Psalms 48:13

HOT(i) 13 (48:14) שׁיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון׃