2 Peter 3

  3:1   3778 ταύτην This 2235 ήδη already, 27 αγαπητοί beloved, 1208 δευτέραν a second 1473 υμίν [3to you 1125 γράφω 2I write 1992 επιστολήν 1letter], 1722 εν in 3739 αις which 1326 διεγείρω I awaken 1473 υμών your 1722 εν [3in 5280 υπομνήσει 4recollection 3588 την   1506 ειλικρινή 1honest 1271 διάνοιαν 2consideration],   3:2   3403 μνησθήναι to remember 3588 των the 4280 προειρημένων before described 4487 ρημάτων sayings 5259 υπό by 3588 των the 39 αγίων holy 4396 προφητών prophets, 2532 και and 3588 της of the 3588 των [7the 652 αποστόλων 8apostles 1473 ημών 6of us 1785 εντολής 1commandment 3588 του 2of the 2962 κυρίου 3Lord 2532 και 4and 4990 σωτήρος 5deliverer].   3:3   3778 τούτο This 4412 πρώτον first 1097 γινώσκοντες knowing, 3754 ότι that 2064 ελεύσονται [2will come 1909 επ΄ 3at 2078 εσχάτων 4the last 3588 των 5of the 2250 ημερών 6days 1703 εμπαίκται 1mockers], 2596 κατά [2according to 3588 τας   2398-1473 ιδίας αυτών 3their own 1939 επιθυμίας 4lusts 4198 πορευόμενοι 1going],   3:4   2532 και and 3004 λέγοντες saying, 4226 που Where 1510.2.3 εστίν is 3588 η the 1860 επαγγελία promise 3588 της   3952-1473 παρουσίας αυτού of his arrival? 575 αφ΄ [2from 3739 ης 3of which time 1063 γαρ 1For] 3588 οι the 3962 πατέρες fathers 2837 εκοιμήθησαν went to sleep, 3956 πάντα all things 3779 ούτως thus 1265 διαμένει continue 575 απ΄ from 746 αρχής the beginning 2937 κτίσεως of creation.   3:5   2990 λανθάνει [3escaped 5notice 1063 γαρ 1For 1473 αυτούς 4their 3778 τούτο 2this] 2309 θέλοντας willingly, 3754 ότι that 3772 ουρανοί heavens 1510.7.6 ήσαν were 1597 έκπαλαι of old, 2532 και and 1093 γη an earth 1537 εξ from out of 5204 ύδατος water 2532 και and 1223 δι΄ through 5204 ύδατος water 4921 συνεστώσα stood together 3588 τω by the 3588 του   2316-3056 θεού λόγω word of God;   3:6   1223 δι΄ through 3739 ων of which things 3588 ο the 5119 τότε [2then 2889 κόσμος 1world 5204 ύδατι 5by water 2626 κατακλυσθείς 4having been flooded 622 απώλετο 3perished].   3:7   3588-1161 οι δε But the 3568 νυν present 3772 ουρανοί heavens 2532 και and 3588 η the 1093 γη earth, 3588 τω the one 1473 αυτού of his 3056 λόγω word, 2343-1510.2.6 τεθησαυρισμένοι εισί are treasured up 4442 πυρί for fire 5083 τηρούμενοι being kept 1519 εις for 2250 ημέραν a day 2920 κρίσεως of judgment 2532 και and 684 απωλείας destruction 3588 των   765 ασεβών of impious 444 ανθρώπων men.   3:8   1520-1161-3778 εν δε τούτο But this one thing 3361 μη let it not 2990 λανθανέτω be unaware 1473 υμάς to you, 27 αγαπητοί beloved, 3754 ότι that 1520 μία one 2250 ημέρα day 3844 παρά with 2962 κυρίω the Lord 5613 ως is as 5507 χίλια a thousand 2094 έτη years, 2532 και and 5507 χίλια a thousand 2094 έτη years 5613 ως as 2250 ημέρα [2day 1520 μία 1one].   3:9   3756 ου [3is not 1019 βραδύνει 4slow 3588 ο 1The 2962 κύριος 2Lord] 3588 της   1860 επαγγελίας of promise, 5613 ως as 5100 τινες some 1022 βραδυτήτα [2slowness 2233 ηγούνται 1esteem], 235 αλλά but 3114 μακροθυμεί is long-suffering 1519 εις towards 1473 ημάς us, 3361 μη not 1014 βουλόμενός willing 5100 τινας for anyone 622 απολέσθαι to perish, 235 αλλά but 3956 πάντας for all 1519 εις [2for 3341 μετάνοιαν 3repentance 5562 χωρήσαι 1to have space].   