Psalms 48:13

HOT(i) 13 (48:14) שׁיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון׃
IHOT(i) (In English order)
  13 H7896 שׁיתו   H3820 לבכם   H2430 לחילה her bulwarks, H6448 פסגו consider H759 ארמנותיה her palaces; H4616 למען that H5608 תספרו ye may tell H1755 לדור to the generation H314 אחרון׃ following.
Vulgate(i) 13 ponite cor vestrum in moenibus separate palatia eius ut narretis in generatione novissima
Clementine_Vulgate(i) 13 Et homo, cum in honore esset, non intellexit. Comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus est illis.
Wycliffe(i) 13 A man, whanne he was in honour, vndurstood not; he is comparisound to vnwise beestis, and he is maad lijk to tho.
Coverdale(i) 13 Marke well hir walles, set vp hir houses: that it maye be tolde them yt come after.
MSTC(i) 13 Mark well her bulwarks, set up her houses, that it may be told them that come after.
Matthew(i) 13 Marke well her walles, sette vp her houses. that it may be tolde them that come after.
Great(i) 13 Marcke well her bulworkes, set vp her houses, that ye maye tell them that come after.
Geneva(i) 13 Marke well the wall thereof: beholde her towres, that ye may tell your posteritie.
Bishops(i) 13 (48:12) Marke well her bulwarkes, beholde her hygh palaces: that ye may tell it to your posteritie
DouayRheims(i) 13 (48:14) Set your hearts on her strength; and distribute her houses, that ye may relate it in another generation.
KJV(i) 13

Mark ye well her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following.

