίται G2532 και G3588 οι G103 άδοντες G2532 και G4160 ποιούντες G3588 το G2041 έργον
  11 G2532 και G3164 εμαχεσάμην G3588 τοις G4755 στρατηγοίς G2532 και G2036 είπον G1302 διατί G1459 εγκατελείφθη G3588 ο G3624 οίκος G3588 του G2316 θεού G2532 και G4863 συνήγαγον G1473 αυτούς G2532 και G2476 έστησαν G1473 αυτούς G1909 επί G3588 τη G4714 στάσει αυτών G1473  
  12 G2532 και G3956 πας G* Ιούδα G5342 ήνεγκαν G1181 δεκάτην G3588 του G4447.1 πυρού G2532 και G3588 του G3631 οίνου G2532 και G3588 του G1637 ελαίου G1519 εις G3588 τους G2344 θησαυρούς
  13 G2532 και G1781 ενετειλάμην G1909 επί G5495 χείρα G* Σελεμία G3588 του G2409 ιερέως G2532 και G* Σαδώκ G3588 του G1122 γραμματέως G2532 και G* Φαδαϊα G575 από G3588 των G* Λευιτών G2532 και G1909 επί G5495 χείρα αυτών G1473   G* Ανάν G5207 υιός G* Ζακχούρ G5207 υιόυ G* Ματθανίου G3754 ότι G4103 πιστοί G3049 ελογίσθησαν G1909 επ΄ G1473 αυτούς G3307 μερίζειν G3588 τοις G80 αδελφοίς αυτών G1473  
  14 G3403 μνήσθητί G1473 μου G3588 ο G2316 θεός G1722 εν G3778 ταύτη G2532 και G3361 μη εξαλειφθή G1813   G3588 το G1656 έλεός μου G1473   G3739 ο G4160 εποίησα G1722 εν G3624 οίκω G2962 κυρίου G3588 του G2316 θεού μου G1473   G2532 και G1722 εν G3588 ταις G5438 φυλακαίς αυτού G1473  
  15 G1722 εν G3588 ταις G2250 ημέραις εκείναις G1565   G1492 είδον G1722 εν G* Ιούδα G3961 πατούντας G3025 ληνούς G1722 εν G3588 τω G4521 σαββάτω G2532 και G5342 φέροντας G1403.1 δράγματα G2532 και G1919.2 επιγεμίζοντας G1909 επί G3588 τους G3688 όνους G2532 και G3631 οίνον G2532 και G4718 σταφυλήν G2532 και G4810 σύκα G2532 και G3956 παν G940.2 βάσταγμα G2532 και G5342 φέροντας G1519 εις G* Ιερουσαλήμ G1722 εν G2250 ημέρα G3588 του G4521 σαββάτου G2532 και G1957 επεμαρτυράμην G1722 εν G2250 ημέρα G4237.2 πράσεως αυτών G1473  
  16 G3754 ότι G4453 επώλουν G1979 επισιτισμόν G2532 και G3588 οι G* Τύριοι G2532 και G2523 εκάθισαν G1722 εν G1473 αυτή G5342 φέροντες G2486 ιχθύν G2532 και G3956 πάσαν G4237.2 πράσιν G4453 πωλούντες G1722 εν G3588 τω G4521 σαββάτω G3588 τοις G5207 υιοίς G* Ιούδα G2532 και G1722 εν G* Ιερουσαλήμ
  17 G2532 και G2919 εκρίθην G3326 μετά G3588 των G1658 ελευθέρων G* Ιούδα G2532 και G2036 είπα G1473 αυτοίς G5100 τις G3588 ο G3056 λόγος G3778 ούτος G3588 ο G4190 πονηρός G3739 ον G1473 υμείς G4160 ποιείτε G2532 και G953 βεβηλούτε G3588 την G2250 ημέραν G3588 του G4521 σαββάτου
  18 G3780 ουχί G3779 ούτως G4160 εποίησαν G3588 οι G3962 πατέρες υμών G1473   G2532 και G5342 ήνεγκεν G1909 επ΄ G1473 αυτούς G3588 ο G2316 θεός ημών G1473   G2532 και G1909 εφ΄ G1473 ημάς G3956 πάντα G3588 τα G2556 κακά ταύτα G3778   G2532 και G1909 επί G3588 την G4172 πόλιν ταύτην G3778   G2532 και G1473 υμείς G4369 προστίθετε G3709 οργήν G1909 επί G* Ισραήλ G953 βεβηλώσαι G3588 το G4521 σάββατον
  19 G2532 και G1096 εγένετο G2259 ηνίκα G2525 κατέστησαν G4439 πύλαι G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G4253 προ G3588 του G4521 σαββάτου G2532 και G2036 είπα G2532 και G2808 έκλεισαν G3588 τας G4439 πύλας G2532 και G2036 είπα G5620 ώστε G3361 μη G455 ανοιγήναι G1473 αυτάς G2193 έως G3694 οπίσω G3588 του G4521 σαββάτου G2532 και G1537 εκ G3588 των G3808 παιδαρίων μου G1473   G2476 έστησα G1909 επί G3588 τας G4439 πύλας G5620 ώστε G3361 μη G142 αίρειν G940.2 βαστάγματα G1722 εν G2250 ημέρα G3588 του G4521 σαββάτου
