Proverbs 10

  10:1   5207 υιός [2son 4680 σοφός 1A wise] 2165 ευφραίνει gladdens 3962 πατέρα a father, 5207 υιός [3son 1161 δε 1but 878 άφρων 2a foolish] 3077 λύπη is distress 3588 τη to 3384 μητρί a mother.   10:2   3756 ουκ [2shall not 5623 ωφελήσουσι 3benefit 2344 θησαυροί 1Treasures] 459 ανόμους the lawless; 1343-1161 δικαιοσύνη δε but righteousness 4506 ρύσεται shall rescue 1537 εκ from out of 2288 θανάτου death.   10:3   3756 ου [2will not 3041.1 λιμοκτονήσει 3famish 2962 κύριος 1The lord 5590 ψυχήν 5soul 1342 δικαίαν 4a just]; 2222-1161 ζωήν δε but the life 765 ασεβών of the impious 396 ανατρέψει he will prostrate.   10:4   3997.1 πενία Poverty 435 άνδρα [2a man 5013 ταπεινοί 1humbles]; 5495-1161 χείρες δε but the hands 406.2 ανδρείων of the vigorous 4148 πλουτίζουσιν enrich. 5207 υιός A son 3811 πεπαιδευμένος being corrected 4680-1510.8.3 σοφός έσται will be wise; 3588-1161 τω δε but the 878 άφρονι foolish 1249 διακόνω [2for a servant 5530 χρήσεται 1he will treat].   10:5   1295 διεσώθη [3is preserved 575 από 4from 2738 καύματος 5sweltering heat 5207 υιός 2son 3540.1 νοήμων 1An intelligent]; 417.2-1161 ανεμόφθορος δε but destruction by the wind 1096 γίνεται comes 1722 εν at 281.1 αμητώ the harvest 5207 υιός to a son 3892.1 παράνομος who is a lawbreaker.   10:6   2129 ευλογιά A blessing 2962 κυρίου of the lord 1909 επί is upon 2776 κεφαλήν the head 1342 δικαίου of the just; 4750-1161 στόμα δε but the mouth 765 ασεβών of the impious 2572 καλύψει he covers 3997 πένθος [2mourning 895.2 άωρον 1with untimely].   10:7   3420 μνήμη Remembrance 1342 δικαίου of the just 3326 μετ΄ is with 1471.2 εγκωμίου commendation; 3686-1161 όνομα δε but the name 765 ασεβούς of the impious 4570 σβέννυται is extinguished.   10:8   4680 σοφός A wise 2588 καρδία heart 1209 δέξεται shall receive 1785 εντολάς commandments; 3588-1161 ο δε but the 790.1 άστεγος open-mouthed 5491 χείλεσι [3lips 4645.3 σκολιάζων 2by crooked 5286.3 υποσκελισθήσεται 1shall be tripped up].   10:9   3739 ος The one who 4198 πορεύεται goes 574 απλώς simply, 4198 πορεύεται goes 3982 πεποιθώς complying; 3588-1161 ο δε but the 1294 διαστρέφων one perverting 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτού his ways 1097 γνωσθήσεται shall be known.   10:10   3588 ο The 1770 εννεύων beckoning 3788 οφθαλμόν eye 3326 μετά with 1388 δόλου treachery 4863 συνάγει gathers 435 ανδράσι [2for men 3077 λύπας 1distresses]; 3588-1161 ο δε but the 1651 ελέγχων one reproving 3326 μετά with 3954 παρρησίας an open manner 1517 ειρηνοποιεί makes peace.   10:11   4077 πηγή The spring 2222 ζωής of life 1722 εν is in 5495 χειρί the hand 1342 δικαίου of the just; 4750 στόμα [4the mouth 1161 δε 1but 765 ασεβούς 5of the impious 2572 καλύψει 3shall cover 684 απώλεια 2destruction].   10:12   3411.1 μίσος Hatred 1453 εγειρεί raises up 3497.2 νείκος altercation; 3956 πάντας [4all 1161 δε 1but 3588 τους 5the ones 3361 μη 6not 5378.1 φιλονεικούντας 7fond of altercations 2572 καλύπψει 3shall cover 5373 φιλία 2friendship].   10:13   3739 ος The one who 1537 εκ [3from 5491 χειλέων 4his lips 4393 προφέρει 1brings forth 4678 σοφίαν 2wisdom], 4464 ράβδω [4with a rod 5180 τύπτει 1beats 435 άνδρα 3man 174.1 ακάρδιον 2the heartless].   10:14   4680 σοφοί The wise 2928 κρύψουσιν shall hide 144 αίσθησιν perception; 4750-1161 στόμα δε but the mouth 4312 προπετούς of the precipitous 1448 εγγίζει approaches 4936.1 συντριβή destruction.   10:15   2934.3 κτήσις The property 4145 πλουσίων of rich men 4172 πόλις [2city 3793.1 οχυρά 1is a fortified]; 4936.1-1161 συντριβή δε but destruction 765 ασεβών of impious ones 3997.1 πενία is poverty.   