Ezekiel 29:9

  29:9   2532 και And 1510.8.3 έσται [4will be 3588 η 1the 1093 γη 2land * Αιγύπτου 3of Egypt] 684 απώλεια for destruction 2532 και and 2048 έρημος desolation. 2532 και And 1097 γνώσονται they shall know 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord, 473 αντί because of 3588 του   3004-1473 λέγειν σε your saying, 3588 οι The 4215 ποταμοί rivers 1699-1510.2.6 εμοί εισι are mine 2532 και and 1473 εγώ I 4160 εποίησα made 1473 αυτούς them.