Psalms 35

  35:Title   5568 ψαλμός A psalm 3588 τω to * Δαυίδ David.   35:1   1340.1 δίκασον Adjudicate, 2962 κύριε O lord, 3588 τους the 91 αδικούντάς ones wronging 1473 με me! 4170 πολέμησον Wage war against 3588 τους the 4170 πολεμούντάς ones waging war against 1473 με me!   35:2   1949 επιλαβού Take hold 3696 όπλου of weapon 2532 και and 2375 θυρεού shield, 2532 και and 450 ανάστηθι rise up 1519 εις to 996 βοήθειάν help 1473 μου me!   35:3   1632 έκχεον Discharge 4501 ρομφαίαν the broadsword, 2532 και and 4788 σύγκλεισον close up 1828.2 εξεναντίας right opposite 3588 των the ones 2614 καταδιωκόντων pursuing 1473 με me! 2036 είπον Say 3588 τη to 5590-1473 ψυχή μου my soul, 4991-1473 σωτηρία σου [2your deliverance 1510.2.1-1473 ειμί εγώ 1I am]!   35:4   153 αισχυνθήτωσαν Let [4be ashamed 2532 και 5and 1788 εντραπήτωσαν 6feel remorse 3588 οι 1the 2212 ζητούντες 2ones seeking 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου 3my soul]! 654 αποστραφήτωσαν Let them be turned 1519 εις to 3588 τα the 3694 οπίσω rear, 2532 και and 2617 καταισχυνθήτωσαν let [4be disgraced 3588 οι 1the ones 3049 λογιζόμενοί 2considering 1473-2556 μοι κακά 3evils against me]!   35:5   1096 γενηθήτωσαν Let them become 5616 ωσεί as 5522 χνους dust 2596 κατά according to 4383 πρόσωπον the face 417 ανέμου of the wind! 2532 και and 32 άγγελος an angel 2962 κυρίου of the lord 1570.2 εκθλίβων squeezing 1473 αυτούς them.   35:6   1096 γενηθήτω Let [2become 3588 η   3598-1473 οδός αυτών 1their way] 4655 σκότος darkness 2532 και and 3643.2 ολίσθημα slippery! 2532 και and 32 άγγελος an angel 2962 κυρίου of the lord 2614 καταδιώκων pursuing 1473 αυτούς them.   35:7   3754 ότι For 1431 δωρεάν without cause 2928 έκρυψάν they hid 1473 μοι [3against me 1312 διαφθοράν 2of corruption 3803-1473 παγίδος αυτών 1their snare]; 3155 μάτην in folly 3679 ωνείδισαν they berate 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου my soul.   35:8   2064 ελθέτω Let there come 1473 αυτώ to him 3803 παγίς a snare 3739 ην which 3756-1097 ου γινώσκει he knows not! 2532 και And 3588 η the 2339 θήρα snare of the hunt 3739 ην which 2928 έκρυψε he hid, 4815 συλλαβέτω let it seize 1473 αυτόν him! 2532 και and 1722 εν in 3588 τη the 3803 παγίδι same snare 4098 πεσείται he shall fall 1722 εν in 1473 αυτή it.   35:9   3588 η   1161 δε But 5590-1473 ψυχή μου my soul 21 αγαλλιάσεται shall exult 1909 επί over 3588 τω the 2962 κυρίω lord; 5059.6 τερφθήσεται it shall be made happy 1909 επί over 3588 τω   4992-1473 σωτηρίω αυτού his deliverance.   35:10   3956 πάντα All 3588 τα   3747-1473 οστά μου my bones 2046 ερούσι shall say, 2962 κύριε O lord, 2962 κύριε O lord, 5100 τις who 3664 όμοιός is likened 1473 σοι to you? 4506 ρυόμενος rescuing 4434 πτωχόν the poor 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 4731 στερεωτέρων of the one more solid than 1473 αυτού he, 2532 και and 4434 πτωχόν the poor 2532 και and 3993 πένητα needy one 575 από from 3588 των the ones 1283-1473 διαρπαζόντων αυτόν tearing him in pieces.   35:11   450 αναστάντες Rising up 1473 μοι against me 3144 μάρτυρες [2witnesses 94 άδικοι 1are unjust], 3739 α [3of things which 3756 ουκ 4I did not 1097 εγίνωσκον 5know 2065 ερώτων 1asking 1473 με 2me].   35:12   467 ανταπεδίδοσάν They recompensed 1473 μοι to me 4190 πονηρά evil 473 αντί for 18 αγαθών good, 2532 και and 814.3 ατεκνίαν childlessness 3588 τη to 5590-1473 ψυχή μου my soul.   35:13   1473-1161 εγώ δε But I, 1722 εν in 3588 τω   1473 αυτούς their 3926 παρενοχλείν troubling 1473 μοι me, 1746 ενεδυόμην put on 4526 σάκκον sackcloth. 2532 και And 5013 εταπείνουν I humbled 1722 εν [2in 3521 νηστεία 3fasting 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου 1my soul]; 2532 και and 3588 η   4335-1473 προσευχή μου my prayer 1519 εις [2unto 2859-1473 κόλπον μου 3my bosom 654 αποστραφήσεται 1shall be returned].   35:14   5613 ως As 4139 πλησίον a neighbor, 5613 ως as 80 αδελφώ [2brother 2251 ημετέρω 1to our], 3779 ούτως so 2100 ευηρέστουν they were well-pleasing. 5613 ως As 3996 πενθών mourning 2532 και and 4658.1 σκυθρωπάζων looking downcast 3779 ούτως so 5013 εταπεινούμην I humbled myself.   