Ezra 4

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G191 ήκουσαν G3588 οι G2346 θλίβοντες G* Ιούδα G2532 και G* Βενιαμίν G3754 ότι G3588 οι G5207 υιοί G3588 της G599.2 αποικίας G3618 οικοδομούσιν G3624 οίκον G3588 τω G2962 κυρίω G3588 τω G2316 θεώ G* Ισραήλ
  2 G2532 και G1448 ήγγισαν G4314 προς G* Ζοροβαβέλ G2532 και G4314 προς G3588 τους G758 άρχοντας G3588 των G3965 πατριών G2532 και G2036 είπον G1473 αυτοίς G3618 οικοδομήσωμεν G3326 μεθ΄ G1473 υμών G3754 ότι G5613 ως G1473 υμείς G1567 εκζητούμεν G3588 τω G2316 θεώ υμών G1473   G2532 και G1473 αυτώ G1473 ημείς G2378.1 θυσιάζομεν G575 από G2250 ημερών G* Ασαραδάν G935 βασιλέως G* Ασσούρ G3588 του G5342 ενέγκαντος G1473 ημάς G5602 ώδε
  3 G2532 και G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτούς G* Ζοροβαβέλ G2532 και G* Ιησούς G2532 και G3588 οι G2645 κατάλοιποι G3588 των G758 αρχόντων G3588 των G3965 πατριών G3588 του G* Ισραήλ G3756 ουχ ημίν G1473   G2532 και G1473 υμίν G3588 του G3618 οικοδομήσαι G3624 οίκον G3588 τω G2316 θεώ ημών G1473   G3754 ότι G1473 ημείς G1473 αυτοί G1909 επί το αυτό G3588   G1473   G3618 οικοδομήσομεν G3588 τω G2962 κυρίω G2316 θεώ G* Ισραήλ G5613 ως G1781 ενετείλατο G1473 ημίν G* Κύρος G3588 ο G935 βασιλεύς G* Περσών
  4 G2532 και G1510.7.3 ην G3588 ο G2992 λαός G3588 της G1093 γης G1590 εκλύων G3588 τας G5495 χείρας G3588 του G2992 λαού G* Ιούδα G2532 και G1709.1 ενεπόδιζον G1473 αυτούς G3588 του G3618 οικοδομείν
  5 G2532 και G3409 μισθούμενοι G1909 επ΄ G1473 αυτούς G4825 συμβούλους G3588 του G1286.1 διασκεδάσαι G3588 την G1012 βουλήν αυτών G1473   G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας G* Κύρου G935 βασιλέως G* Περσών G2532 και G2193 έως G932 βασιλείας G* Δαρείου G3588 του G935 βασιλέως G* Περσών
  6 G2532 και G1722 εν G3588 τη G932 βασιλεία G* Ασουήρου G2532 και G1722 εν G746 αρχή G932 βασιλείας αυτού G1473   G1125 έγραψεν G1992 επιστολήν G1909 επί G3611 οικούντας G* Ιούδαν G2532 και G* Ιερουσαλήμ
  7 G2532 και G1722 εν G3588 ταις G2250 ημέραις G* Αρθασασθά G1125 έγραψεν G1722 εν G1515 ειρήνη G* Μιθραδάτης G2532 και G* Ταβεήλ G4862 συν G3588 τοις G3062 λοιποίς G4889 συνδούλοις αυτού G1473   G4314 προς G* Αρθασασθά G935 βασιλέα G* Περσών G1125 έγραψεν G3588 ο G5409.3 φορολόγος G3588 την G1124 γραφήν G* Συριστί G2532 και G2059 ηρμηνευομένην
  8 G* Ρεούμ G896.1 βααλτάμ G2532 και G* Σαμψά G3588 ο G1122 γραμματεύς G1125 έγραψαν G1992 επιστολήν G1520 μίαν G2596 κατά G* Ιερουσαλήμ G3588 τω G* Αρθασασθά G935 βασιλεί