3:10   2240-1161 ήξει δε But shall come 3588 η the 2250 ημέρα day 2962 κυρίου of the Lord 5613 ως as 2812 κλέπτης a thief 1722 εν in 3571 νυκτί the night, 1722 εν in 3588 η which 3588 οι the 3772 ουρανοί heavens 4500 ροιζηδόν by a loud noise 3928 παρελεύσονται shall pass away, 4747-1161 στοιχεία δε and the elements 2741 καυσούμενα being destroyed by fire 3089 λυθήσονται shall be loosed; 2532 και and 1093 γη the earth 2532 και and 3588 τα the 1722 εν [2in 1473 αυτή 3it 2041 έργα 1works] 2618 κατακαήσεται shall be incinerated.   3:11   3778 τούτων These things 3767 ούν then 3956 πάντων all 3089 λυομένων being loosed, 4217 ποταπούς what kind of persons 1163 δει must 5224-1473 υπάρχειν υμάς you be 1722 εν in 39 αγίαις holy 391 αναστροφαίς behavior 2532 και and 2150 ευσεβείαις piety,   3:12   4328 προσδοκώντας expecting 2532 και and 4692 σπεύδοντας hastening 3588 την the 3952 παρουσίαν arrival 3588 της of the 3588 του   2316-2250 θεού ημέρας day of God, 1223 δι΄ by 3739 ην which 3772 ουρανοί the heavens 4448 πυρούμενοι being set on fire 3089 λυθήσονται shall be loosed, 2532 και and 4747 στοιχεία the elements 2741 καυσούμενα being destroyed by fire 5080 τακήσεται shall melt away?   3:13   2537-1161 καινούς δε But new 3772 ουρανούς heavens 2532 και and 1093 γην [2earth 2537 καινήν 1a new], 2596 κατά according to 3588 το   1862-1473 επάγγελμα αυτού his declaration, 4328 προσδοκώμεν we expect, 1722 εν in 3739 οις which 1343 δικαιοσύνη righteousness 2730 κατοικεί dwells.   3:14   1352 διό Therefore, 27 αγαπητοί beloved, 3778 ταύτα these things 4328 προσδοκώντες expecting, 4704 σπουδάσατε endeavor 784 άσπιλοι [3spotless 2532 και 4and 298 αμώμητοι 5without blemish 1473 αυτώ 2by him 2147 ευρεθήναι 1to be found] 1722 εν in 1515 ειρήνη peace!   3:15   2532 και And 3588 την [2the 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών 5of our Lord 3115 μακροθυμίαν 3long-suffering 4991 σωτηρίαν 4deliverance 2233 ηγείσθε 1esteem]; 2531 καθώς as 2532 και also 3588 ο   27-1473 αγαπητός ημών our beloved 80 αδελφός brother * Παύλος Paul, 2596 κατά according to 3588 την the 1473 αυτώ [3to him 1325 δοθείσαν 2given 4678 σοφίαν 1wisdom], 1125 έγραψεν wrote 1473 υμίν to you,   3:16   5613 ως as 2532 και also 1722 εν in 3956 πάσαις all 3588 ταις the 1992 επιστολαίς letters, 2980 λαλών speaking 1722 εν in 1473 αυταίς them 4012 περί concerning 3778 τούτων these things; 1722 εν in 3739 οις which 1510.2.3 έστι [2are 1425 δυσνόητά 3hard to comprehend 5100 τινα 1some things], 3739 α which 3588 οι the 261 αμαθείς illiterate 2532 και and 793 αστήρικτοι unstable 4761 στρεβλούσιν make crooked, 5613 ως as 2532 και also 3588 τας the 3062 λοιπάς rest 1124 γραφάς of scriptures, 4314 προς to 3588 την   2398-1473 ιδίαν αυτών their own 684 απώλειαν destruction.   3:17   1473 υμείς You 3767 ούν then, 27 αγαπητοί beloved, 4267 προγινώσκοντες foreknowing, 5442 φυλάσσεσθε guard 2443 ίνα that 3361 μη not 3588 τη by the 3588 των [2of the 113 αθέσμων 3unlawful ones 4106 πλάνη 1delusion] 4879 συναπαχθέντες having been led away, 1601 εκπέσητε you should fall from 3588-2398 του ιδίου your own 4740 στηριγμού steadfastness!   3:18   837-1161 αυξάνετε δε But grow 1722 εν in 5484 χάριτι the favor 2532 και and 1108 γνώσει knowledge 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord 2532 και and 4990 σωτήρος deliverer * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ! 1473 αυτώ To him 3588 η be the 1391 δόξα glory 2532 και both 3568 νυν now 2532 και and 1519 εις into 2250 ημέραν the day 165 αιώνος of the eon. 281 αμήν Amen.