Psalms 35:20

  35:20   3754 ότι For 1473 εμοί to me 3303 μεν then 1516 ειρηνικά [2peaceable 2980 ελάλουν 1they spoke], 2532 και but 1909 επ΄ in 3709 οργήν anger 1388 δόλους [2treachery 1260 διελογίζοντο 1they devised].