  20 G2532 και G835 ηυλίσθησαν G3956 πάντες G3588 οι G3328.2 μετάβολοι G2532 και G4160 εποίησαν G4237.2 πράσιν G1854 έξω G* Ιερουσαλήμ G530 άπαξ G2532 και G1364 δις
  21 G2532 και G1263 διεμαρτυράμην G1473 αυτοίς G2532 και G2036 είπον G4314 προς G1473 αυτούς G1302 διατί G1473 υμείς G835 αυλίζεσθε G561 απέναντι G3588 του G5038 τείχους G1437 εάν G1208.1 δευτερώσητε G1614 εκτενώ G3588 την G5495 χείρά μου G1473   G1722 εν G1473 υμίν G575 από G3588 του G2540 καιρού εκείνου G1565   G3756 ουκ G2064 ήλθον G1722 εν G4521 σαββάτω
  22 G2532 και G2036 είπα G3588 τοις G* Λευίταις G3739 οι G1510.7.6 ήσαν G2511 καθαριζόμενοι G2532 και G2064 ερχόμενοι G5442 φυλάσσοντες G3588 τας G4439 πύλας G37 αγιάζειν G3588 την G2250 ημέραν G3588 του G4521 σαββάτου G4314 προς G3778 ταύτα G3403 μνήσθητί G1473 μου G3588 ο G2316 θεός μου G1473   G2532 και G5339 φείσαί G1473 μου G2596 κατά G3588 το G4128 πλήθος G3588 του G1656 ελέους σου G1473  
  23 G2532 και G1722 εν G3588 ταις G2250 ημέραις εκείναις G1565   G1492 είδον G3588 τους G* Ιουδαίους G3739 οι G2523 εκάθισαν G1135 γυναίκας G* Αζωτίας G* Αμμανίτιδας G* Μωαβίτιδας
  24 G2532 και G3588 οι G5207 υιοί αυτών G1473   G2255 ήμισυ G2980 λαλούσιν G* Αζωτιστί G2532 και G3756 ουκ εισίν G1510.2.6   G1921 επιγινώσκοντες G2980 λαλείν G2454.1 Ιουδαϊστι G235 αλλά G2596 κατά G1100 γλώσσαν G2992 λαού G2532 και G2992 λαού
  25 G2532 και G3164 εμαχεσάμην G3326 μετ΄ G1473 αυτών G2532 και G2672 κατηρασάμην G1473 αυτούς G2532 και G3960 επάταξα G1722 εν G1473 αυτοίς G435 άνδρας G2532 και G3097.1 εμαδάρωσα αυτούς G1473   G2532 και G3726 ώρκισα αυτούς G1473   G1722 εν G3588 τω G2316 θεώ G302 αν G1325 δώτε G3588 τας G2364 θυγατέρας υμών G1473   G3588 τοις G5207 υιοίς αυτών G1473   G2532 και G302 αν λήψεσθε G2983   G3588 των G2364 θυγατέρων αυτών G1473   G3588 τοις G5207 υιοίς υμών G1473   G2532 και G1438 εαυτοίς
  26 G3756 ουχ G3779 ούτως G264 ήμαρτε G* Σολομών G935 βασιλεύς G* Ισραήλ G2532 και G1722 εν G1484 έθνεσι G4183 πολλοίς G3756 ουκ ην G1510.7.3   G935 βασιλεύς G3664 όμοιος G1473 αυτώ G2532 και G25 αγαπώμενος G3588 τω G2316 θεώ G1510.7.3 ην G2532 και G1325 έδωκεν G1473 αυτόν G3588 ο G2316 θεός G1519 εις G935 βασιλέα G1909 επί G3956 πάντα G* Ισραήλ G2532 και G3778 τούτον G1578 εξέκλιναν G3588 αι G1135 γυναίκες G3588 αι G245 αλλότριαι
  27 G2532 και G1473 υμών G3361 μη G191 ακούσωεν G4160 ποιήσαι G3588 την G4189 πονηρίαν ταύτην G3778   G801.2 ασυνθετήσαι G1722 εν G3588 τω G2316 θεώ ημών G1473   G2532 και G2523 καθίσαι G1135 γυναίκας G245 αλλοτρίας
  28 G2532 και G575 από G5207 υιών G* Ιωαδά G3588 του G* Ελιασούβ G3588 του G2409 ιερέως G3588 του G3173 μεγάλου G1059.2 γαμβρός G3588 του G* Σαναβαλάτ G3588 του G* Ουρανίτου G2532 και G1546.1 εξέβρασα G1473 αυτόν G575 απ΄ G1473 εμού
  29 G3403 μνήσθητι G1473 αυτοίς G3588 ο G2316 θεός μου G1473   G1909 επί G70.2 αγχιστεία G3588 της G2405 ιερατείας G2532 και G3588 την G1242 διαθήκη G3588 της G2405 ιερατείας G2532 και G3588 των G* Λευιτών
  30 G2532 και G2511 εκαθάρισα G1473 αυτούς G575 από G3956 πάσης G245.3 αλλοτριώσεως G2532 και G2476 έστησα G2183 εφημερίας G3588 τοις G2409 ιερεύσι G2532 και G3588 τοις G* Λευίταις G435 ανήρ G5613 ως G3588 το G2041 έργον αυτού G1473  
  31 G2532 και G1519 εις G3588 το G1435 δώρον G3588 των G3586 ξύλων G1722 εν G2540 καιροίς G575 από G5550 χρόνων G2532 και G1722 εν G3588 τοις G4409.4 προτογεννήμασι G3403 μνήσθητί G1473 μου G3588 ο G2316 θεός ημών G1473   G1519 εις G19 αγαθωσύνην