Psalms 91

DSV_Strongs(i)
  1 H5643 Die in de schuilplaats H5945 des Allerhoogsten H3427 [H8802] is gezeten H3885 [H8698] , die zal vernachten H6738 in de schaduw H7706 des Almachtigen.
  2 H3068 Ik zal tot den HEERE H559 [H8799] zeggen H4268 : Mijn Toevlucht H4686 en mijn Burg H430 ! mijn God H982 [H8799] , op Welken ik vertrouw!
  3 H5337 [H8686] Want Hij zal u redden H6341 van den strik H3353 des vogelvangers H1942 , van de zeer verderfelijke H1698 pestilentie.
  4 H5526 [H8686] Hij zal u dekken H84 met Zijn vlerken H3671 , en onder Zijn vleugelen H2620 [H8799] zult gij betrouwen H571 ; Zijn waarheid H6793 is een rondas H5507 en beukelaar.
  5 H3372 [H8799] Gij zult niet vrezen H6343 voor den schrik H3915 des nachts H2671 , voor den pijl H3119 , die des daags H5774 [H8799] vliegt;
  6 H1698 Voor de pestilentie H652 , die in de donkerheid H1980 [H8799] wandelt H6986 ; voor het verderf H6672 , dat op den middag H7736 [H8799] verwoest.
  7 H6654 Aan uw zijden H505 zullen er duizend H5307 [H8799] vallen H7233 , en tien duizend H3225 aan uw rechterhand H5066 [H8799] ; tot u zal het niet genaken.
  8 H5869 Alleenlijk zult gij het met uw ogen H5027 [H8686] aanschouwen H8011 ; en gij zult de vergelding H7563 der goddelozen H7200 [H8799] zien.
  9 H3068 Want Gij, HEERE H4268 ! zijt mijn Toevlucht H5945 ! Den Allerhoogste H7760 [H8804] hebt gij gesteld H4583 tot uw Vertrek;
  10 H7451 U zal geen kwaad H579 [H8792] wedervaren H5061 , en geen plage H168 zal uw tent H7126 [H8799] naderen.
  11 H4397 Want Hij zal Zijn engelen H6680 [H8762] van u bevelen H8104 [H8800] , dat zij u bewaren H1870 in al uw wegen.
  12 H3709 Zij zullen u op de handen H5375 [H8799] dragen H7272 , opdat gij uw voet H68 aan geen steen H5062 [H8799] stoot.
  13 H7826 Op den fellen leeuw H6620 en de adder H1869 [H8799] zult gij treden H3715 , gij zult den jongen leeuw H8577 en den draak H7429 [H8799] vertreden.
  14 H2836 [H8804] Dewijl hij Mij zeer bemint H6403 [H8762] , [spreekt] [God], zo zal Ik hem uithelpen H7682 [H8762] ; Ik zal hem op een hoogte stellen H3045 [H8804] , want hij kent H8034 Mijn Naam.
  15 H7121 [H8799] Hij zal Mij aanroepen H6030 [H8799] , en Ik zal hem verhoren H6869 ; in de benauwdheid H2502 [H8762] zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken H3513 [H8762] , en zal hem verheerlijken.
  16 H753 Ik zal hem met langheid H3117 der dagen H7646 [H8686] verzadigen H3444 , en Ik zal hem Mijn heil H7200 [H8686] doen zien.