KJV_Cambridge(i) 13 Mark ye well her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following.
Thomson(i) 13 mark with attention its strength; and take a distinct view of its palaces: that you may tell another generation,
Webster(i) 13 (48:12)Walk about Zion, and go round her: number her towers.
Brenton(i) 13 (47:13) Mark ye well her strength, and observe her palaces; that ye may tell the next generation.
Brenton_Greek(i) 13 Θέσθε τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὴν δύναμιν αὐτῆς, καὶ καταδιέλεσθε τὰς βάρεις αὐτῆς, ὅπως ἂν διηγήσησθε εἰς γενεὰν ἑτέραν.
Leeser(i) 13 (48:14) Direct your mind to her outer wall, mark carefully her palaces: in order that ye may tell it to the latest generation.
YLT(i) 13 Set your heart to her bulwark, Consider her high places, So that ye recount to a later generation,
JuliaSmith(i) 13 Set your hearts to her fortification; divide up her palaces, so that ye shall recount to the later generation.
Darby(i) 13 Mark ye well her bulwarks, consider her palaces: that ye may tell it to the generation following.
ERV(i) 13 Mark ye welt her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following.
ASV(i) 13 Mark ye well her bulwarks; Consider her palaces: That ye may tell it to the generation following.
JPS_ASV_Byz(i) 13 (48:14) Mark ye well her ramparts, traverse her palaces; that ye may tell it to the generation following.
Rotherham(i) 13 Apply your mind to her rampart, Pass between her palaces, That ye may recount them to an after generation;
CLV(i) 13 Set your heart on her rampart; Survey her citadels, That you may recount it to the next generation."
BBE(i) 13 Take note of its strong walls, looking well at its fair buildings; so that you may give word of it to the generation which comes after.
MKJV(i) 13 Set your heart on its ramparts, pass between its strongholds; so that you may tell it to the coming generation.
LITV(i) 13 set your heart on its ramparts; pass between its strongholds; in order that you may report to the coming generation.
ECB(i) 13 Set your heart on her trenches; contemplate her citadels: scribe it to the generation after.
ACV(i) 13 mark ye well her bulwarks, consider her palaces, that ye may tell it to the generation following.
WEB(i) 13 Notice her bulwarks. Consider her palaces, that you may tell it to the next generation.
NHEB(i) 13 Consider her defenses. Consider her palaces, that you may tell it to the next generation.
AKJV(i) 13 Mark you well her bulwarks, consider her palaces; that you may tell it to the generation following.
KJ2000(i) 13 Mark you well her bulwarks, consider her palaces; that you may tell it to the generation following.
UKJV(i) 13 Mark all of you well her bulwarks, consider her palaces; that all of you may tell it to the generation following.
EJ2000(i) 13 Mark ye well her bulwarks, consider her palaces that ye may tell it to the generation following.
CAB(i) 13 Mark well her strength, and observe her palaces; that you may tell the next generation.
LXX2012(i) 13 This their way is an offense to them: yet afterwards men will commend their sayings. Pause.
NSB(i) 13 Examine its embankments. Inspect its watchtowers. Then you can tell the next generation,
ISV(i) 13 Take note of her ramparts; investigate her citadels; that you may speak about them to the next generation.
LEB(i) 13 Consider well* her ramparts. Go through her citadels so that you can tell the next generation
MLV(i) 13 mark well her ramparts, consider her palaces, that you* may tell it to the generation following.
VIN(i) 13 Consider well her ramparts. Go through her citadels so that you can tell the next generation
Luther1912(i) 13 Machet euch um Zion und umfanget sie, zählet ihre Türme;
ELB1871(i) 13 Betrachtet genau seine Wälle, mustert seine Paläste, damit ihr's erzählet dem künftigen Geschlecht!
ELB1905(i) 13 Umgehet Zion und umkreiset es, zählet seine Türme;
DSV(i) 13 Gaat rondom Sion, en omringt haar; telt haar torens;
Giguet(i) 13 Mettez vos coeurs dans sa force, et distribuez ses demeures, afin que vous racontiez ces choses à une autre génération.
DarbyFR(i) 13 Faites attention à son rempart, considérez ses palais, afin que vous le racontiez à la génération à venir.
Martin(i) 13 Environnez Sion, et l'entourez, et comptez ses tours.
Segond(i) 13 Observez son rempart, Examinez ses palais, Pour le raconter à la génération future.
SE(i) 13 Considerad bien su antemuro, mirad sus palacios; para que lo contéis a la generación venidera.
ReinaValera(i) 13 Poned vuestro corazón á su antemuro, Mirad sus palacios; Para que lo contéis á la generación venidera.
JBS(i) 13 Considerad bien su antemuro, mirad sus palacios; para que lo contéis a la generación venidera.
Albanian(i) 13 këqyrni fortesat e tij, admironi pallatet e tij, me qëllim që të mund t'ia tregoni brezave që do të vijnë.
RST(i) 13 (47:14) обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его,чтобы пересказать грядущему роду,
Arabic(i) 13 ‎ضعوا قلوبكم على متارسها. تأملوا قصورها لكي تحدثوا بها جيلا آخر‎.
Bulgarian(i) 13 обърнете внимание на укрепленията му, разгледайте дворците му, за да разказвате на следващото поколение.
Croatian(i) 13 Obiđite Sion i prođite njime, prebrojite kule njegove!
BKR(i) 13 Obejděte Sion, a obstupte jej, sečtěte věže jeho.
Danish(i) 13 Gaar omkring Zion, rundt omkring den tæller dens Taarne!
CUV(i) 13 細 看 他 的 外 郭 , 察 看 他 的 宮 殿 , 為 要 傳 說 到 後 代 。
CUVS(i) 13 细 看 他 的 外 郭 , 察 看 他 的 宫 殿 , 为 要 传 说 到 后 代 。
Esperanto(i) 13 Atentu gxiajn fortikajxojn, Vizitu gxiajn palacojn, Por ke vi rakontu al estonta generacio.
Finnish(i) 13 Turvatkaat hänen muurinsa, vahvistakaat hänen salinsa, että te sitä juttelisitte tulevaisille sukukunnille.
FinnishPR(i) 13 (H48:14) Tarkatkaa sen muurit, kulkekaa sen linnat, kertoaksenne niistä tulevalle polvelle.
Haitian(i) 13 Mache, fè tout tou lavil la. Konte konbe fò li genyen.
Hungarian(i) 13 Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait.
Indonesian(i) 13 (48-14) Perhatikan temboknya, periksalah bentengnya, supaya kamu dapat menceritakan kepada keturunanmu;
Italian(i) 13 Ponete mente alle bastie, Mirate l’altezza de’ suoi palazzi; Acciocchè lo raccontiate all’età a venire.
ItalianRiveduta(i) 13 osservatene i bastioni, considerate i suoi palazzi, onde possiate parlarne alla futura generazione.
Korean(i) 13 그 성벽을 자세히 보고 그 궁전을 살펴서 후대에 전하라
Lithuanian(i) 13 Įsidėmėkite jį supantį pylimą, išvaikščiokite jo rūmus, kad galėtumėte papasakoti būsimosioms kartoms.
PBG(i) 13 Otoczcie Syon, i obstąpcie go; policzcie wieże jego.
Portuguese(i) 13 Notai bem os seus antemuros, percorrei os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte.
Norwegian(i) 13 Gå omkring Sion og vandre rundt om det, tell dets tårn!
Romanian(i) 13 priviţi -i întăritura, şi cercetaţi -i palatele, ca să povestiţi celor ce vor veni după ei.
Ukrainian(i) 13 Оточіте Сіон й обступіте його, полічіть його башти,