Ezekiel 29

  29:1   1722 εν In 3588 τω the 2094 έτει [2year 3588 τω   1181 δεκάτω 1tenth], 1722 εν in 3588 τω the 1181 δεκάτω tenth 3376 μηνί month, 1520 μία day one 3588 του of the 3376 μηνός month, 1096 εγένετο [3came 3056 λόγος 1the word 2962 κυρίου 2of the lord] 4314 προς to 1473 με me 3004 λέγων saying,   29:2   5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 4741 στήρισον firmly fix 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν σου your face 1909 επί against * Φαραώ Pharaoh 935 βασιλέα king * Αιγύπτου of Egypt, 2532 και and 4395 προφήτευσον prophesy 1909 επ΄ against 1473 αυτόν him, 2532 και and 1909 επ΄ against *-3650 Αίγυπτον όλην entire Egypt!   29:3   2980 λάλησον Speak 2532 και and 2036 ειπέ say! 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord; 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I am 1909 επί against 1473 σε you, * Φαραώ O Pharaoh 935 βασιλεύ king * Αιγύπτου of Egypt, 3588 τον the 1404 δράκοντα [2dragon 3588 τον   3173 μέγαν 1great], 3588 τον the one 1455.1 εγκαθήμενον lying in wait 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 των   4215-1473 ποταμών αυτού of his rivers. 3588 τον The one 3004 λέγοντα saying, 1699-1510.2.6 εμοί εισιν [3are mine 3588 οι 1The 4215 ποταμοί 2rivers], 2532 και and 1473 εγώ I 4160 εποίησα made 1473 αυτούς them.   29:4   2532 και And 1473 εγώ I 1325 δώσω will put 3803 παγίδας snares 1519 εις into 3588 τας   4600-1473 σιαγόνας σου your jaws, 2532 και and 4347 προσκολλήσω I will cleave 3588 τους the 2486 ιχθύας fishes 3588 του   4215-1473 ποταμού σου of your river 4314 προς to 3588 τας   4420-1473 πτέρυγάς σου your wings. 2532 και And 321 ανάξω I will lead 1473 σε you 1537 εκ from out of 3319 μέσου the midst 3588 του   4215-1473 ποταμού σου of your river, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους the 2486 ιχθύας fishes 3588 του of the 4215 ποταμού river 3588 ταις [2to 3013-1473 λεπίσιν σου 3your scales 4347 προσκολλήσω 1I will cleave].   29:5   2532 και And 2598-1473 καταβαλώ σε I will throw you down 1722 εν   5034 τάχει quickly, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους the 2486 ιχθύας fishes 3588 του   4215-1473 ποταμού σου of your river. 1909 επί Upon 4383 προσώπου the face 3588 του of the 3977.1 πεδίου plain 4098 πέση you shall fall, 2532 και and 3766.2 ου μη no way 4863 συναχθής shall you be brought together; 2532 και and 3766.2 ου μη no way 4057.2 περισταλής shall you be screened. 3588 τοις To the 2342 θηρίοις wild beasts 3588 της of the 1093 γης earth, 2532 και and 3588 τοις to the 4071 πετεινοίς winged creatures 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 1325 δέδωκά I have given 1473 σε you 1519 εις for 2603.1 κατάβρωμα a thing to be devoured.   29:6   2532 και And 1097 γνώσονται [5shall know 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the ones 2730 κατοικούντες 3dwelling * Αίγυπτον 4Egypt] 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord, 446.2 ανθ΄ ων because 1096 εγενήθης you became 4464 ράβδος a rod 2562.1 καλαμίνη of reed 3588 τω to the 3624 οίκω house * Ισραήλ of Israel.   29:7   3753 ότε When 1949 επελάβοντό they took hold of 1473 σου you 3588 τη with 5495-1473 χειρί αυτών their hand, 2532 και then 2345.4 εθλάσθης you were fractured; 2532 και and 3753 ότε when 1947.2 επεκράτησεν [3prevailed 1909 επ΄ 4against 1473 αυτούς 5them 3956 πάσα 1every 5495 χειρ 2hand]. 