  9 G3592 τάδε G2919 έκρινε G* Ρεούμ G896.1 βααλτάμ G2532 και G* Σαμψά G3588 ο G1122 γραμματεύς G2532 και G3588 οι G2645 κατάλοιποι G4889 σύνδουλοι ημών G1473   G* Δεινάιοι G* Αρφασαθαχαίοι G* Ταρφαλλαίοι G* Αφαρσαίοι G* Αρχυαίοι G* Βαβυλώνιοι G* Σουσαναχαίοι G* Δαυαίοι G* Ελαμίται
  10 G2532 και G3588 οι G2645 κατάλοιποι G3588 των G1484 εθνών G3739 ων G599.3 απώκισεν G* Ασσεναφάρ G3588 ο G3173 μέγας G2532 και G3588 ο G5093 τίμιος G2532 και G2733.1 κατώκισεν G1473 αυτούς G1722 εν G4172 πόλεσι G3588 της G* Σαμαρείας G2532 και G3588 το G2645 κατάλοιπον G4008 πέραν G3588 του G4215 ποταμού
  11 G1473 αυτή G3588 η G1296 διαταγή G3588 της G1992 επιστολής G3739 ης G649 απέστειλαν G4314 προς G1473 αυτόν G4314 προς G* Αρθασασθά G935 βασιλέα G3588 οι G3816 παίδές σου G1473   G435 άνδρες G4008 πέραν G3588 του G4215 ποταμού
  12 G2532 και G3568 νυν G1110 γνωστόν G1510.5 έστω G3588 τω G935 βασιλεί G3754 ότι G3588 οι G* Ιουδαίοι G305 αναβάντες G575 από G1473 σου G4314 προς G1473 ημάς G2064 ήλθον G1519 εις G* Ιερουσαλήμ G3588 την G4172 πόλιν G647.4 αποστάτιν G2532 και G4190 πονηράν G3739 ην G3618 οικοδομούσι G2532 και G3588 τα G5038 τείχη G1473 αυτής G2675 κατηρτισμένα εισί G1510.2.6   G2532 και G2310 θεμελίους G1473 αυτής G506.1 ανύψωσαν
  13 G3568 νυν G3767 ουν G1110 γνωστόν έστω G1510.5   G3588 τω G935 βασιλεί G3754 ότι G1437 εάν G3588 η G4172 πόλις εκείνη G1565   G456 ανοικοδομηθή G2532 και G3588 τα G5038 τείχη G1473 αυτής G2675 καταρτισθώσι G5411 φόρων G4234 πράξιν G2532 και G4930.1 συντέλεσμα G3756 ου δώσουσι G1325   G2532 και G3778 τούτο G935 βασιλείς G2554 κακοποιεί
  14 G2532 και G3568 νυν G3756 ουκ G2531 καθώς G217 άλας G3588 του G3485 ναού G233 ηλισάμεθα G2532 και G808 ασχημοσύνην G935 βασιλέως G3756 ουκ έξεστιν G1832   G1473 ημίν G1492 ιδείν G1223 διά G3778 τούτο G3992 επέμψαμεν G2532 και G1107 εγνωρίσαμεν G3588 τω G935 βασιλεί
  15 G2443 ίνα G1980 επισκέψη G1722 εν G976 βίβλω G5279.2 υπομνηματισμάτων G3588 των G3962 πατέρων σου G1473   G2532 και G2147 ευρήσεις G1722 εν G3588 τω G976 βίβλω G3588 των G3422 μνημοσύνων G2532 και G1097 γνώση G3754 ότι G3588 η G4172 πόλις εκείνη G1565   G4172 πόλις G647.4 αποστάτις G2532 και G2554 κακοποιούσα G935 βασιλείς G2532 και G5561 χώρας G2532 και G5435.3 φυγαδείαι G1401 δούλων G1096 γίνονται G1722 εν G3319 μέσω G1473 αυτής G575 από G5550 χρόνων G165 αιώνος G1223 διά G3778 τούτο G3588 η G4172 πόλις αύτη G3778   G2049 ηρήμωται