35:15   2532 και And 2596 κατ΄ against 1473 εμού me 2165 ευφράνθησαν they were glad 2532 και and 4863 συνήχθησαν they gathered together; 4863 συνήχθησαν they gathered together 1909 επ΄ [2against 1473 εμέ 3me 3148 μάστιγες 1whips], 2532 και and 3756 ουκ I did not 1097 έγνων know; 1294.4 διεσχίσθησαν they were cut asunder 2532 και and 3756 ου were not 2660 κατενύγησαν vexed.   35:16   3985 επείρασάν They tested 1473 με me; 1592 εξεμυκτήρισάν they derided 1473 με me 3456.1 μυκτηρισμώ in sneering; 1031 έβρυξαν they gnashed 1909 επ΄ against 1473 εμέ me 3588 τους   3599-1473 οδόντας αυτών with their teeth.   35:17   2962 κύριε O lord, 4219 πότε when 2029 επόψη will you scrutinize? 600 αποκατάστησον Restore 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου my soul 575 από from 3588 της   2556.1-1473 κακουργίας αυτών their evil actions; 575 από [2from 3023 λεόντων 3lions 3588 την   3439-1473 μονογενή μου 1my only child].   35:18   1843 εξομολογήσομαί I shall make acknowledgment 1473 σοι to you 1722 εν in 1577 εκκλησία [2assembly 4183 πολλή 1the vast]; 1722 εν with 2992 λαώ [2people 926 βαρεί 1grievous] 134 αινέσω I shall praise 1473 σε you.   35:19   3361 μη May [5not 2020.1 επιχαρείησάν 6rejoice against 1473 μοι 7me 3588 οι 1the ones 2189.1 εχθραίνοντές 2hating 1473 μοι 3me 95 αδίκως 4unjustly]; 3588 οι even the 3404 μισούντες ones detesting 1473 με me 1431 δωρεάν without a charge, 2532 και and 1269 διανεύοντες shunning 3788 οφθαλμοίς their eyes.   35:20   3754 ότι For 1473 εμοί to me 3303 μεν then 1516 ειρηνικά [2peaceable 2980 ελάλουν 1they spoke], 2532 και but 1909 επ΄ in 3709 οργήν anger 1388 δόλους [2treachery 1260 διελογίζοντο 1they devised].   35:21   2532 και And 4115 επλάτυναν they widened 1909 επ΄ [2against 1473 εμέ 3me 3588 το   4750-1473 στόμα αυτών 1their mouth]. 2036 είπον They said, 2103.1 εύγε Well done, 2103.1 εύγε well done, 1492 είδον [2saw 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί ημών 1our eyes]!   35:22   1492 είδες You beheld, 2962 κύριε O lord. 3361 μη You should not 3902.1 παρασιωπήσης remain silent, 2962 κύριε O lord. 3361 μη You should not 868 αποστής separate 575 απ΄ from 1473 εμού me.   35:23   1825 εξεγέρθητι Awake, 2962 κύριε O lord, 2532 και and 4337 πρόσχες take heed 3588 τη to 2920-1473 κρίσει μου my case, 3588 ο O 2316-1473 θεός μου my God, 2532 και and 3588 ο [3O 2962-1473 κυριός μου 4my lord 1519 εις 1to 3588 την   1349-1473 δίκην μου 2my cause]!   35:24   2919 κρίνόν Judge 1473 με me, 2962 κύριε O lord, 2596 κατά according to 3588 την   1343-1473 δικαιοσύνην σου your righteousness, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316-1473 θεός μου my God, 2532 και and 3361 μη let them not 2020.1 επιχαρείησάν rejoice against 1473 μοι me!   35:25   3361-2036 μη είποισαν May they not say 1722 εν in 2588-1473 καρδίαις αυτών their heart, 2103.1 εύγε Well done, 2103.1 εύγε well done 3588 τη to 5590-1473 ψυχή ημών our soul. 3366 μηδέ Nor 2036 είποιεν may they say, 2666 κατεπίομεν We swallowed 1473 αυτόν him down.   35:26   153 αισχυνθείησαν May they be ashamed, 2532 και and 1788 εντραπείησαν may [4feel remorse 260 άμα 5together 3588 οι 1the ones 2020.1 επιχαίροντες 2rejoicing at 3588 τοις   2556-1473 κακοίς μου 3my hurts]. 1746 ενδυσάσθωσαν Let [5be clothed in 152 αισχύνην 6shame 2532 και 7and 1791 εντροπήν 8remorse 3588 οι 1the ones 3169.2 μεγαλορρημονούντες 2speaking great words 1909 επ΄ 3against 1473 εμέ 4me]!   35:27   21 αγαλλιάσθωσαν Exult 2532 και and 2165 ευφρανθήτωσαν be glad, 3588 οι O ones 2309 θέλοντες wanting 3588 την   1343 δικαιοσύνην righteousness 1473 μου for me! 2532 και And 2036 ειπάτωσαν let say 1275 διαπαντός always, 3170 μεγαλυνθήτω [3be magnified 3588 ο 1The 2962 κύριος 2 lord]! 3588 οι by the ones 2309 θέλοντες wanting 3588 την the 1515 ειρήνην peace 3588 του   1401-1473 δούλου αυτού of his servant.   35:28   2532 και And 3588 η   1100-1473 γλώσσά μου my tongue 3191 μελετήσει shall meditate upon 3588 την   1343-1473 δικαιοσύνην σου your righteousness; 3650 όλην the entire 3588 την   2250 ημέραν day 3588 τον   1868-1473 έπαινόν σου on your high praise.