Ezekiel 29:1

  29:1   1722 εν In 3588 τω the 2094 έτει [2year 3588 τω   1181 δεκάτω 1tenth], 1722 εν in 3588 τω the 1181 δεκάτω tenth 3376 μηνί month, 1520 μία day one 3588 του of the 3376 μηνός month, 1096 εγένετο [3came 3056 λόγος 1the word 2962 κυρίου 2of the lord] 4314 προς to 1473 με me 3004 λέγων saying,