  16 G1107 γνωρίζομεν G3767 ουν G1473 ημείς G3588 τω G935 βασιλεί G3754 ότι G1437 εάν G3588 η G4172 πόλις εκείνη G1565   G3618 οικοδομηθή G2532 και G3588 τα G5038 τείχη αυτής G1473   G2675 καταρτισθή G4314 προς G3778 ταύτα G3313 μέρος G1722 εν G3588 τω G4008 πέραν G3588 του G4215 ποταμού G3756 ουκ έσται G1510.8.3   G1473 σοι
  17 G3588 τον G3056 λόγον G3739 ον G649 απέστειλεν G3588 ο G935 βασιλεύς G4314 προς G* Ρεούμ G896.1 βααλτάμ G2532 και G* Σαμψά G1122 γραμματέα G2532 και G3588 τους G2645 καταλοίπους G4889 συνδούλους αυτών G1473   G3588 τους G3611 οικούντας G1722 εν G* Σαμαρεία G2532 και G3588 τους G2645 καταλοίπους G4008 πέραν G3588 του G4215 ποταμού G1515 ειρήνην G2532 και G5346 φησίν
  18 G3588 ο G5409.3 φορολόγος G3739 ον G649 απεστείλατε G4314 προς G1473 ημάς G2564 εκλήθη G1715 έμπροσθεν G1473 εμού
  19 G2532 και G3844 παρ΄ G1473 εμού G5087 ετέθη G1106 γνώμη G2532 και G1980 επεσκέψαντο G2532 και G2147 ευρέθη G3754 ότι G3588 η G4172 πόλις εκείνη G1565   G575 αφ΄ G2250 ημερών G165 αιώνος G1909 επί G935 βασιλείς G1869 επαίρεται G2532 και G647.1 αποστάσεις G2532 και G5435.7 φυγάδες G1096 γίνονται G1722 εν G1473 αυτή
  20 G2532 και G935 βασιλείς G2478 ισχυροί G1096 εγένοντο G1909 επί G3588 της G* Ιερουσαλήμ G1947.2 επικρατούντες G3956 παντός G3588 του G4008 πέραν G3588 του G4215 ποταμού G2532 και G5411 φόροι G4234 πράξεις G5037 τε G2532 και G4930.1 συντελέσματα G1325 δίδονται G1473 αυτοίς
  21 G2532 και G3568 νυν G5087 θέτε G1106 γνώμην G2673 καταργήσαι G3588 τους G435 άνδρας G1565 εκείνους G2532 και G3588 η G4172 πόλις εκείνη G1565   G3756 ουκ G3618 οικοδομηθήσεται G2089 έτι
  22 G3704 όπως G575 από G3588 της G1106 γνώμης G5442 πεφυλαγμένοι G1510.7.5 ήτε G425 άνεσιν G4160 ποιήσαι G4012 περί G3778 τούτου G3379 μή ποτε G4129 πληθυνθή G854 αφανισμός G1519 εις G2554.1 κακοποίησιν G935 βασιλεύσι
  23 G5119 τότε G3588 ο G5409.3 φορολόγος G3588 του G* Αρθασασθά βασιλέως G935   G314 ανέγνω G1799 ενώπιον G* Ρεούμ G896.1 βααλτάμ G2532 και G* Σαμψά G1122 γραμματέως G2532 και G4889 συνδούλων αυτού G1473   G2532 και G4198 επορεύθησαν G4710 σπουδή G1519 εις G* Ιερουσαλήμ G2532 και G1722 εν G* Ιούδα G2532 και G2673 κατήργησαν αυτούς G1473   G1722 εν G2462 ίπποις G2532 και G1411 δυνάμει
  24 G5119 τότε G691 ήργησε G3588 το G2041 έργον G3624 οίκου G3588 του G2316 θεού G3588 το G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G2532 και G1510.7.3 ην G691 αργούν G2193 έως G1208 δευτέρου G2094 έτους G3588 της G932 βασιλείας G* Δαρείου G935 βασιλέως G* Περσών
Reformed Dating