2532 και And 3753 ότε when 1879 επανεπαύσαντο they rested 1909 επί upon 1473 σε you, 4937 συνετρίβης you were broken, 2532 και and 4787.2 συνέκλασας you broke 1473 αυτών [3of them 3956 πάσαν 2of all 3751 οσφύν 1the loin].   29:8   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord; 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 1863 επάγω bring 1909 επί upon 1473 σε you 4501 ρομφαίαν the broadsword; 2532 και and 622 απολώ I will destroy 444 ανθρώπους men 575 από from 1473 σου you, 2532 και and 2934 κτήνη beasts.   29:9   2532 και And 1510.8.3 έσται [4will be 3588 η 1the 1093 γη 2land * Αιγύπτου 3of Egypt] 684 απώλεια for destruction 2532 και and 2048 έρημος desolation. 2532 και And 1097 γνώσονται they shall know 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord, 473 αντί because of 3588 του   3004-1473 λέγειν σε your saying, 3588 οι The 4215 ποταμοί rivers 1699-1510.2.6 εμοί εισι are mine 2532 και and 1473 εγώ I 4160 εποίησα made 1473 αυτούς them.   29:10   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I am 1909 επί against 1473 σε you, 2532 και and 1909 επί against 3956 πάντας all 3588 τους   4215-1473 ποταμούς σου your rivers. 2532 και And 1325 δώσω I will give 3588 την the 1093 γην land * Αιγύπτου of Egypt 1519 εις unto 2048 έρημον desolation, 4501 ρομφαίαν broadsword, 2532 και and 684 απώλειαν destruction, 575 από from * Μαγδολού Migdol 2532 και and * Συήνης Syene 2532 και even 2193 έως unto 3725 ορίων the borders * Αιθιόπων of the Ethiopians.   29:11   3766.2 ου μη In no way 1330 διέλθη shall there go through 1722 εν by 1473 αυτή it 4228 πους the foot 444 ανθρώπου of a man; 2532 και and 4228 πους the foot 2934 κτήνους of a beast 3766.2 ου μη in no way 1330 διέλθη shall go through 1473 αυτήν it, 2532 και and 3756 ου it shall not 2730 κατοικηθήσεται be inhabited 5062 τεσσαράκοντα forty 2094 έτη years.   29:12   2532 και And 1325 δώσω I will appoint 3588 την   1093-1473 γην αυτής her land 1519 εις for 684 απώλειαν destruction 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1093 γης of a land 2049 ηρημωμένης being made desolated, 2532 και and 3588 αι   4172-1473 πόλεις αυτής her cities 1722 εν [2in 3319 μέσω 3the midst 4172 πόλεων 4of cities 2049 ηρημωμένων 5being made desolated 1510.8.6 έσονται 1shall be] 854 αφανισμός for extinction 5062 τεσσαράκοντα forty 2094 έτη years. 2532 και And 1289 διασπερώ I will scatter * Αίγυπτον Egypt 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations, 2532 και and 3039 λικμήσω I will winnow 1473 αυτούς them 1722 εν among 3588 ταις the 5561 χώραις places.   29:13   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord; 3326 μετά After 5062 τεσσαράκοντα forty 2094 έτη years 4863 συνάξω I will gather * Αιγυπτίους the Egyptians 575 από from 3588 των the 1484 εθνών nations 3739 ου of which 1287 διεσκορπίσθησαν they were dispersed 1563 εκεί there.   29:14   2532 και And 654 αποστρέψω I will return 3588 την the 161 αιχμαλωσίαν captivity 3588 των of the * Αιγυπτίων Egyptians, 2532 και and 2733.1 κατοικιώ I will settle 1473 αυτούς them 1722 εν in 1093 γη the land * Φαθωρής of Phathros, 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land 3606 όθεν from where 2983 ελήφθησαν they were taken; 2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 746 αρχή [2rule 5011 ταπεινή 1a humble] 1563 εκεί there,   29:15   3844 παρά more than 3956 πάσας all 3588 τας the 746 αρχάς rules, 2532 και   1510.8.3 έσται it shall be 5011 ταπεινωτάτη least 3588 του   3361-5312 μη υψωθήναι to not be raised up high 2089 έτι any more 1909 επί over 3588 τα the 1484 έθνη nations. 