10:16   2041 έργα The works 1342 δικαίων of the just 2222 ζωήν [2life 4160 ποιεί 1produce]; 2590-1161 καρπός δε but the fruit 765 ασεβών of the impious 266 αμαρτίας produces sins.   10:17   3598 οδούς [3the ways 2222 ζωής 4of life 5442 φυλάσσει 2keeps 3809 παιδεία 1Instruction], 3809-1161 παιδεία δε but instruction 418.1 ανεξέλεγκτος unascertained 4105 πλανάται wanders.   10:18   2572 καλύπτουσιν [3cover 2189 έχθραν 4hatred 5491 χείλη 2lips 1342 δίκαια 1Just]; 3588-1161 οι δε but the ones 1627 εκφέροντες bringing forth 3059 λοιδορίας reviling 878-1510.2.6 αφρονέστατοί εισιν are most foolish.   10:19   1537 εκ By 4180 πολυλογίας many words 3756 ουκ you shall not 1628 εκφεύξη flee from 266 αμαρτίαν sin; 5339-1161 φειδόμενος δε but in the sparing 5491 χειλέων of your lips 3540.1-1510.8.2 νοήμων έση you will be intelligent.   10:20   696 άργυρος [3is silver 4448 πεπυρωμένος 4being purified 1100 γλώσσα 1The tongue 1342 δικαίου 2of the just]; 2588-1161 καρδία δε but the heart 765 ασεβούς of the impious 1587 εκλείψει shall fail.   10:21   5491 χείλη The lips 1342 δικαίων of just ones 1987 επίσταται have knowledge of 5308 υψηλά high things; 3588-1161 οι δε but the 878 άφρονες fools 1722 εν [2with 1729.1 ενδεία 3lack 5053 τελευτώσιν 1come to an end].   10:22   2129 ευλογία The blessing 2962 κυρίου of the lord 1909 επί upon 2776 κεφαλήν the head 1342 δικαίου of the just -- 3778 αύτη this 4148 πλουτίζει enriches, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 4369 προστεθή shall [4be added 1473 αυτή 5to it 3077 λύπη 1distress 1722 εν 2in 2588 καρδία 3heart].   10:23   1722 εν With 1071 γέλωτι laughter 878 άφρων a fool 4238 πράσσει commits 2556 κακά evils; 3588-1161 η δε but 4678 σοφία wisdom 435 ανδρί [3to a man 5088 τίκτει 1births 5428 φρόνησιν 2intelligence].   10:24   1722 εν By 684 απωλεία destruction 765 ασεβής an impious man 4064 περιφέρεται is carried round about; 1939-1161 επιθυμία δε but the desire 1342 δικαίου of the just 1184 δεκτή is accepted.   10:25   3899 παραπορευομένης In the coming 2616.6 καταιγίδος of the blast 853 αφανίζεται [3are obliterated 3588 ο 1the 765 ασεβής 2impious]; 1342-1161 δίκαιος δε but the just 1578 εκκλίνας in turning aside 4982 σώζεται escapes 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   10:26   5618 ώσπερ As 3675.3 όμφαξ an unripe grape 3599 οδούσι to the teeth 983 βλαβερόν is hurtful, 2532 και and 2586 καπνός smoke 3659 όμμασιν to the eyes; 3779 ούτως thus 3892 παρανομία unlawfulness 3588 τοις to the ones 5530 χρωμένοις dealing with 1473 αυτή it.   10:27   5401 φόβος The fear 2962 κυρίου of the lord 4369 προστίθησιν adds 2250 ημέρας days; 2094-1161 έτη δε but the years 765 ασεβών of the impious 3642.1 ολιγωθήσεται shall be lessened.   10:28   1472.1 εγχρονίζει [2lingers 1342 δικαίοις 3with the just 2167 ευφροσύνη 1Gladness]; 1680-1161 ελπίς δε but the hope 765 ασεβών of the impious 3643.4 όλλυται shall be destroyed.   10:29   3794 οχύρωμα [3is the fortress 3741 οσίου 4of the sacred 5401 φόβος 1The fear 2962 κυρίου 2of the lord]; 4936.1-1161 συντριβή δε but destruction 3588 τοις to the 2038 εργαζομένοις ones working 2556 κακά evils.   10:30   1342 δίκαιος The just 1519 εις [3into 3588 τον 4the 165 αιώνα 5eon 3756 ουκ 1shall not 1737.1 ενδώσει 2give way]; 765-1161 ασεβείς δε but the impious 3756 ουκ shall not 3611 οικήσουσι live on 1093 γην the earth.   10:31   4750 στόμα The mouth 1342 δικαίου of the just 645.1 αποστάζει drops 4678 σοφίαν wisdom; 1100-1161 γλώσσα δε but the tongue 94 αδίκου of the unjust 1841.4 εξολείται shall be totally ruined.   10:32   5491 χείλη The lips 435 ανδρών [2men 1342 δικαίων 1of just] 645.1 αποστάζει drop 5484 χάριτας favors; 4750-1161 στόμα δε but the mouth 765 ασεβών of the impious 654 αποστρέφεται is perverted.