2532 και And 3641.1 ολιγοστούς [3very few 1473 αυτούς 2them 4160 ποιήσω 1I will make], 3588 του so as for 3361-1510.1 μη είναι [2to not be 1473 αυτούς 1them] 4183 πλείονας many 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations.   29:16   2532 και And 3765 ουκέτι no longer 1510.8.6 έσονται will they be 2089 ετι any more 3588 τω [3to the 3624 οίκω 4house * Ισραήλ 5of Israel 1519 εις 1for 1680 ελπίδα 2a hope], 363 αναμιμνήσκουσαν calling to mind 458 ανομίαν lawlessness 1722 εν in 3588 τω   190-1473 ακολουθήσαι αυτούς their following 3694 οπίσω after 1473 αυτών them. 2532 και And 1097 γνώσονται they shall know 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord.   29:17   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν in 3588 τω the 1442 εβδόμω seventh 2532 και and 1501.10 εικοστώ twentieth 2094 έτει year, 1520 μιά day one 3588 του of the 3376 μηνός [2month 3588 του   4413 πρώτου 1first], 1096 εγένετο came 3056 λόγος the word 2962 κυρίου of the lord 4314 προς to 1473 με me, 3004 λέγων saying,   29:18   5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, * Ναβουχοδονόσορ Nebuchadnezzar 935 βασιλεύς king * Βαβυλώνος of Babylon 2615 κατεδουλώσατο reduced to slavery 3588 την   1411-1473 δύναμιν αυτού his force 1397 δουλεία [2service 3173 μεγάλη 1for a great] 1909 επί against * Τύρου Tyre. 3956 πάσα Every 2776 κεφαλή head 5316.3 φαλακρά was bald 2532 και and 3956 πας every 5606 ώμος shoulder 3097.2 μαδών loose of hair. 2532 και And 3408 μισθός a wage 3756 ουκ did not 1096 εγένετο exist 1473 αυτώ to him, 2532 και and 3588 τη   1411-1473 δυνάμει αυτού his force 1909 επί was against * Τύρον Tyre, 1223 διά for 3588 της the 1397 δουλείας service 3739 ης of which 1398 εδούλευσαν they served 1909 επ΄ against 1473 αυτήν it.   29:19   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord; 2400 ιδού Behold, 1325 δίδωμι I give 3588 τω to * Ναβουχοδονόσορ Nebuchadnezzar 935 βασιλεί king * Βαβυλώνος of Babylon 3588 την the 1093 γην land * Αιγύπτου of Egypt; 2532 και and 4659.1 σκυλεύσει he shall despoil 3588 τα   4661-1473 σκύλα αυτής her spoils, 2532 και and 4307.1 προνομεύσει he shall plunder 3588 την   4307.2-1473 προνομήν αυτής her plunder; 2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 3408 μισθός the wage 3588 τη   1411-1473 δυνάμει αυτού for his force.   29:20   473 αντί In return 3588 της   3009-1473 λειτουργίας αυτού for his ministration 3739 ης of which 1398 εδούλευσεν he served 1909 επί against * Τύρον Tyre, 1325 δέδωκα I have given 1473 αυτώ to him 1093 γην the land * Αιγύπτου of Egypt, 446.2 ανθ΄ ων because of 3745 όσα as much as 2038 ειργάσατο he worked 1473 εμοί to me, 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord.   29:21   1722 εν In 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 393 ανατελεί there shall rise up 2768 κέρας a horn 3956 παντί to all 3588 τω the 3624 οίκω house * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 1325 δώσω I will give 1473 σοι to you 4750 στόμα a mouth 455 ανεωγμένον being opened 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτών of them; 2532 και and 1097 γνώσονται they shall know 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord.